Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za luty 2010 roku. - raport 7

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W miesiącu lutym 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu lutym 2010 roku spadła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, o 14%, przy czym zaobserwowano prawie 8% spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu lutym 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzrosła o około 7%.

W dniu 15 lutego 2010 roku Spółka opublikowała Raport Bieżący EBI Nr 6/2010 - Raport Okresowy Kwartalny za IV kwartał 2009 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2008), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

W miesiącu marcu 2010 roku, do dnia opublikowania niniejszego raportu miesięcznego, Spółka rozpoczęła realizację prac (rozpoczęto prace budowlano-montażowe w zakładzie produkcyjnym w Czarnocinie) związanych z inwestycją dotyczącą zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (m.in.: instalacji ultrafiltracji do zagęszczania mleka w celu produkcji serów twarogowych, autocysterny skupowej do transportu mleka, urządzenia stacjonarnego do pomiaru ilości przyjętego surowca, tanku do przechowywania mleka i śmietanki, pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka, zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania ciągłego-awaryjnego), dofinansowywaną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na poziomie 40% wartości inwestycji. Szczegółowe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spółce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spółka przekazała w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku oraz Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 5/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za styczeń 2010 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 6/2010 (raport okresowy) z dnia 15 lutego 2010 roku, Raport kwartalny "Milkpol" SA za IV kwartał 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości żadnego Raportu Bieżącego za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W miesiącu marcu 2010 roku planowane jest, w związku ze złożeniem przez Spółkę stosownego wniosku, podpisanie aneksu do umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Spółki w kwocie 1 mln zł, udzielonego Spółce przez Bank Spółdzielczy w Radomsku na mocy umowy nr 29/KK/2005 z dnia 21 marca 2005 roku (przedmiotowa umowa kredytu została opisana w punkcie 1.1.13 Rozdziału I Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia 13 października 2008 roku, przygotowanego w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect), na mocy którego to aneksu przedłużony zostanie o kolejne 12 miesięcy termin spłaty kredytu (odnowienie kredytu). Na mocy aktualnie obowiązujących postanowień umowy nr 29/KK/2005 termin spłaty kredytu przypada w dniu 18 marca 2010 roku.

W związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki wraz z Autoryzowanym Doradcą Spółki (DFP Doradztwo Finansowe SA) pracami związanymi z planami dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym nowych zasad organizacji i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń spółek akcyjnych, w tym spółek publicznych, a także pracami związanymi z przygotowywanym projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki rozważa zwołanie w miesiącu kwietniu 2010 roku Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, Zarząd Spółki rozważa wprowadzenie do porządku obrad tego najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki m.in. punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: (i) splitu akcji i zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji, (ii) emisji prywatnej akcji serii C Spółki, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, kierowanej do potencjalnego inwestora oraz (iii) ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Według wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | MILKPOL | EBI | giełdy | luty

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »