Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny Fiten SA za listopad 2011 roku.

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2011 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Fiten SA:

W listopadzie 2011 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) w dniu 24 listopada 2011 roku, Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 14.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-G Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja; stosowna informacja w tym zakresie, a także o rozpoczęciu przekazywania informacji za pośrednictwem systemu EBI, została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku; do chwili publikacji niniejszego raportu miesięcznego Zarząd GPW, jako organizatora ASO, nie podjął stosownej uchwały w przedmiocie wprowadzenia akcji Spółki do ASO na rynku NewConnect;

Poza wyżej wymienionym, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Ponadto, w miesiącu grudniu 2011 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego, wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) w dniu 7 grudnia 2011 roku Spółka zawarła z TAURON Polska Energia Spółką Akcyjną w Katowicach transakcję sprzedaży energii elektrycznej z terminem dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o łącznym wolumenie wynoszącym 87.840 MWh i o łącznej wartości wynoszącej 17.752.464 zł; zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowego kontraktu może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku;

(2) w dniu 12 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała podpisane zwrotnie przez kontrahenta, tj. spółkę osobową prawa handlowego z siedzibą w województwie pomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii (farma wiatrowa), dwie umowy długoterminowe (tj. z okresem obowiązywania przez pięć lat od daty zawarcia każdej z przedmiotowych umów, z możliwością ich prolongowania o kolejne dziesięć lat), uznane przez Spółkę, ze względu na łączną spodziewaną wartość tych umów, za umowy istotne, w przedmiocie: (a) zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa) oraz (b) zakupu (przeniesienia) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa); szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 4/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, Rozpoczęcie przekazywania informacji za pośrednictwem systemu EBI. Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A-G do alternatywnego systemu obrotu.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, Uzyskanie dostępu do systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2011 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Spółki, w miesiącu grudniu 2011 roku Spółka spodziewa się podjęcia przez Zarząd GPW stosownej decyzji (uchwały) w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 14.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-G Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, a także następczej decyzji (uchwały) o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji Spółki (zamiarem Spółki jest ustalenie daty debiutu w grudniu 2011 roku). Niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o podjęciu przez Zarząd GPW przedmiotowych uchwał - Zarząd Spółki opublikuje stosowne raporty bieżące w tym zakresie.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2011 roku miały miejsce inne, poza wyżej wymienionym, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »