Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za marzec 2010 roku. - raport 18

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

Reklama

W ocenie Spółki, istotne skutki i wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłości mogą mieć utrzymujące się pozytywne tendencje w obszarze usług doradztwa finansowego, które stanowią jedno ze źródeł przychodów Spółki, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowych w długim okresie czasu. Dodatkowo, wzrost wyników finansowych Spółki wynikający z polepszenia koniunktury na rynkach giełdowych i wzrostu kursów papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i/lub na rynku NewConnect, w takim przypadku związany może być również ze wzrostem wyceny bilansowej aktywów Spółki, poprzez aktualizację wycen papierów wartościowych stanowiących tego rodzaju aktywa DFP Doradztwo Finansowe SA.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Spółka w dniu 15 marca 2010 roku otrzymała, podpisaną ze strony kontrahenta i podpisała, umowę datowaną na dzień 11 marca 2010 roku, z Polską Akademią Rachunkowości Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi (Zleceniodawca) o pełnienie funkcji doradcy Zleceniodawcy w zakresie wprowadzenia akcji Zleceniodawcy do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym, w szczególności w zakresie przygotowania Dokumentu Informacyjnego Zleceniodawcy, a także pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Zleceniodawcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Jednocześnie, w dniu 15 marca 2010 roku, spółka zależna od Spółki, tj. Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o.), otrzymała, podpisaną ze strony Polskiej Akademii Rachunkowości SA i podpisała ze Zleceniodawcą odrębną umowę datowaną na dzień 11 marca 2010 roku o pełnienie na rzecz Zleceniodawcy funkcji oferującego akcje Zleceniodawcy (akcje będące przedmiotem planowanych ofert prywatnych), w związku z planowanym wprowadzeniem papierów wartościowych Zleceniodawcy do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 14/2010 z dnia 15 marca 2010 roku.

W okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia opublikowania niniejszego Raportu Miesięcznego, tj. w dniu 7 kwietnia 2010 roku, Spółka zawarła z "Milkpol" Spółką Akcyjną z siedzibą w Czarnocinie, spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (DFP Doradztwo Finansowe SA pełni na rzecz "Milkpol" SA funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect), umowę na sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz o pełnienie funkcji doradcy "Milkpol" SA w procesie ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje serii C") i Praw do Akcji serii C "Milkpol" SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

W związku z przesunięciem terminu zamknięcia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 roku (treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki została przekazana do publicznej wiadomości m.in. w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku), z dotychczasowego, wyznaczonego na dzień 15 marca 2010 roku, na nowy, wyznaczony na dzień 31 maja 2010 roku (o czym Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 roku), potencjalnemu przesunięciu ulega termin wpływu do Spółki środków finansowych pochodzących od osób uprawnionych do objęcia Akcje serii D, co może mieć ewentualne znaczenie dla wyników finansowych uzyskiwanych przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 roku, Przesunięcie terminu zamknięcia subskrypcji Akcji serii D Spółki,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 13/2010 z dnia 12 marca 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za luty 2010 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 14/2010 z dnia 15 marca 2010 roku, Zawarcie umowy doradczej z Polską Akademią Rachunkowości Spółką Akcyjną,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 15/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden Raport Bieżący ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 6/2010 z dnia 23 marca 2010 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji, a do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect wprowadzone zostały, w marcu 2008 roku, istniejące Akcje serii A2 i serii B (akcje zdematerializowane, funkcjonujące pod kodem ISIN: PLDFP0000019), powstałe w wyniku przekształcenia i zmiany formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 12 marca 2010 roku Zarząd Spółki postanowił, mocą uchwały Zarządu Nr 1/03/2010, zmienić termin przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, emitowanych na podstawie uchwały Nr 4/01/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 roku (której treść została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku), tj. termin, w ramach którego zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii D, w ten sposób, że termin zamknięcia subskrypcji określony w treści § 9 ust. 1 wskazanej uchwały Nr 4/01/2010 uległ przesunięciu, z dotychczasowego, wyznaczonego na dzień 15 marca 2010 roku, na nowy, wyznaczony na dzień 31 maja 2010 roku. W związku z powyższym, a także zgodnie z treścią § 9 ust. 1 uchwały Nr 4/01/2010, umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte, w okresie od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku włącznie, przy zastrzeżeniu ewentualnych ograniczeń wynikających z obowiązywania tzw. "okresów zamkniętych", o których mowa w art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile będą miały zastosowanie. Stosowna informacja została przekazana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2010 z dnia 12 marca 2010 roku.

W związku z powyższym, a także w związku z faktem objęcia treścią jednej uchwały (uchwała Nr 4/01/2010) zarówno podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, jak i podziału (splitu) akcji Spółki, zgłoszenie uchwalonego, na mocy w/w uchwały Nr 4/01/2010, podziału (splitu) akcji Spółki do właściwego dla Spółki Sądu Rejestrowego nastąpi po zamknięciu subskrypcji Akcji serii D, łącznie ze zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D, przy zastrzeżeniu obowiązywania ogólnych i właściwych przepisów prawa w tym zakresie.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2010 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: uchwały | doradcy | Warszawa | EBI | DFP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »