Reklama

GEOINVENT (GEO): Raport miesięczny GeoInvent Spółka Akcyjna za wrzesień 2010 roku. - raport 25

Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych GeoInvent SA:

(1) W dniu 20 września 2010 roku Spółka podpisała z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej GIS oraz szeroko rozumianych baz danych (zleceniodawca) umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez Spółkę na rzecz tego zleceniodawcy numerycznego modelu terenu wykonanego ze zdjęć lotniczych, o podwyższonej dokładności z użyciem pomiarów GPS. Opracowanie obejmować będzie obszar jednej z podwarszawskich gmin. Wartość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 13 tys. zł netto, zaś termin realizacji zlecenia określono na 15 października 2010 roku.

Reklama

(2) W dniu 22 września 2010 roku, Spółka - jako Lider Konsorcjum, tworzonego wspólnie z Uczestnikiem Konsorcjum - Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Lublinie Sp. z o.o. ("Wykonawcy"), wybranego w drodze przetargu ograniczonego ogłoszonego i rozstrzygniętego przez Zamawiającego, tj. Gminę Miejską Bolesławiec - zawarła umowę z Zamawiającym (tj. Gminą Miejską Bolesławiec), przedmiotem której jest wykonanie przez Wykonawców na rzecz Zamawiającego zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem ortofotomapy i przestrzennego modelu 3D miasta Bolesławiec wraz z modelem pokrycia terenu. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawców z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie ponad 95 tys. zł brutto, zaś termin realizacji zlecenia określono na 30 listopada 2010 roku.

(3) w dniu 30 września 2010 roku, Spółka zawarła umowę z GISPartner Spółką z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Zamawiający"), przedmiotem której jest zaprojektowanie bazy danych Ewidencji dróg i mostów w środowisku ESRI oraz migracja danych ze starego systemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu "Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz z zakupem oprogramowania aplikacyjnego". Wartość wynagrodzenia Spółki z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 289.140,00 zł brutto, zaś termin wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły na dzień 28 lutego 2011 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 17 z dnia 10 września 2010 roku, Zmiana w Zarządzie Spółki. Powołanie nowej osoby zarządzającej;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 18 z dnia 14 września 2010 roku, Raport miesięczny GeoInvent Spółka Akcyjna za sierpień 2010 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 19 z dnia 23 września 2010 roku, Zawarcie znaczącej umowy;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 20 z dnia 23 września 2010 roku, Zawarcie istotnej umowy z Gminą Miejską Bolesławiec;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 21 z dnia 23 września 2010 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej);

(6) Raport Bieżący EBI Nr 22 z dnia 24 września 2010 roku, Uchwała Zarządu o emisji Akcji serii F Spółki w ramach kapitału docelowego;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 23 z dnia 30 września 2010 roku, Zawarcie istotnej umowy z GISPartner Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, cztery Raporty bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 2 z dnia 8 września 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej Spółki i osobę blisko związaną z tym członkiem Rady Nadzorczej Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 3 z dnia 8 września 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 4 z dnia 21 września 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 5 z dnia 22 września 2010 roku, Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.geoinvent.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W dniu 24 września 2010 roku Zarząd GeoInvent SA podjął Uchwałę o emisji Akcji serii F Spółki w ramach kapitału docelowego, zmienioną Uchwałą z dnia 8 października 2010 roku, na mocy której postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji w granicach kapitału docelowego nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w okresie od dnia 27 września 2010 roku do dnia 15 października 2010 roku, zaś cena emisyjna Akcji serii F została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną, zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH, w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za jedną Akcję serii F. Cena emisyjna Akcji serii F została ustalona w wysokości nie niższej niż średni kurs zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect licząc od dnia debiutu akcji Spółki na tym rynku do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2010 roku) nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 8 września 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki nowego jej członka w osobie Pana Grzegorza Kurzeji, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarząd. Informacja o powołaniu nowej osoby zarządzającej została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2010 z dnia 10 września 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Rutkowski - Prezes Zarządu
Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »