Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za luty 2016 roku

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2016 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu lutym 2016 r. Emitent skupiał swoje wysiłki na prowadzeniu prac rozruchowych w zakładzie w Toruniu. Spółka Recykling i Energia S.A. zawarła w dniu 5 lipca 2011 roku umowę na dofinansowanie swojego projektu zlokalizowanego w Toruniu. W dniu 14 września 2012 roku Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę dla realizowanej inwestycji. Łączne wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem poniesione na realizację projektu w Toruniu przez spółkę zależną od Emitenta – Recykling i Energia S.A. – wyniosły dotychczas 57.640.000 zł. Dodatkowo, Spółka poniosła w związku z realizacją tej inwestycji wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 28.080.435 zł, w tym zakupiła nieruchomość w Toruniu za kwotę 10.223.449 zł netto. Do końca października 2014 r. Spółka zakończyła realizację inwestycji dofinansowanej ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. zrealizowała zakres rzeczowy oraz poniosła wszystkie wydatki kwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie. W okresie od listopada 2014 r. do końca sierpnia 2015 r. trwały prace montażowe i rozruchowe. Na początku września 2015 r. nastąpiło pierwsze uruchomienie produkcji w zakładzie, polegające na przyjęciu odpadów opakowaniowych z różnych źródeł w celu ich weryfikacji w zakresie przydatności do dalszego procesu technologicznego. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka prowadzi prace polegające na wysortowaniu z przyjmowanego strumienia odpadów opakowaniowych surowca, który pozwoli na uruchomienie produkcji w drugiej części zakładu, tj. linii do depolimeryzacji. Przewidywany termin uruchomienia produkcji w linii do depolimeryzacji to koniec marca 2016 r.

W terminie do 31.08.2015 r. Spółka wdrożyła innowacyjną usługę recyklingu odpadów opakowaniowych, co zostało w pełni udokumentowane. Z powodu niewystarczającej ilości surowca pracowała wówczas tylko sortownia mechaniczna i niektóre urządzenia peryferyjne, niezbędne w tej fazie procesu technologicznego. Część chemiczna zakładu była wówczas wyłączona i nie prowadziła procesu produkcyjnego. PARP wydał interpretację, że w celu pozytywnego rozliczenia projektu i wypłaty refundacji końcowej w kwocie 1,7 mln zł musi być prowadzona produkcja na wszystkich liniach produkcyjnych i wstrzymał wypłatę do momentu uruchomienia pełnej produkcji w zakładzie. Stanowisko to jest, zdaniem Emitenta, niezgodne z umową o dofinansowanie, jednakże Spółka jako Beneficjent, w świetle interpretacji PARP została zmuszona do zaakceptowania przesunięcia terminu rozliczenia końcowego projektu. Aktualny termin uruchomienia produkcji przewidywany jest na koniec marca 2016 r.

Dla projektu w Starachowicach, Spółka zawarła umowę o dofinansowanie w dniu 26 września 2011 roku. Prawomocne pozwolenie na budowę zostało uzyskane w dniu 14.02.2014 r. Łączne wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem poniesione na realizację projektu wyniosły dotychczas 57.526.857,14 zł, w tym na zakup nieruchomości w Starachowicach przeznaczona została kwota 3.642.857 zł. Dodatkowo, Spółka poniosła w związku z realizacją tej inwestycji wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 21.212.720 zł, w tym na zakup nieruchomości przeznaczona została kwota 13.763.159 zł. Spółka w ramach projektu starachowickiego dotychczas otrzymała refundacje poniesionych nakładów w łącznej kwocie 28.614.333 zł. Do refundacji przez PARP pozostała kwota 11.577.667 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w terminie do dnia 31.12.2015 r. W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o płatność końcową w kwocie 2.550.000 zł. W maju 2015 r. Spółka złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji z czerwca na wrzesień 2015 r. oraz następnie w sierpniu 2015 r. został złożony kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do grudnia 2015 r. Powodem były trwające nadal roboty budowlane, które uniemożliwiły montaż linii technologicznych w terminie do końca czerwca 2015 r. oraz brak wypłaty refundacji w kwocie 9 mln zł, uniemożliwiający zakończenie prac montażowych linii technologicznych w terminie do końca września 2015 r. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu PARP nie wypłaciła Spółce należnej refundacji. Spółka prowadzi intensywne rozmowy z PARP, celem których jest jak najszybsze uruchomienie płatności refundacji.

W związku z przesunięciami terminów uruchomienia projektu w Toruniu, PARP zmieniła postrzeganie ryzyka uruchomienia technologii wdrażanej w zakładzie w Starachowicach, w wyniku czego wstrzymała wypłatę refundacji pośredniej w kwocie 9,0 mln zł i zażądała gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę 9,0 mln zł w celu uruchomienia wypłaty refundacji. W ocenie Emitenta zmiana postrzegania ryzyka technologicznego nie jest uzasadniona. Należy podkreślić, że jest to refundacja w wysokości 70% poniesionych wydatków kwalifikowanych netto, także Emitent musiał ponieść rzeczywiste koszty w kwocie ok. 16 mln zł, żeby móc ubiegać się o refundację w kwocie 9,0 mln zł. Emitent sfinansował te zakupy m.in. z emisji obligacji zabezpieczonych na majątku Spółki. W sytuacji, gdy PARP zażądała dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w kwocie 9,0 mln zł celem uruchomienia refundacji w kwocie 9,0 mln zł, Spółka nie była już w stanie bez wsparcia inwestorów zewnętrznych uzyskać takiej gwarancji z powodu braku stosownych zabezpieczeń. Aktualnie PARP deklaruje, że uruchomi płatność w kwocie 9,0 mln zł bez dodatkowego zabezpieczenia pod warunkiem uruchomienia produkcji w zakładzie w Toruniu. Spółka wystąpiła z pisemną prośbą o potwierdzenie tego stanowiska przekazanego na spotkaniu z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, jednakże do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy pisemnego potwierdzenia przedstawionego stanowiska.

Dla projektu w Pionkach, Spółka zawarła umowę o dofinansowanie w dniu 5 kwietnia 2012 roku. W dniu 22 stycznia 2013 roku zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę. Łączne wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem poniesione na realizację projektu wyniosły dotychczas 55.150.228 zł, w tym na zakup nieruchomości w Pionkach przeznaczona została kwota 3.700.000 zł. Dodatkowo, Spółka poniosła w związku z realizacją tej inwestycji wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 15.690.783 zł, w tym na zakup nieruchomości przeznaczona została kwota 9.722.483 zł. Emitent zakończył projekt w dniu 30.04.2015 r. w Dniach 13-15 maja 2015 r. odbyła się kontrola realizacji projektu, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Emitent oczekiwał wypłaty refundacji końcowej w kwocie 3,2 mln zł na przełomie czerwca i lipca 2015 r. W dniach 23-24 lipca 2015 r. odbyła się niezapowiedziana kontrola doraźna w zakładzie, podczas której stwierdzono, że zakład nie pracuje z powodu przerwy technologicznej i prowadzenia napraw, których potrzeba została wykazana w trakcie rozruchów technologicznych. W związku z brakiem prowadzenia produkcji w momencie niezapowiedzianej kontroli doraźnej, PARP wstrzymała wypłatę refundacji końcowej projektu w kwocie 3,2 mln zł do momentu ponownego uruchomienia „trwałej produkcji” w zakładzie. Z powodu braku wypłaty refundacji, Emitent nie jest w stanie zapewnić wystarczających środków do uruchomienia produkcji ciągłej w zakładzie.

Terminu wpływu należnych dotacji Emitent nie jest w stanie precyzyjnie określić z powodu braku jednoznacznego stanowiska ze strony PARP. Z informacji pozyskanych w PARP i Ministerstwie Rozwoju, Emitent wnioskuje, że wstrzymana płatność pośrednia z projektu w Starachowicach w wysokości 9,0 mln zł oraz płatność końcowa z projektu w Toruniu w kwocie 1,7 mln zł zostaną zrealizowane po uruchomieniu produkcji w zakładzie w Toruniu, co planowane jest na koniec marca 2016 r. Emitent zwrócił się do PARP i Ministerstwa Rozwoju z pisemną prośbą o potwierdzenie w/w stanowiska przekazanego ustnie podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju. Spółka nie uzyskała pisemnego stanowiska z PARP ani z Ministerstwa Rozwoju do dnia dzisiejszego.

Opóźnienie w realizacji wypłat przyznanych refundacji wpływa niekorzystnie na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta, a w efekcie opóźnia realizację zakładanej strategii. Gdyby PARP wypłacił należne Emitentowi refundacje w terminach przewidzianych w umowach o dofinansowanie, wszystkie zakłady byłyby już uruchomione i prowadziłyby działalność gospodarczą polegającą na przetwarzaniu odpadów i produkcji paliwa i energii elektrycznej. W związku z niewypłaceniem refundacji, Emitent nie był w stanie przeprowadzić wszystkich niezbędnych prac montażowych i rozruchowych i w efekcie musiał je wstrzymać w zakładach w Pionkach i Starachowicach. Przy ograniczonych środkach, Emitent zdecydował się skupić na pracach w zakładzie w Toruniu. Ponadto, Emitent był zmuszony do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. W efekcie tych prac została uzyskana pożyczka w kwocie 3 mln zł od spółki GreenTech Polska sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 w dniu 5 lutego 2016 r. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na uruchomienie produkcji w zakładzie w Toruniu, co z kolei pozwoli na rozliczenie projektu, uzyskanie refundacji końcowej oraz odblokowanie płatności w pozostałych projektach.

Ponadto, z dniem 29 lutego 2016 roku rozwiązaniu uległa umowa wiążąca Emitenta z Capital One Advisers Sp. z o.o. , pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w lutym 2016 r.

W miesiącu lutym 2016 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 6/2016 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki,

• RO nr 7/2016 – Raport okresowy EZO S.A. za IV kwartał 2015 roku,

• RB nr 8/2016 – Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2016 roku.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

W miesiącu lutym 2016 r. Emitent nie publikował raportów w systemie ESPI.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu lutym 2016 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w marcu 2016 r.

1. W dniu 7 marca 2016 r. Emitent otrzymał zawiadomienia od akcjonariuszy przekazane w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

2. W dniu 14 marca 2016 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za luty 2016 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »