MILKPOL (MLP): Raport miesięczny "Milkpol" SA za marzec 2010 roku. - raport 12

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

Reklama

W miesiącu marcu 2010 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w miesiącu marcu 2010 roku spadła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku ubiegłego 2009, prawie o 8%, przy czym zaobserwowano prawie 8% spadek ilości skupowanego mleka surowego; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w miesiącu marcu 2010 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2009, wzrosła o około 20%, co, zdaniem Spółki, mogło być spowodowane pewnego rodzaju sezonowością sprzedaży wynikającą z terminu Świąt Wielkanocnych (zwiększenie sprzedaży w okresie przed świętami).

W dniu w dniu 19 marca 2010 roku Spółka podpisała z Bankiem Spółdzielczym w Radomsku Aneks do umowy kredytowej nr 29/KK/2005 z dnia 21 marca 2005 roku o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego, w szczególności wydłużono okres kredytowania kredytem objętym wskazaną umową, co ma wpływ na zasady finansowania działalności Spółki w zakresie źródeł tego finansowania. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie przedstawiono w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 9/2010 z dnia 19 marca 2010 roku.

W miesiącu marcu 2010 roku Spółka rozpoczęła i kontynuowała realizację prac (rozpoczęto prace budowlano-montażowe w zakładzie produkcyjnym w Czarnocinie) związanych z inwestycją dotyczącą zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej (m.in.: instalacji ultrafiltracji do zagęszczania mleka w celu produkcji serów twarogowych, autocysterny skupowej do transportu mleka, urządzenia stacjonarnego do pomiaru ilości przyjętego surowca, tanku do przechowywania mleka i śmietanki, pasteryzatora z odgazowywaczem do mleka, zespołu prądotwórczego przeznaczonego do zasilania ciągłego-awaryjnego), dofinansowywaną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na poziomie 40% wartości inwestycji. Szczegółowe informacje w zakresie procesu i zasad udzielenia Spółce przez ARiMR przedmiotowego dofinansowania Spółka przekazała w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 10/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku oraz Nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 7/2010 z dnia 12 marca 2010 roku, Raport miesięczny "Milkpol" SA za luty 2010 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 9/2010 z dnia 19 marca 2010 roku, Podpisanie przez Spółkę aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka przekazała do publicznej wiadomości jeden Raport Bieżący za pośrednictwem systemu ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2010 z dnia 17 marca 2010 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W okresie sprawozdawczym następującym po dniu sporządzenia niniejszego Raportu miesięcznego, w dniu 12 kwietnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Milkpol" SA (protokół Walnego Zgromadzenia - akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1707/10), na którym podjęto uchwały m.in. w następujących sprawach: (i) splitu akcji i zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji, (ii) emisji prywatnej akcji serii C Spółki, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, kierowanej do potencjalnego inwestora, (iii) ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz uchwały związane z dostosowaniem treści Statutu Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym nowych zasad organizacji i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń spółek akcyjnych, tj. uchwały w sprawach: (iv) zmiany Statutu Spółki oraz (v) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał oraz załącznika do jednej z uchwał w postaci Regulaminu Walnego Zgromadzenia została zawarta w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru - umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w okresie od dnia 12 kwietnia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu możliwości przesunięcia przez Radę Nadzorczą Spółki terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C) oraz możliwości wcześniejszego, niż pierwotnie ustalony, terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C. Oznacza to, że w okresie miesiąca kwietnia 2010 roku, w przypadku zmiany właściwych terminów oferty prywatnej akcji serii C, możliwe jest zakończenie i zamknięcie subskrypcji Akcji serii C Spółki.

Zgłoszenie uchwalonego, na mocy w/w Uchwały Nr 4, podziału (splitu) akcji Spółki do właściwego dla Spółki Sądu Rejestrowego nastąpi łącznie ze zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C (podział akcji Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego zostały objęte treścią jednej uchwały), przy zastrzeżeniu obowiązywania ogólnych i właściwych przepisów prawa w tym zakresie.

Według wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Jerzy Świerczyński - Vice Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | EBI | giełdy | MILKPOL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »