HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za wrzesień 2011 roku. - raport 42

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:


We wrześniu 2011 roku Spółka dokonała zbycia następujących papierów wartościowych, stanowiących jej aktywa finansowe, co w ocenie Spółki może mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę:

Reklama

- w dniu 16 września 2011 roku Spółka zbyła, w drodze transakcji zawartej na rynku niepublicznym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o. w Łodzi, na rzecz podmiotu z siedzibą w Łodzi zajmującego się inwestycjami w papiery wartościowe, pakiet 78.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki pod firmą Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została dokonana za łączna cenę sprzedaży wynoszącą 149.920 zł (Spółka objęła przedmiotowy pakiet akcji w ramach oferty prywatnej realizowanej przez Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Spółkę Akcyjną za, odnoszącą się do tego pakietu akcji, łączną cenę emisyjną w wysokości 30.498 zł); Stosowną informację w tym zakresie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2011 z dnia 17 września 2011 roku;

- w dniu 19 września 2011 roku, Spółka zbyła w drodze umowy cywilnoprawnej, na rzecz podmiotu z siedzibą w Łodzi, zajmującego się inwestycjami w papiery wartościowe, pakiet 1.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi, mających formę zdematerializowaną i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLTXSFN00012, które są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu ("ASO") na rynku NewConnect. Przedmiotowa transakcja została dokonana za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 525.000 zł (tj. za jednostkową cenę sprzedaży wynoszącą 0,35 zł za jedną akcję Taxus Fund SA). Jednakże, zgodnie z treścią zawartej umowy, jej strony zgodnie postanowiły, że cena sprzedaży zostanie podwyższona o kwotę 525.000 zł, tj. do łącznej wysokości wynoszącej 1.050.000 zł (jednostkowa cena sprzedaży wyniesie wówczas 0,70 zł za jedną akcję Taxus Fund SA), bez konieczności składania przez strony odrębnych oświadczeń woli, jeżeli wynik finansowy DFP Doradztwo Finansowe SA (której znaczącym akcjonariuszem, posiadającym 1.147.929 akcji DFP Doradztwo Finansowe SA, dających prawo do 7,81% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Taxus Fund SA) na działalności operacyjnej (zysk/strata na działalności operacyjnej) za okres trzech kwartałów 2011 roku narastająco, wynikający z publikowanego w dniu 14 listopada 2011 roku, Raportu Okresowego - Raportu kwartalnego DFP Doradztwo Finansowe SA za III kwartał 2011 roku, wyniesie nie więcej, niż (-)200.000 zł (strata na działalności operacyjnej wyniesie nie więcej niż 200.000 zł); Stosowną informację w tym zakresie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 39/2011 z dnia 20 września 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

W miesiącu październiku 2011 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego, Spółka dokonała następujących transakcji na akcjach spółki pod firmą Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi:

- w dniu 4 października 2011 roku Spółka nabyła, w drodze transakcji zawartej na rynku niepublicznym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o. w Łodzi, od osoby fizycznej - akcjonariusza wskazanej spółki, pakiet 2.500.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii A. Przedmiotowa transakcja została dokonana za łączna cenę sprzedaży wynoszącą 1.500.000 zł, tj. za jednostkową cenę sprzedaży wynoszącą 0,60 zł za jedną akcję. Zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego ze sprzedającym, płatność ceny sprzedaży zostanie dokonana w dwóch ratach: pierwsza rata w kwocie 700.000,20 zł zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zawarcia transakcji, druga rata w kwocie 799.999,80 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 9 listopada 2011 roku. Stosowną informację w tym zakresie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 40/2011 z dnia 5 października 2011 roku;

- w dniu 6 października 2011 roku Spółka zbyła, w drodze transakcji zawartej na rynku niepublicznym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego DFP Spółki z o.o. w Łodzi, pakiet 1.166.667 sztuk akcji zwykłych imiennych serii A spółki pod firmą Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Przedmiotowa transakcja została dokonana za łączna cenę sprzedaży wynoszącą 700.000,20 zł, tj. za jednostkową cenę sprzedaży wynoszącą 0,60 zł za jedną akcję. Stosowną informację w tym zakresie Spółka przekazała do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 41/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Zbycie wskazanego pakietu 1.166.667 sztuk akcji C.D.O. Fantom SA związane jest z przesunięciem w czasie realizacji procesu wprowadzenia akcji C.D.O. Fantom SA do ASO na rynku NewConnect i dokonywaną zmianą struktury akcjonariatu tej spółki przed planowanym upublicznieniem C.D.O. Fantom SA i wprowadzeniem jej papierów wartościowych do ASO na rynku NewConnect. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w posiadaniu Spółki znajduje się obecnie 1.333.333 sztuk akcji C.D.O. Fantom SA. Zamiarem Spółki jest dalsza odsprzedaż posiadanego pakietu akcji.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery Raporty Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 36/2011 z dnia 7 września 2011 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 37/2011 z dnia 9 września 2011 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za sierpień 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 38/2011 z dnia 17 września 2011 roku, Zbycie przez Spółkę papierów wartościowych stanowiących aktywa o istotnej wartości;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 39/2011 z dnia 20 września 2011 roku, Zawarcie istotnej umowy i zbycie przez Spółkę papierów wartościowych stanowiących aktywa o istotnej wartości.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2011 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Zarząd Spółki nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2011 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: DFP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »