Reklama

HURTIMEX (HRT): Raport miesięczny HURTIMEX SA za czerwiec 2010 roku. - raport 32

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Hurtimex SA:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych HURTIMEX SA:

Reklama

(1) W dniu 1 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejestrowego z dnia 31 maja 2010 roku, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółki (nr KRS 0000296042), nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonana w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F ("Akcje serii F") Spółki (informacja podsumowująca zakończoną subskrypcję Akcji serii F została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 23/2010 z dnia 31 maja 2010 roku), a także stosowna rejestracja zmiany Statutu Spółki uwzględniająca dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Spółka informowała o powyższym, a także o zmianach Statutu Spółki w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku. Przeprowadzona emisja Akcji serii F może mieć w przyszłości wpływ na kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe.

(2) W dniu 30 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem obrad było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, a także podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2009 rok oraz uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. Ponadto, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki było podjęcie decyzji w sprawie zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji i podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, a także podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki i w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia, działającego jako pożyczkodawca, umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 31/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku.

(3) Spółka, jako franczyzodawca, zawarła z dwoma kontrahentami (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka cywilną), jako franczyzobiorcami, dwie odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego w odniesieniu do dwóch lokalizacji (sklepów) znajdujących się w Szamotułach (umowa franczyzy z dnia 16 czerwca 2010 roku) i w Ostrowii Mazowieckiej (umowa franczyzy z dnia 17 czerwca 2010 roku). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcom prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP i HOOP. W związku z zawarciem przedmiotowych umów Spółka zamierza rozszerzyć kanały dystrybucji towarów Spółki i tym samym zwiększyć wartość przychodów z realizowanej sprzedaży, co może mieć wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę. Spółka informowała o zawarciu przedmiotowych umów franczyzowych w drodze Raportów Bieżących EBI Nr 28/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku i Nr 29/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku.

(4) W miesiącu czerwcu 2010 roku działalność operacyjną rozpoczęły dwa własne sklepy outletowe: sklep outletowy w Katowicach (rozpoczęcie działalności od dnia 10 czerwca 2010 roku) i sklep outletowy we Wrocławiu (rozpoczęcie działalności od dnia 16 czerwca 2010 roku); Spółka informowała o podpisaniu umów najmu lokali w Katowicach i Wrocławiu z przeznaczeniem na nowe sklepy outletowe w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 21/2010 z dnia 15 maja 2010 roku.

(5) W dniu 30 czerwca 2010 roku, działalność uruchomił sklep franczyzowy znajdujący się na obszarze województwa wielkopolskiego (Ostrów Wielkopolski), oferujący dostarczane przez Spółkę towary, w szczególności odzież dziecięcą marek: TUP-TUP i HOOP. Spółka informowała o zawarciu stosownej umowy franczyzowej w odniesieniu do tej lokalizacji w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 22/2010 z dnia 28 maja 2010 roku.

(6) W związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o płatność końcową na dofinansowanie realizacji projektu "Wprowadzenie innowacji organizacyjnej podczas wdrożenia systemu B2B w obrębie Hurtimex SA i jej partnerów" w ramach działania 8.2 - wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B osi priorytetowej 8, Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o którym Spółka informowała w treści Raportów Bieżących EBI nr 12/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz Nr 21/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku, w miesiącu czerwcu 2010 roku (28.06.2010) Spółka otrzymała wypłatę części dofinansowania w wysokości 9.944,26 zł. Pozostała kwota przyznanej dotacji przypada na miesiąc lipiec 2010 roku. Do czasu opublikowania niniejszego raportu, w dniu 2 lipca 2010 roku, do Spółki wpłynęła kolejna część dofinansowania w wysokości 56.350,84 zł

Ponadto, w dniach 05-08.07.2010 r. Spółka otrzymała wypłatę dofinansowania w łącznej kwocie 5.200 zł, w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zgodnie z umową z dnia. 07.12.2009 (UDA-POIG.06.01.00-10-024/09-00) w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów bieżących:

(1) Raport bieżący EBI Nr 24/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,

(2) Raport bieżący EBI Nr 25/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA,

(3) Raport bieżący EBI Nr 26/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ Spółki wraz z projektem uchwały. Nowy porządek obrad,

(4) Raport bieżący EBI Nr 27/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku, Raport miesięczny HURTIMEX SA za maj 2010 roku,

(5) Raport bieżący EBI Nr 28/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku, Informacja o zawarciu umowy franczyzowej,

(6) Raport bieżący EBI Nr 29/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku, Informacja o zawarciu umowy franczyzowej,

(7) Raport bieżący EBI Nr 30/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, trzy Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport bieżący ESPI Nr 8/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA,

(2) Raport bieżący EBI Nr 9/2010 z dnia 8 czerwca 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki,

(3) Raport bieżący EBI Nr 10/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ Spółki wraz z projektem uchwały. Nowy porządek obrad.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.hurtimex.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W dniu 30 czerwca 2010 roku Spółka otrzymała od Pana Jarosława Turka, Prezesa Zarządu Spółki pisemną rezygnację z pełnienia, z dniem 30 czerwca 2010 roku, funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Informacja o złożonej rezygnacji wraz z jej uzasadnieniem została opublikowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2010 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Elżbieta Waliniak - Vice Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć - Vice Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »