DYWILAN (DYW): Raport miesięczny Dywilan SA za kwiecień 2012 roku. - raport 11

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:

W ocenie Zarządu Spółki, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama

W dniu 7 maja 2012 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka opublikowała raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 08/2012) - Raport Roczny Spółki za 2011 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2010), a także raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 09/2012) - Raport Kwartalny za I-szy kwartał 2012 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.03.2012 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego (2011). Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Ponadto, na mocy Porozumienia z dnia 9 maja 2012 roku, zawartego przez Spółkę z DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi, strony tego Porozumienia postanowiły rozwiązać, z mocą obowiązującą od dnia 8 maja 2012 roku, łączącą je umowę o pełnienie przez DFP Doradztwo Finansowe SA na rzecz Spółki funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Porozumienie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy zostało zawarte w związku z Decyzją Nr 72/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy z dnia 8 maja 2012 roku, na mocy której Dyrektor Działu Rozwoju Rynku, działając na podstawie § 18 ust. 14 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz z upoważnienia Zarządu Giełdy wyrażonego Uchwałą Nr 1486/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, postanowił, po ponownym rozpoznaniu sprawy, utrzymać w mocy Decyzję Nr 62/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect spółki DFP Doradztwo Finansowe SA. Z uwagi na postanowienia § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, który przewiduje, że umowa z Autoryzowanym Doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu, a akcje Spółki są przedmiotem obrotu począwszy od dnia 4 lutego 2011 roku - Spółka nie zamierza zawierać umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z nowym podmiotem. Stosowną informację w powyższym przedmiocie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2012 z dnia 10 maja 2012 roku.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport Bieżące EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 07/2011 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za marzec 2012 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka nie opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI żadnego Raportu Bieżącego ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zamiarem Spółki jest podjęcie w maju 2012 roku czynności mających na celu zwołanie, poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze stosownych Raportów Bieżących EBI i ESPI, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, podjęcie decyzji o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku, jak również wybór członków organów Spółki kolejnej kadencji.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2012 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionym, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ASTRO | kwiecień
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »