Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za sierpień 2012 roku - raport 42

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W dniu 10 sierpnia 2012 roku Spółka opublikowała raport okresowy - raport kwartalny Spółki za II kwartał 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (wraz z danymi porównywalnymi), co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Reklama

W ocenie Spółki, w sierpniu 2012 roku nie wystąpiły inne, poza w/w, zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W miesiącu sierpniu 2012 roku wystąpiły następujące wydarzenia korporacyjne dotyczące DFP Doradztwo Finansowe SA:

(1) Na mocy postanowień uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") nr 784/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz (ii) 697.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 37/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku);

(2) W dniu 16 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 sierpnia 2012 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców dokonano m.in. rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie zmian odnoszących się do § 10 (dodano ustępy 4-7), wprowadzonych mocą postanowień uchwały Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku (szczegółowe informacje w tym przedmiocie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku);

(3) W dniu 24 sierpnia 2012 roku nastąpiło pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą "DFP" i oznaczeniem "DFP": (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki oraz (ii) 697.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Spółka informowała o złożeniu wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C i akcji serii D oraz o podjęciu przez Zarząd GPW stosownej uchwały w tym przedmiocie w drodze Raportów Bieżących EBI, odpowiednio: Raportu Bieżącego EBI Nr 39/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku oraz 40/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku);

(4) W dniu 31 sierpnia 2012 roku Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl) - na dzień 27 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Ogrodowej 72/74; szczegółowe informacje w tym przedmiocie Spółka przedstawiła w drodze stosownych raportów: Raportu Bieżącego EBI Nr 41/2012 oraz Raportu ESPI Nr 13/2012, obu z dnia 31 sierpnia 2012 roku.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 34/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za lipiec 2012 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 35/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku, Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku,

(3) Raport Okresowy EBI Nr 36/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Raport kwartalny DFP Doradztwo Finansowe SA za II kwartał 2012 roku,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 37/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku, Wprowadzenie akcji serii C i D Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 38/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 39/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 roku, Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C oraz akcji serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

(7) Raport Bieżący EBI Nr 40/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku, Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C i D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

(8) Raport Bieżący EBI Nr 41/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2012 z dnia 9 sierpnia 2012 roku, Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki,

(2) Bieżący EBI Nr 13/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu sierpniu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 27 września 2012 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 31 sierpnia 2012 roku, a także w drodze raportów z dnia 31 sierpnia 2012 roku: Raportu Bieżącego EBI Nr 41/2012 oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 13/2012. Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadał w dniu 11 września 2012 roku, co oznacza, że w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 12 września 2012 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe informacje związane z przedmiotowym Walnym Zgromadzeniem Spółki zawarte zostały w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (wraz z wymaganymi załącznikami).

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca września 2012 roku miały miejsce inne, poza w/w, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »