Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za październik 2010 roku. - raport 52

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2010 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W dniu 5 października 2010 roku Spółka zawarła z akcjonariuszem spółki, której instrumenty finansowe są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, umowę doradczą, której przedmiotem jest podjęcie przez Spółkę działań związanych z poszukiwaniem dla wskazanego akcjonariusza, inwestora lub inwestorów zainteresowanych nabyciem od tego akcjonariusza części posiadanego pakietu akcji spółki, które są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotowa umowa została uzna za istotną dla działalności DFP Doradztwo Finansowe SA. Spółka informowała o zawarciu powyższej umowy w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 47/2010 z dnia 5 października 2010 roku.

Reklama

W dniu 18 października 2010 roku Spółka podpisała z Łódzkim Klubem Sportowym Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi ("ŁKS SA") umowę doradczą, której przedmiotem jest w szczególności: (1) doradztwo przy przygotowaniu Dokumentu Informacyjnego Zleceniodawcy w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie instrumentów finansowych ŁKS SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (ASO), (2) pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ŁKS SA w ASO, w tym m.in. wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych (instrumentów finansowych) emitowanych przez Zleceniodawcę do ASO. Przedmiotowa umowa została zawarta w zakresie podstawowej działalności gospodarczej Spółki i zdaniem Zarządu Spółki może mieć skutki dla przyszłych wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA. Spółka informowała o zawarciu powyższej umowy w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 51/2010 z dnia 19 października 2010 roku.

W dniu 1 października 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie właściwego Sądu Rejestrowego z dnia 22 września 2010 roku, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i wpisu: (1) zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym m.in. dotyczących podziału (splitu) akcji Spółki, uwzględniających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii D oraz (2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. W związku z w/w postanowieniem Sądu Rejestrowego wartość nominalna jednej akcji została zmieniona z dotychczasowej, wynoszącej 0,20 zł każda akcja, na nową, wynosząca 0,10 zł każda akcja, a kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 1.169.700 zł, tj. o kwotę 69.700 zł, co nastąpiło w drodze emisji 697.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W związku z powyższą rejestracją, przy uwzględnieniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy podziału (splitu) akcji Spółki, łączna liczba akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.697.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Na mocy uchwały Zarządu KDPW nr 647/10 z dnia 15 października 2010 roku, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,20 zł na 0,10 zł, w dniu 21 października 2010 roku przeprowadzony został podział (wymiana) 3.500.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych kodem PLDFP0000019, na 7.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, a od wskazanego dnia (21 października 2010 roku) kodem PLDFP0000019 oznaczonych jest w KDPW 7.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. Spółka informowała o powyższym w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 44/2010 z dnia 1 października 2010 roku, Nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 roku oraz 50/2010 z dnia 15 października 2010 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 44/2010 z dnia 1 października 2010 roku, Rejestracja podziału (splitu) akcji Spółki i innych zmian w Statucie Spółki oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany jego struktury,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 45/2010 z dnia 4 października 2010 roku, Informacja o zmianach w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 46/2010 z dnia 4 października 2010 roku, Powołanie (kooptacja) osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej),

(4) Raport Bieżący EBI Nr 47/2010 z dnia 5 października 2010 roku, Informacja o zawarciu istotnej umowy,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 roku, Złożenie do KDPW wniosku o wymianę akcji w związku z rejestracją podziału (splitu) akcji Spółki. Określenie planowanej daty wymiany akcji,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 49/2010 z dnia 8 października 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za wrzesień 2010 roku,

(7) Raport Bieżący EBI Nr 50/2010 z dnia 15 października 2010 roku, Uchwała KDPW w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Spółki,

(8) Raport Bieżący EBI Nr 51/2010 z dnia 19 października 2010 roku, Zawarcie istotnej umowy doradczej z Łódzkim Klubem Sportowym Spółką Akcyjną.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden Raport Bieżący ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 14/2010 z dnia 4 października 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2010 roku) Spółka przeznaczyła część środków pozyskanych z emisji Akcji serii D Spółki (informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję Akcji serii D zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 36/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku) na realizację bieżącej działalności Spółki, w tym działalności inwestycyjnej (Spółka objęła obligacje na okaziciela serii C Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - dawniej Tonsil Audio SA - zamienne na akcje serii D tej spółki, za kwotę 15 tys. zł, a także objęła, w ramach subskrypcji prywatnej realizowanej w ramach kapitału docelowego, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, za kwotę 108 tys. zł).


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W związku z wygaśnięciem, w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki, mandatu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Łazora (Spółka informowała o złożeniu rezygnacji przez Pana Wojciecha Łazora i wygaśnięciu jego mandatu, w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 42/2010 z dnia 14 września 2010 roku), w dniu 4 października 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki, na mocy uchwały nr 04/A/2010, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 5 Statutu Spółki, dokonała kooptacji i powołała z dniem 4 października 2010 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego członka w osobie Pana Andrzeja Mirosława Góreckiego, który pełnił będzie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 15 listopada 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za III kwartał 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca listopada 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »