Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za czerwiec 2012 roku - raport 32

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2012 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) W dniu 19 czerwca 2012 Zarząd Spółki poinformował o nabyciu od spółki zależnej, podmiotu z branży deweloperskiej (spółki kapitałowej z siedzibą w Łodzi), w którym M Development SA posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników - stanowiące aktywa o istotnej wartości - udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, będącej spółką celową, powołaną do realizacji budowy osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie.

Udziały w przedmiotowej spółce celowej - stanowiące 17,58% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki celowej - zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 898.000 zł, tj. za cenę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej zbywanych udziałów, a zapłata ceny sprzedaży została dokonana w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i zbywcy.

Zdaniem Zarządu Spółki, nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Aleksandrowie Łóddokonanie może mieć w przyszłości wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową M Development SA.

(2) Również w dniu 19 czerwca 2012 roku Zarząd M Development SA przekazał do publicznej wiadomości, że na mocy postanowień umowy przelewu (cesji) wierzytelności, zawartej ze spółką kapitałową z siedzibą w Łodzi ("Zbywca"), datowanej na dzień 16 czerwca 2012 roku, podpisanej zwrotnie przez Spółkę w dniu 18 czerwca 2012 roku, Spółka nabyła wymagalną wierzytelność pieniężną w kwocie 350 tys. zł.

Nabycie przedmiotowej wierzytelności pieniężnej zostało dokonane za cenę równą nominalnej wartości tej wierzytelności, tj. za łączną cenę w wysokości 350 tys. zł i ma na celu dokonanie restrukturyzacji należności i zobowiazań Spółki.

(3) W dniu 30 czerwca 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem którego było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 30/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, który z powodu popełnionej pomyłki merytorycznej, został skorygowany w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 31/2012 z dnia 3 lipca 2012 roku.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć Raportów Bieżący EBI i jeden raport Okresowy - Roczny EBI:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 24/2012 z dnia 2 czerwca 2012 roku, Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego Spółki;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 25/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA;

(3) Raport Okresowy - Roczny EBI Nr 26/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, Raport roczny M Development SA za 2011 rok

(4) Raport Bieżący EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku, Raport miesięczny M Development SA za maj 2012 roku;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 28/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, Nabycie udziałów w spółce celowej realizującej projekt deweloperski w Krakowie, stanowiących aktywa o istotnej wartości;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 29/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, Zawarcie istotnej umowy;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 30/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI dwa Raporty Bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 15/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 16/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2012 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »