Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za styczeń 2010 roku. - raport 10

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W ocenie Spółki, istotne skutki i wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w przyszłości mogą mieć utrzymujące się pozytywne tendencje w obszarze usług doradztwa finansowego, które stanowią jedno ze źródeł przychodów Spółki, przy założeniu jednak utrzymania pozytywnego trendu koniunkturalnego na rynkach giełdowych w długim okresie czasu.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku), a także w okresie następującym, do dnia opublikowania niniejszego Raportu, Spółka m.in.:

(1) sfinalizowała proces zaangażowania kapitałowego w nowozakładany podmiot - spółkę akcyjną pod firmą Tonsil Audio SA z siedzibą w Łodzi, co związane jest z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji głośników i zestawów głośnikowych. W przedmiotowym procesie inwestycyjnym Spółka objęłą akcje Tonsil Audio SA stanowiące 50% kapitału zakładowego tego podmiotu, o łącznej wartości nominalnej (łącznej cenie emisyjnej) wynoszącej 150.000 zł. Zamiarem Tonsil Audio SA jest wprowadzenie emitowanych przez tę spółkę akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przedmiotowa inwestycja Spółki ma charakter krótko- lub średnioterminowej kapitałowej inwestycji portfelowej. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści raportu Bieżącego EBI Nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku.

(2) w dniu 2 lutego 2010 roku, w Łodzi, Spółka zawarła z Dywilan Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi umowę o pełnienie funkcji doradcy Dywilan SA i w tym zakresie m.in. przygotowanie oraz przeprowadzenie na rzecz Dywilan SA oferty prywatnej akcji, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego Dywilan SA oraz wykonanie innych czynności związanych z wprowadzeniem akcji Dywilan SA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, a także pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Dywilan SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Na łączne wynagrodzenie przysługujące Spółce z tytułu realizacji prac określonych postanowieniami zawartej umowy składać się będzie wynagrodzenie stałe oraz wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości środków pozyskanych przez Dywilan SA od inwestorów w drodze oferty prywatnej. Spółka informowała o powyższym szczegółowo w treści raportu Bieżącego EBI Nr 9/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku.

W miesiącu styczniu 2010 roku Spółka dokonała sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect części aktywów w postaci akcji spółek notowanych na tych rynkach i tym samym uzyskała wolne środki pienieżne, które w części zostały reinwestowane i przeznaczone m.in. na inwestycję w akcje nowozakładanego podmiotu - spółki akcyjnej pod firmą Tonsil Audio SA z siedzibą w Łodzi (kapitałowa inwestycja portfelowa Spółki o charakterze krótko- lub średnioterminowym).

Dodatkowo, wzrost wyników finansowych Spółki wynikający z polepszenia koniunktury na rynkach giełdowych i wzrostu kursów papierów wartościowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i/lub na rynku NewConnect, w takim przypadku związany może być również ze wzrostem wyceny bilansowej aktywów Spółki, poprzez aktualizację wycen papierów wartościowych stanowiących tego rodzaju aktywa DFP Doradztwo Finansowe SA.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za grudzień 2009 roku,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, Daty przekazywania raportów okresowych Spółki w 2010 roku,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za grudzień 2009 roku - uzupełnienie,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 4/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 5/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku, Informacja o zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza korekcie treści projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ Spółki,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DFP Doradztwo Finansowe SA,

(7) Raport Bieżący EBI Nr 7/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, Inwestycja portfelowa - objęcie akcji w Tonsil Audio SA,

(8) Raport Bieżący EBI Nr 8/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku, Zawarcie umowy z Biegłym Rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skłąd Zarządu Spółki,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, Informacja o transakcjach członków Zarządu Spółki na akcjach Spółki w 2009 roku,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgroamdzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji, a do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect wprowadzone zostały, w marcu 2008 roku, istniejące Akcje serii A2 i serii B (akcje zdematerializowane, funkcjonujące pod kodem ISIN: PLDFP0000019), powstałe w wyniku przekształcenia i zmiany formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 20 stycznia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto m.in. uchwały: (1) w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania jej w umowach objecia akcji serii D zawieranych z cżłonkami Zarządu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, (2) w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C oraz akcji serii D i praw do akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematrializacji, (3) w sprawie zmiany Statutu Spółki (m.in. w zakresie wprowadzenia zapisów upoważniających Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego), a także (4) w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść uchwął podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 4 listopada 2009 roku została opublikowana w Raporcie Bieżącym EBI Nr 6/2010 z dnia 21 stycznia 2010 roku.

Mocą jednej z w/w uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 roku, Spółka podwyższyła kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 250.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł każda akcja (tj. wartości uwzględniającej podział - split akcji Spółki i zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 0,20 zł do 0,10 zł). Zgodnie z treścią w/w uchwały umowy objecia akcji serii D zawarte zostaną w okresie od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia 15 marca 2010 roku włącznie. Po zakończeniu emisji akcji serii D Spółka planuje złożyć do właściwego Sądu Rejestrowego stosowne wnioski o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców m.in. podziału (splitu) akcji Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii D, zmian Statutu Spółki (w tym m.in. w zakresie podziału-splitu akcji Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D oraz wpisu upoważnienia dla Zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego). Zamiarem Spółki jest złożenie do Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie SA, po zakończeniu subskrypcji akcji serii D wniosku (wraz ze stosownym Dokumentem Informacyjnym) o wprowadzenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D i istneijacych akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym Spółka podejmie również niezbędne czynności związane z dematerializacją praw do akcji serii D, akcji serii D i akcji serii C oraz ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Na dzień 15 lutego 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za IV kwartał 2009 roku.

Według wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń | walne zgromadzenie | uchwały | Warszawa | giełdy | DFP | EBI | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »