Reklama

FITEN (FTN): Raport miesięczny Fiten SA za listopad 2012 roku.

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2012 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Fiten SA:

W listopadzie 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2012 roku) Spółka zawarła transakcję związaną z obrotem energią elektryczną, która została zakwalifikowana przez Zarząd Spółki jako istotna (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku), m.in. ze względu na wartość realizowanej transakcji, i której realizacja w ocenie Zarządu Spółki, może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę:

(a) transakcję zakupu i sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości 68,45 tys. EUR, zawartą przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange z siedzibą w Paryżu w dniu 7 listopada 2012 roku, przy czym transakcja dokonana w dniu 7 listopada 2012 roku spowodowała, że łączna wartość transakcji dokonanych przez Spółkę na giełdzie EPEX Spot European Power Exchange w okresie od dnia 29 września 2012 roku do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji, tj. do dnia 7 listopada 2012 roku włącznie, wynosi 16.746,15 tys. zł i powoduje przekroczenie ustalonego w Spółce progu istotności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 86/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku;

(2) W okresie sprawozdawczym spółka Energobiogaz S.A. z siedzibą w Poznaniu (podmiot zależny od Fiten S.A.) zawarła z Volta Europe BGS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Benergo Sp. z o.o. Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 520,0 tys. złotych. Wartość nominalna wszystkich udziałów (wartość w księgach Energobiogaz S.A.) wynosi 5,0 tys. złotych. W ramach warunków przewidzianych w umowie sprzedaży udziałów spółka Benergo Sp. z o.o. powinna do dnia 1 czerwca 2013r spełnić następujące warunki:

- zawarcie przez Benergo Sp. z o.o. z NFOŚiGW umowy pożyczki na uruchomienie inwestycji biogazowni o mocy 1,89 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- pozyskanie i przedłożenie dokumentacji niezbędnej dla realizowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni o mocy 1,89 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- zawarcie przez Benergo Sp. z o.o. istotnych umów na dostawę surowców oraz innych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania biogazowni.

Warunkiem zawieszającym jest również podpisanie przez Sprzedającego (Energobiogaz S.A.) oraz Kupującego (Volta Europe BGS Sp. z o.o.)umowy cesji wierzytelności przysługujących Energobiogaz S.A. od Benergo Sp. z o.o.

Zgodnie z zawartą umową prawo własności udziałów przechodzi na kupującego z chwilą łącznego spełnienia się następujących przesłanek: zapłaty na rzecz Sprzedającego pełnej kwoty ceny należnej za udziały oraz zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego pełnej ceny za wierzytelność wynikającej z umowy cesji wierzytelności; szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 87/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku.


(3) Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności oraz aktualną pozycję na rynku praw majątkowych poniżej prezentujemy zmianę indeksu OZEX_A publikowanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. w Warszawie.

Średnia OZEX_A za październik 2012 229,69 zł/MWh

Średnia OZEX_A za listopad 2012 227,74 zł/MWh

Spadek ceny praw majątkowych oznaczonych PMOZE_A czyli popularnych "zielonych certyfikatów" jest niekorzystnym zjawiskiem i może negatywnie wpływać na wyniki Spółki.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 86/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, Zawarcie istotnych transakcji na giełdzie EPEX Spot Power Exchange,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 87/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, Zawarcie przez jednostkę zależną od Fiten S.A. istotnej umowy,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 88/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Raport miesięczny Fiten S.A. za październik 2012 roku,

(4) Raport Bieżący EBI Nr 89/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Korekta oczekiwanych wyników finansowych Spółki za rok 2012 i 2013,

(5) Raport Kwartalny EBI Nr 90/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Fiten S.A. za III kwartał 2012 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka nie opublikowała żadnego raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.ir.fiten.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka realizowała inwestycje ze środków pozyskanych z emisji akcji Spółki w następujących wielkościach:

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Greenagro SA z siedzibą w Katowicach, pożyczek o wartości 900,0 tys. zł, przeznaczonej na modernizację ciągów transportowych oraz zakup surowca do produkcji;

- udzielenie spółce zależnej od Spółki, tj. Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pożyczki o wartości 1.200,0 tys. zł, przeznaczonej zakup surowca (sieczka kukurydziana) niezbędnego do rozruchu biogazowni;


W treści Dokumentu Informacyjnego Fiten SA sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A - G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały zawarte informacje na temat grupy kapitałowej Spółki (punkt 4.11. Dokumentu Informacyjnego), a także celów operacyjnych spółek: Energobiogaz SA i GreenAgro SA (punkt 4.12.3. Dokumentu Informacyjnego).

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2012 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Aldona Piłka - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »