Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny Fiten SA za czerwiec 2012 roku. - raport 55

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Fiten SA:

W czerwcu 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka zawarła szereg kontraktów i transakcji związanych z obrotem energią elektryczną, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Spółki jako istotne (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanych kontraktów (transakcji) i których realizacja, w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) dwie umowy długoterminowe, zawarte przez Spółkę ze spółką z siedzibą w woj. wielkopolskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 23.750,00 tys. zł oraz na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii - w łącznej, szacunkowej wysokości wynoszącej 34.021,25 tys. zł; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 49/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku;

(b) transakcje sprzedaży i zakupu energii elektrycznej o łącznej wartości 174.731,75 EUR, zawarte przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 13 czerwca 2012 roku, przy czym transakcje dokonane w dniu 13 czerwca 2012 roku spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 3 maja 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 13 czerwca 2012 roku włącznie, wynosi 15.069,19 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 47/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku oraz transakcję sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 223.050,00 EUR, zawartą przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 29 czerwca 2012 roku, przy czym transakcja dokonana w dniu 29 czerwca 2012 roku spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 14 czerwca 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 29 czerwca 2012 roku włącznie, wynosi 14.411,86 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 52/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku

(c) transakcje zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 1.374,12 tys. zł, zawarte przez Spółkę z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2012 roku, przy czym transakcje dokonane w dniu 12 czerwca 2012 roku spowodowały, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o. w okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 12 czerwca 2012 roku włącznie, wynosi 15.084,63 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 44/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku;

(d) transakcję zakupu energii elektrycznej o wartości 970,04 tys. zł, zawartą przez Spółkę z Vitruse Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 czerwca 2012 roku, przy czym transakcja zawarta w dniu 18 czerwca 2012 roku spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę z Vitruse Energy Sp. z o.o. w okresie od 3 maja 2012 do 18 czerwca 2012 roku włącznie wyniosła 15.234,77 tys. złotych i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI o numerze 48/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dziesięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 43/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fiten S.A.,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 44/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnych kontraktów z Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 45/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku, Korekta raportu bieżącego nr 27/2012 - Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 46/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport miesięczny za maj 2012 roku,

(5) Raport Bieżący EBI Nr 47/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,

(6) Raport Bieżący EBI Nr 48/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji z Virtuse Energy Sp. z o.o.,

(7) Raport Bieżący EBI Nr 49/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnych umów długoterminowych,

(8) Raport Bieżący EBI Nr 50/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Treść uchwał (wraz z wynikami głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fiten S.A. z dnia 29 czerwca 2012 roku,

(9) Raport Bieżący EBI Nr 51/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego (dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect),

(10) Raport Bieżący EBI Nr 52/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange,


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy raporty ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2012 z dnia 1 czerwca 2012, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fiten S.A.,

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2012 z dnia 19 czerwca 2012, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki,

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 5/2012 z dnia 29 czerwca 2012, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Fiten S.A.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Energobiogaz SA z siedzibą w Poznaniu, pożyczek o wartości 260 tys. zł, przeznaczonych na realizację projektów biogazowych;

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro S.A. z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 300 tys. zł, przeznaczonych na kapitał obrotowy;

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pożyczki o wartości 50 tys. zł, przeznaczonej na realizację projektu elektrowni biogazowej.

W treści Dokumentu Informacyjnego Fiten SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2012 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Aldona Piłka - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »