Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za kwiecień 2010 roku. - raport 19

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W ocenie Spółki, istotne skutki i wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłości mogą mieć utrzymujące się pozytywne tendencje w obszarze usług doradztwa finansowego, które stanowią jedno ze źródeł przychodów Spółki, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowych w długim okresie czasu. Dodatkowo, wzrost wyników finansowych Spółki wynikający z polepszenia koniunktury na rynkach giełdowych i wzrostu kursów papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i/lub na rynku NewConnect, w takim przypadku związany może być również ze wzrostem wyceny bilansowej aktywów Spółki, poprzez aktualizację wycen papierów wartościowych stanowiących tego rodzaju aktywa DFP Doradztwo Finansowe SA.

W dniu 7 kwietnia 2010 roku, Spółka zawarła z "Milkpol" Spółką Akcyjną z siedzibą w Czarnocinie, spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (DFP Doradztwo Finansowe SA pełni na rzecz "Milkpol" SA funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect), umowę na sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz o pełnienie funkcji doradcy "Milkpol" SA w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje serii C") i Praw do Akcji serii C "Milkpol" SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 16/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 roku, Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 17/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku, Informacja o zawarciu znaczącej umowy,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 18/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za marzec 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji, a do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect wprowadzone zostały, w marcu 2008 roku, istniejące Akcje serii A2 i serii B (akcje zdematerializowane, funkcjonujące pod kodem ISIN: PLDFP0000019), powstałe w wyniku przekształcenia i zmiany formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 17 maja 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za I kwartał 2010 roku.

W miesiącu maju 2010 roku planowane jest uzyskanie od Biegłego Rewidenta Spółki, opinii i raportu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. Spółka informowała o podpisaniu umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku z Biurem Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 64) w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 8/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Na dzień 21 maja 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Rocznego Spółki za 2009 rok.

Zamiarem Spółki jest zwołanie, poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze stosownych Raportów Bieżących EBI i ESPI, niezwłocznie po publikacji Raportu Okresowego - Raportu Rocznego Spółki za 2009 rok, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | kwiecień | Warszawa | EBI | DFP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »