Reklama

GEOINVENT (GEO): Raport miesięczny GeoInvent SA za listopad 2010 roku. - raport 39

Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych GeoInvent SA

W dniu 17 listopada 2010 roku Spółka podpisała list intencyjny z trzema wspólnikami Archipelag.NET Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, posiadającymi łącznie 100% udziałów i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Na podstawie listu intencyjnego strony mają zamiar nawiązać relacje inwestorskie zmierzające do stworzenia Grupy Kapitałowej GeoInvent SA, w której Archipelag.NET Sp. z o.o. będzie spółką zależną GeoInvent SA, zaś dotychczasowi wspólnicy Archipelag.NET Sp. z o.o. obejmą akcje nowej emisji GeoInvent SA. Strony porozumiały się co do wysokości ceny emisyjnej, po jakiej akcje nowej emisji Spółki zostaną zaoferowane i uzgodniły, że będzie ona ustalona w wysokości średniego kursu zamknięcia notowań akcji Spółki GeoInvent SA, licząc od dnia debiutu tych akcji na rynku NewConnect do dnia podpisania przedmiotowego listu intencyjnego. Strony ustaliły, że akcje nowej emisji GeoInvent SA zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w Archipelag.NET Sp. z o.o., które zostaną wniesione przez wspólników Spółki Archipelag.NET Sp. z o.o. w zamian za akcje Spółki GeoInvent SA. Informacją została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 29/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

Reklama

W dniu 26 listopada 2010 roku, Spółka jako podwykonawca zawarła ze spółką z branży geodezyjno-kartograficznej umowę, przedmiotem której jest budowa georeferencyjnej bazy danych przestrzennych dla dwóch powiatów. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 33/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.

Poza wyżej wymienionym, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Ponadto, w listopadzie 2010 roku, a także po okresie sprawozdawczym, do dnia opublikowania niniejszego raportu miesięcznego, nastąpiły następujące wydarzenia korporacyjne:

(1) W dniu 19 listopada 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("KDPW") Uchwałą Nr 726/10 postanowił zarejestrować w KDPW 3.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 1 z dnia 24 września 2010 roku, zmienionej Uchwałą Zarządu Nr 1 z dnia 8 października 2010 roku oraz oznaczyć je kodem PLGEINV00025, pod warunkiem złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu. Informacja została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2010 z dnia 22.11.2010 r.

(2) W dniu 23 listopada 2010 r. Spółka złożyła wniosek, wraz z Dokumentem Informacyjnym i innymi stosownymi załącznikami, o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 3.200.000 Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") Uchwałą Nr 1294/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wyżej wymienione Prawo do akcji serii zwykłych na okaziciela serii F oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji tych akcji.

Zarząd GPW Uchwałą Nr 1333/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku, postanowił określić dzień 16 grudnia 2010 roku jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F, oraz notować Prawa do akcji zwykłych na okaziciela na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEOINVENT-PDA" i oznaczeniem "GEOA". Spółka informowała o wyżej wymienionych zdarzeniach w drodze Raportów Bieżących EBI:

Nr 32/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku;

Nr 35/2010 z dnia 7 grudnia 2010 roku;

Nr 37/2010 z dnia 11 grudnia 2010 roku.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów Bieżących EBI oraz jeden Raport Okresowy (Raport kwartalny) EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 27/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku, Raport miesięczny GeoInvent Spółka Akcyjna za października 2010 roku;

(2) Raport Kwartalny EBI Nr 28/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku, Raport kwartalny GeoInvent SA za III kwartał 2010 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 29/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku, Podpisanie listu intencyjnego;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 30/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku, Uchwała KDPW w sprawie warunkowej rejestracji praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 31/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 32/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku, Złożenie wniosku o wprowadzenie PDA i Akcji serii F do ASO na rynku NewConnect;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 33/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku, Zawarcie istotnej umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2010 z dnia 2 listopada 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art.70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.geoinvent.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2010 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 20 grudnia 2010 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o czym Spółka informowała w drodze Raportów Bieżących EBI Nr 31/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 11/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

Jednakże, w związku z otrzymaną z KDPW informacją, że do KDPW nie wpłynęły od uczestników KDPW wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki uprawnionych do uczestnictwa w ogłoszonym przez Spółkę Walnym Zgromadzeniu, a także w związku z faktem, iż wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są zdematerializowanymi akcjami na okaziciela brak jest podmiotów uprawnionych do udziału w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec powyższego, Zarząd Spółki, w najbliższym możliwym terminie podejmie stosowne kroki zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym terminie. Stosowna informacja została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 38/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2010 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Rutkowski - Prezes Zarządu
Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: GEOINVENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »