Reklama

HFTGROUP (HFT): Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za wrzesień 2013 roku - raport 39

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych DFP Doradztwo Finansowe SA:

W wyniku przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda") okresowej weryfikacji wskaźników i warunków stanowiących podstawę kwalifikacji emitentów (spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) do segmentów rynku NewConnect, tj. segmentu NewConnect High Liquidity Risk ("HLR") oraz segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk ("SHLR") - akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do żadnego ze wskazanych segmentów (HLR/SHLR). W okresie od dnia 2 stycznia 2013 roku akcje Spółki zakwalifikowane były do segmentu HLR (vide: raport bieżący EBI Spółki Nr 52/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku).

W związku z powyższym, począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2013 roku:

(-) nazwa akcji Spółki nie jest oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl,

(-) akcje Spółki trafiły do portfela indeksów.

W ocenie Zarządu Spółki, powyższe potencjalnie może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

W ocenie Spółki, we wrześniu 2013 roku nie wystąpiły inne, poza w/w, zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć w przyszłości wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

Z dniem 30 września 2013 roku, Pan Sylwester Redeł - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemną rezygnację, z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku ze złożoną przez Pana Sylwestra Redeła rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób.

Zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 34/2013 z dnia 5 września 2013 roku, Nabycie przez Spółkę papierów wartościowych stanowiących aktywa o istotnej wartości,

(2) raport bieżący EBI Nr 35/2013 z dnia 6 września 2013 roku, Zbycie przez Spółkę papierów wartościowych stanowiących aktywa o istotnej wartości,

(3) raport bieżący EBI Nr 36/2013 z dnia 13 września 2013 roku, Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za sierpień 2013 roku,

(4) raport bieżący EBI Nr 37/2013 z dnia 27 września 2013 roku, odstąpienie od kwalifikacji Spółki do segmentu NewConnect High Liquidity Risk po dokonaniu przez Giełdę okresowej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W związku z emisjami akcji serii E i akcji serii F Spółki (szczegółowe informacje podsumowujące zakończone subskrypcje Akcji serii E i Akcji serii F zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących EBI, odpowiednio: Nr 7/2013 i Nr 8/2013 z dnia 22 marca 2013 roku, zaś informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego - w drodze raportu bieżącego EBI Nr 9/2013 z dnia 29 marca 2013 roku), Spółka nie określiła szczegółowych celów emisji tych akcji. Środki finansowe pozyskane w ramach przedmiotowych emisji akcji przeznaczone zostały na kapitał obrotowy Spółki i obsługę prowadzonej przez DFP Doradztwo Finansowe SA działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.

Środki pozyskane z emisji akcji (stanowiące kapitał obrotowy Spółki) przeznaczane są na bieżąco, w każdym okresie sprawozdawczym, na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Prezes Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »