Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za luty 2011 roku. - raport 12

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W dniu 14 lutego 2011 roku Spółka opublikowała okresowy Raport Bieżący EBI Nr 6/2011 - Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za IV kwartał 2010 roku, tj. za okres od dnia 01.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego (2009), a także danymi narastająco za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Reklama

W dniu 14 lutego 2011 roku Spółka, a także spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o.) podpisały z Fiten Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach dwie umowy. Przedmiotem umowy doradczej podpisanej przez Spółkę jest w szczególności: (1) przygotowanie projektu finansowo-prawnego uwzględniającego zamiary Fiten SA zmierzające do pozyskania kapitału w drodze objęcia przez inwestorów akcji emitowanych przez Fiten SA (oferta prywatna), (2) doradztwo przy przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego Fiten SA w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie instrumentów finansowych Zleceniodawcy do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (ASO), (3) pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Fiten SA w ASO, w tym m.in. wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych (instrumentów finansowych) emitowanych przez zleceniodawcę do ASO. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o., w zakresie podpisanej, odrębnej umowy pełnić będzie funkcję oferującego akcje będące przedmiotem oferty prywatnej Fiten SA, w związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych Fiten SA do ASO na rynku NewConnect. Powyższe może mieć skutki dla przyszłych wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA.

Ponadto, w dniu 25 lutego 2011 roku Spółka, a także spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podpisały z Medort Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi, producentem i dystrybutorem sprzętu ortopedycznego, dwie umowy doradcze. Szczegóły odnoszące się do zakresu podpisanych umów zostały podane w treści Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 8/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku. Jednakże, w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, w dniu 8 marca 2011 roku, Spółka otrzymała od Medort Spółki Akcyjnej w Łodzi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w/w umowy doradczej. Jednocześnie, Medort SA wypowiedział Domowi Maklerskiemu DFP Sp. z o.o. w Łodzi umowę o pełnienie przez DM DFP Sp. z o.o. na rzecz tej spółki funkcji oferującego akcje w ofercie prywatnej. Według informacji posiadanych przez Zarząd Spółki, wypowiedzenie przez Medort SA w/w umów podyktowane zostało powodami formalnymi leżącymi po stronie Medort SA, niezależnymi od DFP Doradztwo Finansowe SA ani od Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o., a tym samym nie zostało spowodowane przez jakiekolwiek zaniedbanie lub nienależyte wykonanie prac przewidzianych w/w umowami ze strony Spółki lub Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2011 z dnia 9 marca 2011 roku. Powyższe może mieć wpływ na wyniki finansowe DFP Doradztwo Finansowe SA.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

W marcu 2011 roku, tj. po okresie sprawozdawczym objętym niniejszym raportem kwartalnym, do czasu jego publikacji wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W dniu 1 marca 2011 roku Zarząd Spółki postanowił, biorąc pod uwagę osiągnięte w 2010 roku wyniki finansowe i sytuację finansową Spółki, że podejmie stosowne, przewidziane prawem czynności, w tym po uzyskaniu wymaganej prawem oceny Rady Nadzorczej, mające na celu wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Spółki i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki w ten sposób, że część zysku w łącznej kwocie od 467.880 zł do 935.760 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy z zysku netto Spółki osiągniętego w roku 2010, tj. w wysokości od 0,04 zł do 0,08 zł na jedną akcję. Ostateczna decyzja w sprawie warunków i kwot zysku netto Spółki za 2010 rok, objętych stosownym wnioskiem i rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zostanie podjęta przez Zarząd Spółki w odpowiednich terminach odnoszących się do terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i przy uwzględnieniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sporządzonej przez upoważnionego biegłego rewidenta (informacja o dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 został podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku).

(2) W dniu 9 marca 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości, w drodze odrębnego raportu Bieżącego EBI Nr 11/2011, wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za cztery kwartały 2010 roku. Zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jednakże, ze względu na prowadzone w Spółce analizy wewnętrzne dotyczące działania Spółki i grupy kapitałowej Spółki, a także ze względu na przekroczenie udziału ponad 20% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Taxus Fund SA, Spółka podjęła decyzję o jednorazowym sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za cztery kwartały 2010 roku dla potrzeb prowadzonych analiz i decyzję o podaniu do publicznej wiadomości wybranych, istotnych pozycji tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 4/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za styczeń 2011 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 5/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 6/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za IV kwartał 2010 roku;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku, Zawarcie istotnej umowy doradczej z Fiten Spółką Akcyjną;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 8/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, Zawarcie znaczącej umowy doradczej z Medort Spółką Akcyjną.


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2011 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »