Reklama

CERABUD (CER): Raport miesięczny Cerabud SA za listopad 2011 roku.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku dotyczący:

Reklama

1. informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki;

2. zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem;

3. informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem;

4. wydarzeń mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwanego terminu publikacji raportu analitycznego.


Ad. 1.

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku, na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe istotny wpływ mają problemy z płynnością finansową Spółki. Brak kapitału obrotowego spowodował przerwy w produkcji, co z kolei pogłębiło problemy finansowe Spółki. Duża konkurencja, zwłaszcza cenowa, a także nasycenie rynku materiałów budowlanych produktami budowlanymi zmniejszyły zainteresowanie wyrobami ceramicznymi, co zaowocowało znacznym ograniczeniem sprzedaży realizowanej przez Spółkę w okresie sprawozdawczym. W celu zapobieżenia pogłębianiu się negatywnego wpływu otoczenia rynkowego i problemów z płynnością finansową Spółki na działalność gospodarczą Spółki - Zarząd Spółki, prowadzi - o czym Spółka informowała w treści raportu okresowego za III kwartał 2011 roku (raport EBI nr 32/2011 z dnia 14.11.2011 r.) - działania zmierzające do pozyskania finansowania działalności gospodarczej, a w tym zakresie działania zmierzające do pozyskania potencjalnego inwestora branżowego lub finansowego. Na dzień publikacji niniejszego raportu proces ten jest na etapie formułowania ostatecznych decyzji i propozycji inwestycyjnej.

Ponadto, w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, tj. w dniu 30 listopada 2011 roku, Zarząd Spółki, działając na podstawie postanowień § 10 Statutu Spółki, zawierających upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjął uchwałę, na mocy której postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 38,10 zł, w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanych dalej: "Akcjami serii E"). Przeprowadzenie przedmiotowej emisji Akcji serii E uzasadnione jest interesem Spółki związanym z zamiarem przeprowadzenia scalenia akcji i podwyższenia jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki. Głównym celem podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia w tym zakresie prawa poboru jest wola uzupełnienia kapitału zakładowego (a tym samym ustalenia odpowiedniej ilości akcji tworzących kapitał zakładowy) o kwotę umożliwiającą przeprowadzenie scalenia akcji Spółki, w celu realizacji którego Zarząd Spółki podejmie odpowiednie czynności bezpośrednio po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy niniejszej uchwały. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego EBI Nr 33/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. Stosowne informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji serii E Spółka przekaże do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego EBI, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 w zw. z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

W dniu 14 listopada 2011 roku Spółka opublikowała raport okresowy - raport kwartalny Spółki za III kwartał 2011 roku, tj. raport za okres od dnia 01.07.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


Ad. 2.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty:

(1) Raport bieżący EBI Nr 31/2011 z dnia 12.11.2011 r. - Raport miesięczny za miesiąc październik 2011 roku;

(2) Raport okresowy EBI Nr 32/2011 z dnia 14.11.2011 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku;

(3) Raport bieżący EBI Nr 33/2011 z dnia 30.11.2011 r. - Uchwała Zarządu o emisji akcji serii E Spółki w ramach kapitału docelowego. Zamiar przeprowadzenia scalenia akcji Spółki;

(4) Raport bieżący EBI Nr 34/2011 z dnia 30.11.2011 r. - Zmiana adresu siedziby Spółki CERABUD SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


Ad. 3.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


Ad. 4.

W związku z przeprowadzeniem przez Spółkę emisji Akcji serii E (emisja w ramach kapitału docelowego), powody przeprowadzenia której wskazano w punkcie 1 niniejszego raportu miesięcznego, zamiarem Spółki jest zwołanie w grudniu 2011 roku- poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki i poprzez publikację stosownych raportów bieżących EBI i ESPI - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (z terminem odbycia przypadającym najwcześniej w styczniu 2012 roku) z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. Walne Zgromadzenie Spółki zostanie zwołane niezwłocznie po ustaleniu parametrów proponowanego scalenia akcji i innych koniecznych w tym zakresie ustaleń odnoszących się do tego procesu.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wskazanym, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | marca | CERABUD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »