Reklama

HURTIMEX (HRT): Raport miesięczny HURTIMEX SA za styczeń 2010 roku

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Hurtimex SA:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2010 roku), a także w miesiącu następnym (luty 2010 roku), do dnia opublikowania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych HURTIMEX SA:

(1) W związku z planami Spółki dotyczącymi zbycia aktywów trwałych Spółki w postaci nieruchomości Spółki zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich, a także w związku z wystąpieniem rozbieżności w przedmiocie ustalenia warunków transakcji zbycia tej nieruchomości przez Spółkę na rzecz potencjalnego inwestora, tj. REAL Development Świeboda i Wspólnicy Spółki komandytowej w Łodzi, Zarząd Spółki skierował w dniu 1 lutego 2010 roku do wskazanego potencjalnego inwestora pismo, w którym poinformował o chęci kontynuacji rozmów w temacie sprzedaży nieruchomości, jednak bez przedłużenia okresu wyłączności negocjacyjnej, tj. okresu w którym Spółka byłaby zobowiązana do nieprowadzenia równoległych rozmów z innymi inwestorami (okres ten upłynął z końcem stycznia 2010 roku). Spółka informowała o powyższym w tresci Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku. W drodze wcześniejszego Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku Spółka informowała, że w dniu 5 stycznia 2010 roku otrzymała od REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp.k. pismo określające intencje inwestora w tym przedmiocie, zgodnie z którym inwestor potwierdził zainteresowanie nabyciem od Spółki przedmiotowej nieruchomości i zadeklarował dołożenia wszelkich starań, aby niezwłocznie zostały ustalone pomiędzy stronami wszystkie warunki zakupu, tak, aby do końca stycznia 2010 roku mogła zostać zawarta umowa określająca wszystkie warunki transakcji, w szczególności cena oraz warunki płatności; ponadto, w związku z powyższym ustalono, że do końca stycznia 2010 roku strona sprzedająca (Spółka) nie będzie prowadziła równoległych negocjacji z innymi potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi kupnem przedmiotowej nieruchomości; W ocenie Zarządu Spółki, w związku z wystąpieniem rozbieżności w przedmiocie ustalenia warunków transakcji zbycia nieruchomości Spółki na rzecz REAL Development Świeboda i Wspólnicy Sp.k., dalsze przedłużanie okresu wyłączności negocjacyjnej ograniczałoby Spółkę w rozmowach z innymi potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi kupnem przedmiotowej nieruchomości, czemu Zarząd Spółki dał wyraz w treści pisma z dnia 1 lutego 2010 roku.

(2) W dniu 3 lutego 2010 roku Spółka podpisała umowę najmu lokalu mieszczącego się w Tarnowie, z przeznaczeniem na nowy sklep outletowy z odzieżą dziecięcą. Nowy sklep rozpocznie działalność w lutym bieżącego roku, niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu lokalu i dokonaniu stosownych adaptacji najmowanego lokalu

Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów bieżących:

(1) Raport bieżący EBI Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, Otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia potencjalnego inwestora o zamiarze nabycia nieruchomości Spółki;

(2) Raport bieżący EBI Nr 2/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku, Odwołanie prokury;

(3) Raport bieżący EBI Nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej i powołanie (kooptacja) osoby nadzorującej;

(4) Raport bieżący EBI Nr 4/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku, Raport miesięczny HURTIMEX SA za grudzień 2009 roku;

(5) Raport bieżący EBI Nr 5/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, Daty przekazywania Raportów Okresowych Spółki w 2010 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2010 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty bieżące:

(1) Raport bieżący ESPI Nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, Nabycie i zbycie akcji Spółki przez członka Zarządu Spółki i zbycie akcji Spółki przez osobe blisko związaną z cżłonkiem Zarządu Spółki;

(2) Raport bieżący ESPI Nr 2/2010 z dnia 5 stycznia 2010 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.hurtimex.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

Emisja Akcji serii D Spółki, przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2009 roku, odbyła się w granicach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 sierpnia 2009 roku i w całości została zaoferowana do objęcia przez Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółkę z o.o. w Łodzi, inwestora finansowego w Spółce, co było zgodne z postanowieniami umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku, zawartej przez Spółkę z tym inwestorem. W związku z przeprowadzoną emisją Akcji serii D dokonano spłaty pożyczek udzielonych Spółce przez Inwestorski Fundusz Kapitałowy CAPITIS Spółkę z o.o.

Emisja Akcji serii E, przeprowadzona w dniu 12 listoapda 2009 roku, miała charakter subskrypcji prywatnej i skierowana była do członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy piastują lub piastowali funkcję w roku 2009. Celem emisji Akcji serii E było w szczególności motywowanie wskazanych osób uprawnionych do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka mogła wykorzystać w celu zwiększenia swej wartości. W okresie intensywnych działań związanych, m.in. zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z dnia 15 stycznia 2009 roku, z prowadzoną restrukturyzacją wewnętrzną Spółki, dalszym rozwojem sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej, a także wdrażaniem polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej) emisja Akcji serii E miała na celu płynną realizację założonych celów strategicznych Spółki, które wymagają dodatkowego dofinansowania oraz poprawę płynności finansowej.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 15 lutego 2010 roku planowana jest publikacja Raportu Okresowego - Raportu Kwartalnego Spółki za IV kwartał 2009 roku.

W związku z otrzymanym ze strony Rady Nadzorczej Spółki wnioskiem, Zarząd Spółki planuje zwołanie w miesiącu lutym 2010 roku lub w miesiącu następnym Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 8 Statutu Spółki, uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru i powołania (kooptacji) nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, Pana Bronisława Siekierskiego (o czym Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2010 z dnia 11 stycznia 2010 roku) oraz Marka Szkudlarka (o czym Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 40/2009 z dnia 27 października 2009 roku).

Według wiedzy na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2010 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Elżbieta Waliniak - Vice Prezes Zarządu
Jarosław Kopeć - Vice Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: styczeń | HURTIMEX | EBI | Real | emisja | nieruchomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »