MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za listopad 2013 roku - raport 91

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

(1) w dniu 5 listopada 2013 roku, Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości, że Spółka podpisała list intencyjny z akcjonariuszem spółki Corpo Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, dotyczący zaangażowania kapitałowego w M Development S.A. oraz budowy grupy kapitałowej M Development.

Reklama

Strony ustaliły, że będą prowadziły działania mające na celu włączenie Corpo Sp. z o.o. S.K.A. do grupy kapitałowej M Development S.A. Zgodnie z listem intencyjnym, M Development S.A. przeprowadzi emisję prywatną akcji, kierowaną do akcjonariuszy Corpo Sp z o.o. S.K.A. w ilości 500.000.000 sztuk (pięćset milionów sztuk) i po cenie emisyjnej nie wyższej niż 0,20 zł za akcję. Jednocześnie M Development S.A. nabędzie wszystkie akcje Corpo Sp. z o.o. S.K.A., stając się jedynym jej akcjonariuszem.

Zarząd Spółki zaznaczył jednak, iż list intencyjny nie ma charakteru wiążącego, a realizacja przedstawionych w nim zamiarów stron warunkowana będzie w szczególności podjęciem stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

(2) również w dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Spółki poinformował, iż uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył w Spółce wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 28 października 2013 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 28 października 2013 roku: raportu bieżącego EBI Nr 76/2013 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 36/2013).

Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku następujących punktów:

(-) obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;

(-) zmiana Statutu Spółki i uchwalenie kapitału docelowego oraz upoważnienie do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;

3) 14 listopada 2013 roku Spółka opublikowała Raport Okresowy - Raport Kwartalny M Development S.A. za III kwartał 2013 roku,

4) natomiast w dniu 21 listopada 2013 r Zarząd M Development S.A. poinformował, iż działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada 2013 roku (zgodnie z postanowieniami art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 22 ust. 5 Statutu oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki), w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zwołał na dzień 17 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uprawniony Akcjonariusz, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uzasadnił przedmiotowe żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki możliwością wystąpienia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 r., sytuacji opisanej w Art 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast, w ocenie tego Akcjonariusza, wprowadzenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu stworzenie Akcjonariuszom możliwości sprzedaży posiadanych akcji, w sytuacji emisji akcji serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

5) 25 listopada 2013 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że jeden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę kolejności spraw rozpatrywanych w ramach ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. w ten sposób, że sprawy z pkt. 6 porządku obrad (podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki) były rozpatrywane po rozpatrzeniu spraw z pkt. 10 (podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki), natomiast sprawy z pkt 7 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki) były rozpatrywane po podjęciu decyzji w sprawach ujętych w pkt. 8 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki). Nikt z obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie sprzeciwił się zmianie kolejności spraw rozpatrywanych w ramach porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości, że jeden z Akcjonariuszy wniósł o zmianę treści uchwały ujętej w pkt. 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki), poprzez zmianę wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

W związku z wnioskiem jednego z Akcjonariuszy, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił propozycję podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian zaproponowanych przez pełnomocnika jednego z akcjonariuszy dotyczącej wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw z pkt. 7, ogłoszonego porządku obrad, dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki z uwagi na jej bezprzedmiotowość wynikającą z pojętej wcześniej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Natomiast, w związku z niezgłoszeniem przez Akcjonariuszy propozycji nowej nazwy Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpoznawania spraw

z pkt. 11 proponowanego porządku obrad tj. zmian Statutu Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował, że do żadnej z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 listopada 2013 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

(Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, opublikowana w dniu 25 listopada 2013 r., w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 82/2013 r., w związku z zaistniałą pomyłką pisarską dotyczącą przekazania, w treści załącznika do raportu, błędnej ilości oddanych głosów "za" pod każdą z podjętych uchwał, została skorygowana w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 85/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.)

6) również w dniu 25 listopada 2013 r. Spółka poinformowała o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki dokonanych na mocy postanowień uchwał oznaczonych numerami od 9/11/2013 do 14/11/2013, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 listopada 2013 r.

7) 29 listopada 2013 r. Zarząd Spółki, działając na wniosek akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego uprzednio, na wniosek wskazanego akcjonariusza, na dzień 17 grudnia 2013 roku (zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz zgodnie z treścią raportów bieżących Spółki: Raportu Bieżącego EBI Nr 81/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 40/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku).

Złożenie przez w/w akcjonariusza wniosku o odwołanie przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało uzasadnione poniżej wskazanymi motywami, które stanowią jednocześnie uzasadnienie podjęcia decyzji o odwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Zarząd Spółki:

Uprawniony akcjonariusz, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w dniu 21 listopada 2013 roku złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, uzasadniając przedmiotowe żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki m. in. możliwością wystąpienia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 r., sytuacji opisanej w art 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 23 listopada 2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki roku, którego porządek obrad zawierał m.in. punkty objęte żądaniem uprawnionego akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, zawarte w treści pisma akcjonariusza z dnia 21 listopada 2013 roku. Ponadto, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2013 roku reprezentowanych było łącznie 675.891 akcji z ogólnej ich liczby 1.962.940 sztuk, dających łącznie 675.891 głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynoszącej 1.962.940, co spełniło wymóg art 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, w ocenie uprawnionego akcjonariusza, nie było podstaw do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 grudnia 2013 roku tylko ze względu na rozpatrzenie przez to Zgromadzenie jednego punktu porządku obrad, tj. dotyczącego uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dziesięć Raportów Bieżących EBI oraz jeden Raport Okresowy:

1. Raport bieżący EBI Nr 77/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Podpisanie listu intencyjnego;

2. Raport bieżący EBI Nr 78/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Raport okresowy EBI Nr 79/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, Raport kwartalny M Development SA za III kwartał 2013 roku;

4. Raport bieżący EBI Nr 80/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku, Raport miesięczny M Development SA za październik 2013 rok,

5. Raport bieżący EBI Nr 81/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A.,

6. Raport bieżący EBI Nr 82/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;

7. Raport bieżący EBI Nr 83/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

8. Raport bieżący EBI Nr 84/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku, Incydentalne naruszenie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect;

9. Raport bieżący EBI Nr 85/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku, Korekta Raportu Bieżącego EBI 82/2013 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;

10. Raport bieżący EBI Nr 86/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, zwołanego uprzednio na dzień 17 grudnia 2013 roku;

11. Raport bieżący EBI Nr 87/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI sześć Raportów Bieżących ESPI.:

1. Raport Bieżący ESPI Nr 37/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

2. Raport Bieżący ESPI Nr 38/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki;

3. Raport Bieżący ESPI Nr 39/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

4. Raport Bieżący ESPI Nr 40/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA;

5. Raport Bieżący ESPI Nr 41/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku, Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

6. Raport Bieżący ESPI Nr 42/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku, Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA, zwołanego uprzednio na dzień 17 grudnia 2013 roku.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2013 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

1. W dniu 9 grudnia 2013 roku do Spółki wpłynęła umowa objęcia 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki przez V15 Sp. z o. o. S.K.A z siedzibą w Łodzi. Akcje serii D1 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień

23 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Łączna cena emisyjna 48.000.000 akcji serii D1 wyniosła 80.640.000,00 zł. Zgodnie z umową Inwestor zobowiązał się do opłacenia wskazanych akcji do dnia 11 grudnia 2013 r. Jeżeli Inwestor nie wykona zobowiązania umowa może zostać jednostronnie rozwiązana przez Spółkę. Zarząd Emitenta wskazuje, że powyższa umowa jest związana z planowanym nabyciem wszystkich akcji i przejęciem kontroli nad spółką Corpo Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Łodzi. Spółka informowała o podpisaniu listu intencyjnego z akcjonariuszem spółki Corpo Sp. z o. o. S.K.A raportem bieżącym nr 77/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.

2. Natomiast, w dniu 12 grudnia Zarząd M Development S.A. poinformował, iż 11 grudnia 2013 r. dokonał nabycia 2.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda stanowiących 100% akcji w spółce Corpo Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi.

Cena nabycia wyniosła 42 zł za akcję i została ustalona w oparciu o wycenę biegłego rewidenta. Nabycie akcji jest realizacją listu intencyjnego, o którym spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI nr 77/2013.

Nabycie zostało sfinansowane z emisji akcji serii D1, w szczególności poprzez kompensatę wzajemnych zobowiązań z akcjonariuszem obejmującym akcje, na kwotę 80,399 mln zł, a w pozostałym zakresie zostanie sfinansowane częściowo w gotówce, częściowo poprzez emisję obligacji. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie przyjętych dla tego rodzaju umów.

Poprzez nabycie akcji, M Development stanie się podmiotem dominującym wobec Corpo Sp. z o. o. S.K.A. i będzie konsolidować jej wyniki.

Corpo Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi jest spółką handlową, specjalizująca się w handlu miodami a jej historia rozpoczęła się w 1996 r.

W 2012 r., wyżej wymieniona spółka, osiągnęła 74,1 mln zł przychodów i 4,77 mln zł zysku netto, natomiast w I półroczu 2013 r. przychody wyniosły 40,3 mln zł przy 5,5 mln zł zysku netto.

Konsolidacja wyników rozpocznie się od IV kwartału 2013 r. (i obejmie tylko część bieżącego miesiąca).

3. W związku z zakończoną subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D1 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd M Development S.A. w dniu 12 grudnia 2013 roku przekazał do publicznej wiadomości, w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 90/2013, informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D1.

4. Ponadto, w miesiącu grudniu 2013 roku, Zarząd Spółki zamierza podjąć uchwałę w sprawie I-wszej Emisji Obligacji zwykłych na okaziciela Spółki, o łącznej wartości nie większej niż 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na zakup akcji spółki Corpo Sp. z o. o. S.K.A.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2013 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Kochański - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »