Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za kwiecień 2012 roku - raport 22

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym

do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które

w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) W dniu 4 kwietnia 2012 roku, Zarząd Spółki poinformował, że Spółka jako właściciel nieruchomości zbyła, na podstawie umów sprzedaży, dwie nieruchomości lokalowe, położone w budynku w Łodzi, przy ul. Strycharskiej.

Reklama

(2) 17 kwietnia 2012 roku, Zarząd M Development SA, przekazał do publicznej wiadomości, iż Spółka objęła - stanowiące aktywa o istotnej wartości - udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, - podmiocie z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi, Spółka informowała o powyższym zdarzeniu w drodze Raportów Bieżących EBI Spółki: Nr 4/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku oraz Nr 7/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku.

Przed przedmiotowym objęciem nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w/w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, - podmiocie z branży deweloperskiej, Spółka posiadała 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.250.500 zł. W wyniku objęcia przez Spółkę nowych udziałów w kapitale zakałdowym wskazanego podmiotu (spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w Łodzi działającą w branży deweloperskiej), tj. nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.349.500 zł (pokrytych przez Spółkę wkłądem pieniężnym w kwocie 1.349.500 zł), spółka posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu.

Zgodnie z założeniami przyjętej koncepcji rozwoju wskazanej wyżej spółki z branży deweloperskiej z siedzibą w Łodzi, niezależnie od realizacji innych inwestycji deweloperskich przygotowywanych i realizowanych przez tą spółkę na terenie Łodzi, włączy się ona w operacyjny proces realizacji inwestycji budowy osiedla domów jednorodzinnych w Krakowie.

Zdaniem Zarządu Spółki, dokonanie powyższych zmian w strukturze posiadanych aktywów (w postaci udziałów w podmiotach realizujących projekty deweloperskie) może mieć w przyszłości wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową M Development SA.

(3) W dniu 20 kwietnia 2012 roku Zarząd Spółki Zarząd M Develpment SA poinformował, iż Spółka otrzymała pisemną rezygnację z dniem 20 kwietnia 2012 roku z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki od Pana Grzegorza Sierockiego co uzasadnione zostało powodami osobistymi.

(4) W wyniku pisemnych rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej - złożonych przez jej dotychczasowych członków, tj. Pana Damiana Kochańskiego (stosowna informacja w tym przedmiocie została opublikowana przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 12/2012 z dnia 26 marca 2012 roku) oraz Pana Grzegorza Sierockiego - liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do trzech osób, Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki, dokonała, mocą postanowień Uchwał Nr 2 i Nr 3, obu z dnia 20 kwietnia 2012 roku, kooptacji i powołała z dniem 20 kwietnia 2012 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowych członków w osobach:

- Pana Jarosława Turka, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,

- Pana Jerzego Chlebnego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

(5) 24 kwietnia 2012 roku Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku, obradującego w dniu 24 kwietnia 2012 roku, wskutek zarządzonej, kolejnej przerwy w obradach, podjętej po wznowieniu obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Spółka informowała o zarządzonych przerwach w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku oraz Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku).

Do momentu zarządzenia przerw w obradach Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:

(1) uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

(2) powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,

(3) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

(4) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Treść w/w uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2012 roku oraz w dniu 20 kwietnia 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportów Bieżących EBI Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku oraz Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

Po wznowieniu obrad, w dniu 24 kwietnia 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:

punkt 7) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji;

punkt 8) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;

punkt 9) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji;

punkt 10) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;

punkt 11) porządku obrad: Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Spółki jednomyślnie odrzuciło Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego

i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka opublikowała,

za pośrednictwem systemu EBI, siedem Raportów Bieżących EBI:

(1) Raport bieżący EBI Nr 13/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, zbycie przez Spółkę aktywów o istotnej wartości;

(2) Raport bieżący EBI Nr 14/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ;

(3) Raport bieżący EBI Nr 15/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku, raport miesięczny M Development SA za marzec 2012 roku;

(4) Raport bieżący EBI Nr 16/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku, objęcie udziałów w spółce z branży deweloperskiej stanowiące aktywa o istotnej wartości;

(5) Raport bieżący EBI Nr 17/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej). Powołanie (kooptacja) nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki;

(6) Raport bieżący EBI Nr 18/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach NWZ;

(7) Raport bieżący EBI Nr 19/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zarządzonej przerwie w obradach NWZ.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka opublikowała,

za pośrednictwem systemu ESPI osiem Raportów Bieżących ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 7/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 8/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku, Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z Prezesem Spółki;

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

(6) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki.

(7) Raport Bieżący ESPI Nr 13/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(8) Raport Bieżący ESPI Nr 14/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki

(http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu kwietniu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje,

aby w okresie miesiąca maja 2012 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »