Reklama

EZO (EZO): Raport miesięczny EZO S.A. za styczeń 2014 roku - raport 8

Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2014 roku.


I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.

W miesiącu styczniu 2014 roku, Emitent rozpoczął realizację etapu inwestycji w Starachowicach o wartości 14,2 mln zł, polegającego na wykonaniu elementów linii technologicznych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Termin zakończenia realizacji działania to 31.03.2014 r. Dotychczas Spółka zaangażowała w realizację tego działania kwotę 10,9 mln zł pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta, opisanych poniżej. Po zakończeniu realizacji działania, tj. w kwietniu 2014 roku, Spółka zwróci się do PARP z wnioskiem o refundację poniesionych nakładów w kwocie 9,75 mln zł.

Reklama

W dniu 30.01.2014 r. spółka uzyskała pozwolenie na budowę inwestycji w Starachowicach, które po uprawomocnieniu jest ostatnim dokumentem wymaganym przez PARP w celu wypłaty refundacji nakładów poniesionych w dotychczas zakończonych działaniach w ramach tego projektu. Kwota należna spółce z tego tytułu to 518 tys. zł.

Ponadto, w dniu 31.01.2014 r. Spółka złożyła w PARP gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 8,6 mln zł, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji w Pionkach. Dzięki temu, Spółka jest uprawiona do otrzymania dofinansowania na ten projekt z PARP w formie zaliczek. Kwota aktualnie oczekiwanej zaliczki to 8,2 mln zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie aktualnie trwającego etapu, którego całkowita wartość wynosi 16,4 mln zł, a termin zakończenia to 30.04.2014 r.

Ponadto, w miesiącu styczniu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., rozpoczęła realizację działania nr 6 projektu polegającego na budowie linii technologicznych wchodzących w skład zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. Termin zakończenia prac w ramach tego etapu, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji to 31.03.2014 r. Realizacja działania zostanie sfinansowana z zaliczki z PARP w kwocie 9.999.990,- zł, której termin wypłaty powinien nastąpić w lutym 2014 roku oraz ze środków pozyskanych z emisji obligacji zamiennych na akcje. Dotychczas w realizację działania została zaangażowana kwota 5.300.000,- zł, pozyskana z emisji obligacji zamiennych, opisanej poniżej.

W dniu 10 stycznia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO100117OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 59 sztuk Obligacji serii EZO100117OZ01, o numerach 1-59, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,9 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 10 stycznia 2014 r. a Dzień Wykupu na 10 stycznia 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 10 października 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 59 sztuk Obligacji serii EZO100117OZ01, o numerach 1-59, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,9 mln PLN.

Ponadto, w dniu 16 stycznia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 3/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO170117OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 30 sztuk Obligacji serii EZO170117OZ01, o numerach 1-30, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 17 stycznia 2014 r. a Dzień Wykupu na 17 stycznia 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 17 października 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 30 sztuk Obligacji serii EZO170117OZ01, o numerach 1-30, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,0 mln PLN.

Ponadto, w dniu 23 stycznia 2014 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 6/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje serii F ("Obligacje"). Przedmiotem emisji jest 20 sztuk Obligacji serii EZO240117OZ01, o numerach 1-20, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 2,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 24 stycznia 2014 r. a Dzień Wykupu na 24 stycznia 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5.000 akcji serii F EZO S.A. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 24 października 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 20 sztuk Obligacji serii EZO240117OZ01, o numerach 1-20, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 2,0 mln PLN.

Powyższe Obligacje wyemitowane zostały przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji, uchwalonego Uchwałą Nr 3 NWZA EZO S.A z dnia 20.03.2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A z dnia 28.11.2012 r., o których Emitent informował w poprzednich raportach EBI. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 100 mln zł.

W dniu 29.01.2014 r. Zarząd Spółki zależnej od Emitenta - spółki Recykling i Energia S.A. - podjął Uchwałę nr 1/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii RIE310117OZ01 zamiennych na akcje serii C ("Obligacje"). Przedmiotem uchwały jest emisja 53 sztuk Obligacji serii RIE310117OZ01, o numerach 1-53, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,3 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 31 stycznia 2014 r. a Dzień Wykupu na 31 stycznia 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 31 października 2016 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty objętych zostało 53 sztuk Obligacji serii RIE310117OZ01, o numerach 1-53, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 5,3 mln PLN.

Powyższe Obligacje emitowane są przez spółkę zależną od Emitenta - Recykling i Energia S.A. - w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0 mln zł.


II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w styczniu 2014 r.

W miesiącu styczniu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:

1. Raporty opublikowane w systemie EBI:

• RB nr 01/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO100117OZ01 zamiennych na akcje serii F,

• RB nr 02/2014 - Raport miesięczny EZO S.A. za grudzień 2013 roku,

• RB nr 03/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO170117OZ01 zamiennych na akcje serii F,

• RB nr 04/2014 - Emisja i przydział obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje serii F,

• RB nr 05/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku,

• RB nr 06/2014 - Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta.

2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:

W miesiącu styczniu 2014 roku Spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu styczniu 2014 r.

W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.


IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w lutym 2014 r.

1. W dniu 13 lutego 2014 r. został opublikowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.

2. W dniu 13 lutego 2014 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za styczeń 2014 roku.


Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Fenicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »