Reklama

MFOOD (MFD): Raport miesięczny M Development SA za styczeń 2013 roku - raport 22

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych M Development SA:

W ocenie Spółki, w styczniu 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki - poza zdarzeniami korporacyjnymi dotyczącymi Spółki, wskazanymi poniżej, w punkcie II. niniejszego raportu miesięcznego, które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

Reklama


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00 i 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30 odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przedmiotem których było w szczególności zatwierdzenie powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki, podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian w składzie zarządu Spółki.

Do żadnej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00 i 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30 nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00 i 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:00 i 11:30, nie podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki obradujące w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 podjęły uchwały niezatwierdzające kooptację członków Rady Nadzorczej tj. Pana Jacka Krala, Pana Zbigniewa Domżała oraz Pani Beaty Pietruszko. Mocą odrębnych uchwał odwołano również ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Turka oraz Pana Jerzego Chlebnego, a następnie powołano w skład Rady Nadzorczej:

Pana Pawła Walczaka,

Pana Pawła Wiktorko

Pana Damiana Kochańskiego

Panią Monikę Ostruszkę

Pana Piotra Jędrzejczaka.

Przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia obradujące w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30 oraz w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 postanowiły odwołać ze składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka oraz powołać na Prezesa Zarządu Pana Jerzego Gądka.


Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń M Development SA nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:

opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, które odbyły się w miesiącu styczniu, zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportów Bieżących EBI Nr: 12/2013 i 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz w drodze Raportów Bieżących EBI Nr: 19/2013 i 20/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku.

W związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwałami dotyczącymi składu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, ustały okoliczności uniemożliwiające jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, a w dniu

1 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, mocą uchwały nr 138/2013 , postanowił uchylić z dniem 4 lutego 2013 r. Uchwałę Nr 1246/2012 Zarządu Giełdy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki M Development S.A.


Zarząd Spółki przekazuje również do publicznej wiadomości, iż wystąpił z żądaniem niezwłocznego zwrotu wszelkiej dokumentacji będącej własnością Spółki, która dotyczy m. in. czynności wykonywanych przez p. o. Prezesa Zarządu Pana Jarosława Turka oraz działań Rady Nadzorczej, a która nadal pozostaje w posiadaniu Pana Jarosława Turka oraz Pana Jacka Krali mimo, iż nie są oni członkami organów Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podejmie wszelkie dopuszczalne prawem kroki mające na celu ochronę interesu Spółki, a po otrzymaniu w/w dokumentów odniesie się do ich treści w stosownym raporcie EBI.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i

okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, osiemnaście raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku, Daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku, Raport miesięczny XII 2012;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 3/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku, Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 4/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 5/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Istotna informacja dla Akcjonariuszy;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 6/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.00;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 7/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2013 roku godzina 9.30;

(8) Raport Bieżący EBI Nr 8/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego;

(9) Raport Bieżący EBI Nr 9/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Informacje dodatkowe dotyczące Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbytych w dniu 16 stycznia 2013 roku;

(10) Raport Bieżący EBI Nr 10/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA;

(11)Raport Bieżący EBI Nr 11/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

(12) Raport Bieżący EBI Nr 12/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.00;

(13) Raport Bieżący EBI Nr 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30;

(14) Raport Bieżący EBI Nr 14/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;

(15) Raport Bieżący EBI Nr 15/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS;

(16) Raport Bieżący EBI Nr 16/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Naruszenie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect;

(17) Raport Bieżący EBI Nr 17/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Istotna informacja dla Akcjonariuszy;

(18) Raport Bieżący EBI Nr 18/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Informacje dotyczące miejsca obrad NWZ w dniu 31 stycznia 2013 r. o godzinie 11:00 i 11:30 (po przerwie w obradach);

W okresie sprawozdawczym (tj. w styczniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, dwa raporty bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 1/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, M Development S.A. - akcjonariusze 5% głosów na NWZA 16 stycznia 2013 roku, godzina 9.00;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, M Development S.A. - akcjonariusze 5% głosów na NWZA 16 stycznia 2013 roku, godzina 9.30;

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.m-development.pl), a także m. in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2013 roku) nie realizowano żadnych celów ze

środków pozyskanych z emisji akcji.

V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W lutym 2013 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", opublikuje Raport Okresowy EBI za IV kwartał 2012 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Gądek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »