Reklama

DYWILAN (DYW): Raport miesięczny Dywilan SA za kwiecień 2018 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:

Reklama

W dniu 10 kwietnia 2018 roku akcjonariusze Spółki: Pan Jacek Jakubiak, Pan Piotr Jakubiak, Pan Grzegorz Bielecki oraz Firma Przedstawicielsko – Handlowa J. Jakubiak Sp. z o.o. –zawarli porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przedmiotem porozumienia jest przeprowadzenie procesu, mającego na celu zniesienie dematerializacji akcji Spółki Dywilan S.A. i wycofanie ich z obrotu na rynku NewConnect. W tym celu Strony Porozumienia zamierzały przeprowadzić przymusowy wykup akcji Spółki, a następnie żądać umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki sprawy uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji oraz dokonać wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect.

Przy przeprowadzeniu Przymusowego wykupu Firma Przedstawicielsko – Handlowa J. Jakubiak Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi będzie jedynym kupującym akcje Spółki.

O podpisaniu porozumienia Spółka poinformowała w dniu 10.04.2018 r. w Raporcie bieżącym ESPI Nr 1/2018

W dniu 8 maja br., a więc już w okresie następującym po okresie sprawozdawczym Strony Porozumienia ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy.

Dzień wykupu został ustalony na 11 maja 2018 roku, a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wyniosła 3,93 PLN (słownie: trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) i tego dnia nastąpiło rozliczenie transakcji przymusowego wykupu.

W dniu 10 maja 2018 roku, również w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka opublikowała raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 07/2018) – Raport Spółki za I kwartał 2018 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r., wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.

W dniu 10 maja 2018 roku, Spółka opublikowała raport okresowy (Raport Bieżący EBI Nr 08/2018) – Raport Roczny Spółki za 2017 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni (2016).


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2018 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden Raport Bieżący EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 06/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za marzec 2018 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2018 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI trzy Raporty Bieżące ESPI.

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2018 z dnia 10.04.2018 r. informacja o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2018 z dnia 10.04.2018 r. Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy


Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2018 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca maja 2018 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »