Reklama

TESGAS (TSG): Raport miesięczny - marzec 2010 - raport 17


Zarząd TESGAS S.A. działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2010 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych TESGAS S.A.:

Reklama

W miesiącu marcu, ze względu na poprawę warunków atmosferycznych, Spółka wznowiła realizację robót wykonawczych w terenie, niezakończonych w roku poprzednim, przerwanych z powodu panujących niskich temperatur. Jednocześnie, w dalszym ciągu brygady serwisowe realizowały zadania eksploatacyjne.

Najważniejszym wydarzeniem w miesiącu marcu, było zawarcie, w dniu 05 marca 2010 r., umowy inwestycyjnej ze spółką Stal Warsztat Spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz dwiema osobami fizycznymi, będącymi jednymi wspólnikami Stal Warsztat Sp. z o.o. tj. z panem Jarosławem Kocikiem oraz z panią Małgorzatą Kocik. Umowa inwestycyjna przewiduje jej realizację w II etapach. Etap I to nabycie od dotychczasowych wspólników 1.181 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł za łączną kwotę 989.678 zł. Nabyte udziały stanowią łącznie 50,04% w kapitale zakładowym Spółki, tym samym TESGAS S.A. stał się dominującym udziałowcem Stal Warsztat Sp. z o.o. Drugim etapem, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej jest udzielenie przez TESGAS pożyczki dla Stal Warsztat w wysokości 4.000.000 zł oraz objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 4.000 nowych udziałów w Spółce za kwotę 4.000.000 zł. W wyniku zrealizowania wszystkich etapów inwestycji TESGAS nabędzie łącznie 5.181 udziałów w Stal Warsztat, stanowiących 81,5% w kapitałe zakładowym Spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Stal Warsztat. Umowa przewiduje również prawo żądania wykupu przez pana Jarosława Kocika w latach 2011-2013 wszystkich pozostałych posiadanych przez niego udziałów w Stal Warsztat. W przypadku nie sprzedania przez Jarosława Kocika wszystkich udziałów w latach 2011-2013 Emitent ma prawo w 2014 roku do wykupu pozostałych udziałów posiadanych przez Jarosława Kocika. Łączna cena wykupu za wszystkie udziały będące w posiadaniu Jarosława Kocika nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 zł.

Celem umowy inwestycyjnej jest pozyskanie przez Emitenta własnych zasobów projektowych i wykonawczych, służących produkcji konstrukcji i elementów stalowych, w tym specjalistycznych urządzeń gazowych, oraz budowie przez Emitenta instalacji gazowych przy wykorzystaniu technologii tzw. skidów. Dzięki pozyskaniu ww. zasobów TESGAS w dużej mierze uniezależni się od dostawców elementów stalowych, co poprawi jego pozycję konkurencyjną w przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inżynieryjnych, w szczególności związanych z infrastrukturą gazową, i jednocześnie pozwoli na uzupełnienie oferty o nowe produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe infrastruktury gazowej. Szczegółowe warunki dotyczące zawartej umowy inwestycyjnej zawarto w raporcie bieżącym Nr 10/2010 z dnia 05 marca 2010 "Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o." umieszczonym na stronie internetowej www.tesgas.pl.


W związku z licznymi przetargami związanymi z budową infrastruktury drogowej, Spółka składa wiele ofert na przebudowę gazociągów podczas budowy lub przebudowy dróg. W dniu 08 marca 2010 roku, TESGAS podpisał umowę z POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., na przebudowę podziemnych linii gazowych na zadaniu inwestycyjnym "Budowa II etapy trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną". Wartość wynagrodzenia wynosi 1.380.000,00 zł netto. Poza powyższym zleceniem Emitent planuje pozyskać w najbliższym czasie kilka innych kontraktów na część prac (prace gazowe) związanych z budową infrastruktury drogowej.

Kolejnym istotnym zdarzeniem w miesiącu marcu było odwołanie prognoz wyników finansowych na rok 2010, o których informowano w Dokumencie informacyjnym (dokument dostępny na stronie internetowej http://www.tesgas.pl) z dnia 06 lipca 2009 r. Zarząd TESGAS S.A. podjął decyzję o odwołaniu prognoz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji TESGAS S.A. do notowań na rynku regulowanym oraz zmianą, począwszy od początku bieżącego roku, standardów rachunkowości z Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W związku z powyższym rok 2010 będzie pierwszym okresem sprawozdawczym prezentującym wyniki finansowe Emitenta zgodnie z MSSF. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji TESGAS S.A. do notowań na rynku regulowanym spółka TESGAS złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004, Załącznik I, poz. 13.2), nieodwołanie wcześniej ogłoszonej prognozy rodziłoby obowiązek jej zbadania przez biegłego rewidenta. Mając na uwadze zmianę standardów sprawozdań finansowych, które mogą, ale nie muszą przełożyć się na zmianę prognozowanych wartości, Emitent podjął decyzję o niebadaniu wcześniej ogłoszonej prognozy.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W miesiącu marcu Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć Raportów Bieżących:

1. Raport Bieżący Nr 10/2010 z dnia 05 marca 2010 roku, "Zawarcie umowy istotnej oraz nabycie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.",

2. Raport Bieżący Nr 11/2010 z dnia 09 marca 2010 roku, "Podpisanie umowy istotnej z POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.",

3. Raport Bieżący Nr 12/2010 z dnia 15 marca 2010 roku, "Raport miesięczny - luty 2010",

4. Raport Bieżący Nr 13/2010 z dnia 18 marca 2010 roku, "Odwołanie prognozy wyników finansowych w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Emitenta do notowań na rynku regulowanym",

5. Raport Bieżący Nr 14/2010 z dnia 19 marca 2010 roku, "Podpisanie umowy istotnej z D.E.F.T. Polska".

W miesiącu marcu Spółka przekazała do publicznej wiadomości jeden Raport Bieżący za pośrednictwem systemu ESPI:

1. Raport bieżący Nr 04/2010 z dnia 05 marca 2010 roku, "Zawarcie umowy znaczącej oraz nabycie udziałów w spółce Stal Warsztat Sp. z o.o.".


Raporty Spółki publikowane są na stronie internetowej Spółki (http://www.tesgas.pl) a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W miesiącu marcu Spółka rozpoczęła realizację celów emisji akcji serii D poprzez nabycie udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. TESGAS zamierza jednocześnie przeprowadzić inwestycję budowy hali produkcyjnej poprzez Stal Warsztat będący podmiotem zależnym Emitenta. Celem inwestycji jest pozyskanie własnych zasobów projektowych i wykonawczych, służących produkcji konstrukcji i elementów stalowych, w tym specjalistycznych urządzeń gazowych, oraz budowie instalacji gazowych przy wykorzystaniu technologii tzw. skidów. Przeprowadzenie inwestycji ma również na celu uniezależnienie się od dostawców elementów stalowych, co wiąże się z poprawą pozycji konkurencyjnej w przyszłych przetargach związanych z wykonawstwem specjalistycznych obiektów inżynieryjnych, w szczególności związanych z infrastrukturą gazową. Budowa nowej hali produkcyjnej ma na celu uzupełnienie dotychczasowej oferty o nowe produkty tj. aparaty gazowe oraz elementy ciśnieniowe infrastruktury gazowej.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


Spółka planuje publikację do 14 maja 2010 roku raportu miesięcznego za miesiąc kwiecień 2010 roku oraz do 17 maja 2010 roku raportu kwartalnego, za pierwszy kwartał 2010 roku.


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu
Piotr Majewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »