Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za październik 2016 roku

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2016 roku.

Reklama


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W dniu 5 października 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wydał Uchwałę nr 1032/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę EZO S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Zgodnie z treścią w/w uchwały, Zarząd GPW postanowił nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz zobowiązać Emitenta do: a) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od jej zawarcia, b) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w lit. a), do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, c) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w lit. a). Emitent w dniu 13 października 2016 r. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd GPW zgodnie z §17c ust. 8 Regulaminu ASO.

W dniu 6 października 2016 r. Emitent oraz podmiot zależny od Emitenta, spółka Recykling i Energia S.A., otrzymali z PARP pisma, w których PARP zażądał złożenia dodatkowych zabezpieczeń w projektach w Toruniu oraz w Pionkach. W dniu 14 października 2016 r. Emitent otrzymał adekwatne pismo dot. projektu w Starachowicach. W/w pisma stanowią, zdaniem Emitenta, rażące naruszenie zasad dobrej współpracy i szukanie pretekstu do wypowiedzenia umów o dofinansowanie we wszystkich projektach realizowanych przez Grupę EZO. PARP doskonale wie, że spółki z Grupy EZO są w trudnej sytuacji i nie są w stanie spełnić wymagań PARP co do złożenia kolejnych zabezpieczeń na kwoty równe całości przekazanych spółkom dotacji. Działanie te są dowodem skrajnie złej woli ze strony PARP. Spółki podjęły adekwatne kroki prawne w celu ochrony swoich interesów.

Ponadto, w dniu 6 października 2016 r. Sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy w sprawie o uchylenie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2015 r. Termin kolejnej rozprawy Sąd wyznaczył na dzień 18 października 2016 roku. W dniu 18 października 2016 r. rozprawa się nie odbyła z powodów nieznanych Emitentowi. Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2016 r. Sąd odroczył sprawę o uchylenie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2015 r. bez podania terminu.

W dniu 14 października 2016 r. podmiot zależny od Emitenta, spółka Recykling i Energia S.A., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie z wniosku dłużnika – Recykling i Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, o otwarcie postępowania sanacyjnego, w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika. W w/w postanowieniu Sąd postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz powołać do pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000591282).

W dniu 19 października 2016 r. Emitent oraz podmiot zależny od Emitenta, spółka Recykling i Energia S.A., otrzymali z PARP pisma, w których PARP wypowiedział umowy o dofinansowanie projektów odpowiednio w Pionkach i Toruniu oraz wezwał do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania w terminie 14 dni. Działanie PARP są zdaniem Emitenta bezprawne, wobec czego Emitent podjął stosowne kroki prawne w celu ochrony swoich interesów.

W dniu 28 października 2016 r. otrzymał wezwanie od obligatariuszy obligacji serii J do wcześniejszego wykupu 67 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej 100.000 zł każda, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania. Jako podstawę wezwania do przymusowego przedterminowego wykupu obligacji, obligatariusze wskazali niewypłacalność Emitenta spowodowana zablokowaniem kwoty 9,0 mln zł jako zabezpieczenie gwarancji udzielonej na rzecz PARP oraz otrzymanie wezwań do przedterminowego wykupu obligacji serii D, E, F, G oraz I o łącznej wartości 48,6 mln zł, o czym obligatariusze powzięli wiedzę z raportu bieżącego Emitenta nr 20/2016 z dnia 20 września 2016 r.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w październiku 2016 r.

W miesiącu październiku 2016 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 48/2016 - Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą,

• RB nr 49/2016 - Wyznaczenie przez Sąd terminu kolejnej rozprawy w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ Emitenta,

• RB nr 50/2016 - Raport miesięczny EZO S.A. za wrzesień 2016 roku,

• RB nr 51/2016 - Złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy dot. nałożenia na Emitenta przez GPW kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

• RB_ASO nr 22/2016 - Otrzymanie pism z PARP przez Emitenta oraz podmiot zależny od Emitenta,

• RB_ASO nr 23/2016 - Otrzymanie pisma z PARP przez Emitenta,

• RB_ASO nr 24/2016 - Otrzymanie przez podmiot zależny od Emitenta postanowienia Sądu o wyznaczeniu tymczasowego nadzorcy sądowego,

• RB_ASO nr 25/2016 - Otrzymanie pism z PARP przez Emitenta oraz podmiot zależny od Emitenta,

• RB_ASO nr 26/2016 - Wysłanie pism do PARP przez pełnomocnika Emitenta oraz podmiotu zależnego od Emitenta,

• RB_ASO nr 27/2016 - Żądanie przymusowego przedterminowego wykupu obligacji serii J Emitenta.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu październiku 2016 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w listopadzie 2016 r.

1. W dniu 2 listopada 2016 r. Emitent otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji zamiennych serii EZO100117OZ01, EZO170117OZ01 oraz EZO061017OZ01 Emitenta.

2. W dniu 4 listopada 2016 r. nastąpiło otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.

3. W dniu 8 listopada 2016 r. spółka otrzymała uchwałę GPW w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów Emitenta notowanych na rynku NewConnect.

4. W dniu 8 listopada 2016 r. odbyła się rozprawa w sprawie uchylenia Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2015 r., na której Sąd odroczył sprawę bez podania terminu.

5. W dniu 14 listopada 2016 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za październik 2016 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Medyński - Zarządca EZO S.A. w restrukturyzacji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »