Reklama

TESGAS (TSG): Raport miesięczny - maj 2010r.

Raport miesięczny - maj 2010 r.

Reklama


Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych TESGAS S.A.:

Miesiąc maj był okresem, w którym ukazało się kilka interesujących przetargów zarówno w dziedzinie wykonawstwa i eksploatacji. Mamy nadzieję, że korzystne rozstrzygnięcia powiększą portfel zamówień Spółki na lata 2010 i 2011.

Najważniejszym wydarzeniem w miesiącu maju było zawarcie, w dniu 11 maja 2010 roku, umowy inwestycyjnej ze spółką Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której Emitent informował raportem bieżącym 20/2010. Celem Umowy inwestycyjnej jest dokonanie przez Emitenta inwestycji polegającej na nabyciu od Zbywcy 640 udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 320.000 zł, stanowiących 80% w kapitale zakładowym Spółki ("Inwestycja"), dających prawo do 80% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. W wyniku realizacji Inwestycji TESGAS stanie się dominującym udziałowcem Spółki.

Umowa inwestycyjna stanowi umowę przedwstępną sprzedaży 640 udziałów w Spółce, w rozumieniu art. 389 i 390 § 2 Kodeksu Cywilnego. Cena nabycia udziałów została określona na kwotę 30.000.000 zł. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Spółce jest uzależnione od spełnienia się, nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku, następujących warunków ("Warunki Zawieszające"):

1) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Inwestora, obejmującej subskrypcję akcji Inwestora nowej emisji serii E w ilości nie więcej niż 4.000.000 sztuk akcji oraz dopuszczenia tych akcji do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i pozyskanie w związku z tym przez TESGAS środków pieniężnych;

2) wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany umowy Spółki w zakresie postanowień dotyczących składu Zarządu Spółki;


Udziały w Spółce zostaną przeniesione na TESGAS z chwilą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, która zostanie zawarta w terminie 15 dni roboczych od spełnienia się wszystkich Warunków Zawieszających. Zapłata ceny nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów. Przedstawione powyżej Warunki Zawieszające zastrzeżone są na korzyść TESGAS. Zakup udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest głównym celem emisji publicznej akcji serii E.

Szczegółowe warunki zawartej umowy inwestycyjnej zostały przedstawione w raporcie bieżącym 20/2010 znajdującym się na stronie internetowej www.tesgas.pl.

Spółka składa wiele ofert i przystępuje do licznych przetargów, których wynikiem było podpisanie przez Emitenta, w dniu 26 maja 2010 roku, umowy istotnej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Przedmiotem umowy jest adaptacja urządzeń gazowych i ich regulacja wszystkich odbiorców gazu w miejscowości Pisz. Wynagrodzenie przysługujące za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie 1.230.000,00 zł.

Ponadto, Emitent w miesiącu maju podał do publicznej informacji prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS S.A. Grupa Kapitałowa TESGAS Spółka Akcyjna obejmuje Spółki:

- TESGAS Spółka Akcyjna,

- Stal Warsztat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- Segus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy sporządzeniu prognozy przyjęto założenie, że konsolidacja Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia Sp. z o.o. nastąpi od 1 lipca 2010 roku, natomiast konsolidacja pozostałych spółek przewidziana jest za cały 2010 rok.

Zarząd TESGAS S.A. prognozuje osiągnięcie przez Grupę Kapitałową TESGAS S.A. w roku 2010:

- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 154,3 mln zł,

- skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej na poziomie 18,9 mln zł,

- skonsolidowanego zysku brutto na poziomie 18,7 mln zł

- skonsolidowanego zysku netto na poziomie 14,3 mln zł.

Skonsolidowany zysk brutto na poziomie 18,7 mln zł zawiera jednorazową pozycję "ujemna wartość firmy" w kwocie 0,9 mln zł, wynikającą z rozliczenia nabycia udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o.

Emitent, w dniu 16 maja 2010 roku, ogłosił do publicznej wiadomości zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie. Porządkiem obrad zaplanowanego na dzień 11 czerwca 2010 roku było m.in.:

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009,

d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta,

e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Emitenta,II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W miesiącu maju Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, osiem Raportów Bieżących:

1. Raport Bieżący Nr 19/2010 z dnia 10 maja 2010 roku, "Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego i rocznego TESGAS S.A.",

2. Raport Bieżący Nr 20/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, "Zawarcie umowy istotnej z Przedsiębiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o.",

3. Raport Okresowy Nr 21/2010 z dnia 13 maja 2010 roku, "Raport okresowy TESGAS S.A. za I kwartał 2010r.",

4. Raport Okresowy Nr 22/2010 z dnia 14 maja 2010 roku, "Raport roczny TESGAS S.A. za rok 2009",

5. Raport Bieżący Nr 23/2010 z dnia 14 maja 2010 roku, "Raport miesięczny - kwiecień 2010r.";

6. Raport Bieżący Nr 24/2010 z dnia 16 maja 2010 roku, "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie",

7. Raport Bieżący Nr 25/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, "Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS S.A. na 2010 rok",

8. Raport Bieżący Nr 26/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, "Zawarcie umowy istotnej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.".

W miesiącu maju Spółka przekazała do publicznej wiadomości dwa Raporty Bieżące za pośrednictwem systemu ESPI:

1. Raport bieżący Nr 8/2010 z dnia 12 maja 2010 roku, "Zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Inżynierskim Ćwiertnia Sp. z o.o.",

2. Raport bieżący Nr 9/2010 z dnia 16 maja 2010 roku, Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie".


Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (http://www.tesgas.pl) a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W miesiącu maju Spółka nie kontynuowała realizacji celów emisji akcji serii D.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Spółka planuje publikację do 14 lipca 2010 roku raportu miesięcznego za miesiąc czerwiec 2010 roku.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »