HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za listopad 2013 roku - raport 64

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2013 roku.


I. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym (a także w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu):

(1) W dniu 07.11.2013 r., Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki postanowiła powołać (kooptować) z dniem 07.11.2013 r., w miejsce Pana Sylwestra Redeła, którego mandat, w związku ze złożoną rezygnacją, wygasł z dniem 30.09.2013 r., do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji Pana Łukasza Pajora. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 47/2013 z dnia 07.11.2013 r.

Reklama

(2) Z dniem 28.11.2013 r., - dotychczasowi Członkowie Zarządu Spółki tj. Pani Monika Ostruszka oraz Pan Paweł Walczak złożyli pisemne rezygnacje z członkostwa w Zarządzie Spółki, co zgodnie z treścią pisemnych rezygnacji było podyktowane powołaniem ich w dniu 28 listopada 2013 roku do pełnienia, począwszy od dnia 1 grudnia 2013 roku, funkcji Członków Zarządu spółki zależnej od DFP Doradztwo Finansowe SA, tj. spółki Dom Maklerski Prospectus SA z siedzibą w Łodzi. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 56/2013 w dniu 28 listopada 2013 roku.

(3) Z dniem 28 listopada 2013 r., dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pani Danuta Załęcka- Banasiak, Pan Piotr Boliński, Pan Andrzej Górecki, oraz Pani Joanna Ciepłucha, złożyli pisemne rezygnacje z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportów bieżących EBI Nr 57/2013 oraz 58/2013 w dniu 29 listopada 2013 roku

(4) W dniu 2 grudnia 2013 roku, tj. po okresie sprawozdawczym, jednak przed publikacją niniejszego raportu miesięcznego, miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostali powołani nowi Członkowie Zarządu Spółki, w osobach Pana Roberta Walickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a także Pana Cezarego Nowosada do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Ponadto na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostali powołani nowi Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w osobach Pana Tomasza Rulki; Pana Tomasza Lisieckiego; Pana Łukasza Tomaszkiewicza; oraz Pana Krzysztofa Głowali. Spółka przekazywała informacje w powyższym zakresie w drodze odrębnych raportów EBI Nr 60/2013 oraz 61/2013 w dniu 3 grudnia 2013 roku.

(5) Mocą postanowień uchwały z dnia 08.11.2013 r., Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000 zł w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podwyższenie to dokonane zostało w granicach kapitału docelowego, w ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 10 ust. 4-7 Statutu Spółki. Cena emisyjna Akcji serii G została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 0,29 zł za jedną Akcję serii G; termin subskrypcji prywatnej (termin zawierania umów objęcia Akcji serii G) ustalono w okresie od dnia 12.11.2013 r. do dnia 25.11.2013 r. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Szczegółowe informacje odnoszące się do emisji Akcji serii G zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI Spółki: Nr 48/2013 z dnia 07.11.2013 r.; Nr 49/2013 z dnia 08.11.2013 r. oraz Nr 55/2013 z dnia 28.11.2013 r.

(6) w dniu 22 listopada 2013 roku Spółka objęła w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej 800 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela I-szej emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, których emitentem jest Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (podmiot działający w branży inwestycyjnej, będący jednocześnie dłużnikiem Spółki), za jednostkową cenę emisyjną równą wartości nominalnej jednej obligacji, wynoszącą 1.000 zł za jedną obligację, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 800.000 zł. Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze raportu bieżącego EBI Nr 53/2013 w dniu 23.11.2013 r.

(7) W dniu 27 listopada 2013 roku, na podstawie 3 umów cywilno-prawnych zawartych przez Spółkę z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Łodzi, działającą w branży inwestycji kapitałowych, Spółka zbyła aktywa o istotnej wartości, tj.:

(1) na podstawie pierwszej umowy cywilnoprawnej, której łączna wartość wynosi 1.355.451 zł, Spółka zbyła następujące aktywa:

(-) 133 obligacje zwykłe na okaziciela V emisji, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna w Łodzi, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 133.000 zł, o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat) i przypadającym w dniu 12 marca 2020 roku, oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za cenę 1.047 zł za jedną obligację, tj. łącznie za cenę 139.251 zł,

(-) 180 obligacji zwykłych na okaziciela VI emisji, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna w Łodzi, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 180.000 zł, o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat) i przypadającym w dniu 19 kwietnia 2020 roku, oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za cenę 1.040 zł za jedną obligację, tj. łącznie za cenę 187.200 zł,

(-) 229 obligacji zwykłych na okaziciela VII emisji, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna w Łodzi, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 229.000 zł, o terminie wykupu wynoszącym 12 miesięcy (1 rok) i przypadającym w dniu 25 listopada 2014 roku, oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 5% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za cenę 1.000 zł za jedną obligację, tj. łącznie za cenę 229.000 zł,

(-) 800 obligacji zwykłych na okaziciela I emisji, których emitentem jest Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 800.000 zł, o terminie wykupu wynoszącym 12 miesięcy (1 rok) i przypadającym w dniu 22 listopada 2014 roku, oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 5% w skali roku, za cenę 1.000 zł za jedną obligację, tj. łącznie za cenę 800.000 zł;

Zgodnie z treścią powyższej umowy zapłata łącznej ceny sprzedaży w/w aktywów (obligacji) w wysokości 1.355.451 zł powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. nie później niż w terminie do dnia 11 grudnia 2013 roku. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży we wskazanym terminie, w tym poprzez dopuszczalne dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Spółka uprawniona będzie do wystąpienia do nabywcy z żądaniem zwrotnego odkupienia obligacji, po takiej samej cenie sprzedaży, po jakiej zostały przez Spółkę zbyte na rzecz kupującego, a kupujący jest zobowiązany zastosować się do żądania Spółki;

(2) na podstawie drugiej umowy cywilnoprawnej, której łączna wartość wynosi 800.000 zł, Spółka zbyła 80.000 zdematerializowanych akcji Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, za jednostkową cenę sprzedaży 10,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 800.000 zł;

Zgodnie z treścią powyższej umowy zapłata łącznej ceny sprzedaży w/w aktywów (akcji) w wysokości 800.000 zł powinna nastąpić w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży we wskazanym terminie, w tym poprzez dopuszczalne dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Spółka uprawniona będzie do wystąpienia do nabywcy z żądaniem zwrotnego odkupienia akcji, po takiej samej cenie sprzedaży, po jakiej zostały przez Spółkę zbyte na rzecz kupującego, a kupujący jest zobowiązany zastosować się do żądania Spółki;

(3) na podstawie trzeciej umowy cywilnoprawnej, której łączna wartość wynosi 50.000 zł, Spółka zbyła 50.000 akcji JWW Invest Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (akcje materialne), za jednostkową cenę sprzedaży 1,00 zł za jedną akcję, tj. łącznie za cenę 50.000 zł;

Zgodnie z treścią powyższej umowy zapłata łącznej ceny sprzedaży w/w aktywów (akcji) w wysokości 50.000 zł powinna nastąpić w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży we wskazanym terminie, w tym poprzez dopuszczalne dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron w trybie przewidzianym przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Spółka uprawniona będzie do wystąpienia do nabywcy z żądaniem zwrotnego odkupienia akcji, po takiej samej cenie sprzedaży, po jakiej zostały przez Spółkę zbyte na rzecz kupującego, a kupujący jest zobowiązany zastosować się do żądania Spółki.

II. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

(1) Na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej przez Spółkę z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie (nabywca), Spółka zbyła, za łączną cenę wynoszącą 674,956,66 zł, aktywa o istotnej wartości, tj.: (i) 3.044.606 akcji serii AB o wartości nominalnej (po uwzględnieniu scalenia akcji) 0,20 zł każda akcja, których emitentem jest Taxus Fund SA w Łodzi, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, za łączną kwotę (cenę) w wysokości 608.921,20 zł, (ii) 1.050.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, których emitentem jest Tonsil Acoustic Company SA w Piotrkowie Trybunalskim, nie będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, ujętych dotychczas w kosztach finansowych rachunku zysków i strat (aktualizacja wartości papierów wartościowych), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 26.250,00 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości nominalnej oraz (iii) wierzytelności o wartości 159.141,82 zł, przysługujące dotychczas Spółce wobec Tonsil Acoustic Company SA, objęte dotychczas odpisem aktualizującym w całości (100% wartości wierzytelności), za łączną kwotę (cenę) w wysokości 39.785,46 zł, tj. w wysokości 25% ich wartości sprzed dokonania odpisu aktualizującego.

Ponadto, w dniu 18.10.2013 r. Spółka zawarła z w/w podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Warszawie umowę, przedmiotem której jest przejęcie przez ten podmiot od Spółki jej długu w stosunku do podmiotu trzeciego - spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych, tj. podmiotu, o którym mowa w treści raportu bieżącego EBI Spółki Nr 41/2013 z dnia 19.10.2013 r. Na podstawie przedmiotowej umowy przejmujący dług (w/w spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) przejął dług Spółki wobec podmiotu trzeciego (spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działającej w branży inwestycji kapitałowych) w łącznej kwocie wynoszącej 674.956,66 zł. W związku z przedmiotowym przejęciem długu, przejmujący dług (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) został zwolniony z długu wobec DFP Doradztwo Finansowe SA wynikającego z w/w umowy sprzedaży aktywów Spółki, a tym samym, wynikająca ze wskazanej umowy sprzedaży aktywów, należna Spółce cena sprzedaży w łącznej wysokości wynoszącej 674.956,66 zł została zapłacona w całości.

(2) W ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej, Spółka nabyła, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 326.451,00 zł, na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży z dnia 18.10.2013 r., zawartej z podmiotem (spółką akcyjną) z siedzibą w Łodzi, działającą w branży inwestycji kapitałowych, następujące papiery wartościowe - obligacje, których emitentem jest Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: (i) 133 obligacje zwykłe na okaziciela V emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowane w dniu 12.03.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 139.251,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.047,00 zł oraz (ii) 180 obligacji zwykłych na okaziciela VI emisji, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych w dniu 19.04.2013 r., o terminie wykupu wynoszącym 84 miesiące (7 lat), oprocentowanych według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku i z rocznym okresem odsetkowym, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 187.200,00 zł, tj. za jednostkową cenę obligacji wynoszącą 1.040,00 zł.

W ocenie Zarządu Spółki, powyższe potencjalnie może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, a także może mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową DFP Doradztwo Finansowe SA.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, szesnaście raportów EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 43/2013 z dnia 04.11.2013 r., Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA,

(2) raport bieżący EBI Nr 44/2013 z dnia 05.11.2013 r., Korekta Raportu Bieżącego EBI Nr 43/2013,

(3) raport bieżący EBI Nr 45/2013 z dnia 06.11.2013 r., Korekta Raportu Bieżącego EBI Nr 44/2013,

(4) raport bieżący EBI Nr 46/2013 z dnia 07.11.2013 r., Uszczegółowienie uzasadnienia żądania zwołania NWZ Spółki przez uprawnionego akcjonariusza,

(5) raport bieżący EBI Nr 47/2013 z dnia 07.11.2013 r., Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej,

(6) raport bieżący EBI Nr 48/2013 z dnia 07.11.2013 r., Uchwały Rady Nadzorczej odnoszące się do planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,

(7) raport bieżący EBI Nr 49/2013 z dnia 08.11.2013 r., Uchwała Zarządu o emisji Akcji serii G Spółki w ramach kapitału docelowego,

(8) raport bieżący EBI Nr 50/2013 z dnia 08.11.2013 r., Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ Spółki. Porządkowa korekta porządku obrad,

(9) raport bieżący EBI Nr 51/2013 z dnia 14.11.2013 r., Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za październik 2013 roku,

(10) raport okresowy kwartalny EBI Nr 52/2013 z dnia 14.11.2013 r., Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe SA za III kwartał 2013 roku (wraz z danymi jednostkowymi),

(11) raport bieżący EBI Nr 53/2013 z dnia 23.11.2013 r., Nabycie (objęcie) przez Spółkę aktywów finansowych o istotnej wartości. Zawarcie istotnej umowy,

(12) raport bieżący EBI Nr 54/2013 z dnia 27.11.2013 r., Zawarcie istotnych umów i zbycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości,

(13) raport bieżący EBI Nr 55/2013 z dnia 28.11.2013 r., Informacja podsumowująca zakończoną subskrypcję Akcji serii G Spółki,

(14) raport bieżący EBI Nr 56/2013 z dnia 28.11.2013 r. Rezygnacja osób zarządzających, członków Zarządu Spółki,

(15) raport bieżący EBI Nr 57/2013 z dnia 29.11.2013 r., Rezygnacja osób nadzorujących, członków Rady Nadzorczej Spółki,

(16) raport bieżący EBI Nr 58/2013 z dnia 29.11.2013 r., Rezygnacja osoby nadzorującej, członka Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty ESPI.

(1) raport ESPI Nr 28/2013 z dnia 04.11.2013 r., Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA,

(2) raport ESPI Nr 29/2013 z dnia 05.11.2013 r., Korekta Raportu Bieżącego ESPI Nr 28/2013,

(3) raport ESPI Nr 30/2013 z dnia 08.11.2013 r., Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad NWZ Spółki. Porządkowa korekta porządku obrad.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W związku z emisją akcji serii G Spółki (szczegółowe informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii G zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI, Nr 55/2013 z dnia 28.11.2013 r., Spółka nie określiła szczegółowych celów emisji tych akcji. Środki finansowe pozyskane w ramach przedmiotowych emisji akcji przeznaczone zostały na kapitał obrotowy Spółki i obsługę prowadzonej przez DFP Doradztwo Finansowe SA działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.

Środki pozyskane z emisji akcji (stanowiące kapitał obrotowy Spółki) przeznaczane są na bieżąco, w każdym okresie sprawozdawczym, na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2013 roku miały miejsce, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Walicki - Prezes Zarządu
Cezary Nowosad - Członek Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »