Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2013 roku. - raport 19

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2013 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA:

W czerwcu 2013 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych "Milkpol" SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez "Milkpol" SA, w czerwcu 2013 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, o 14,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2012 zmalała o 6,0%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w czerwcu 2013 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2012, wzrosła o 6,9%.

Reklama

W dniu 3 czerwca 2013 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI Nr 14/2013 - Raport roczny "Milkpol" SA za 2012 rok, tj. za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., przedstawiający dane i wyniki finansowe Spółki za wskazany okres wraz z danymi porównywalnymi, co może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 1 lipca 2013 roku, tj. w okresie bezpośrednio następującym po okresie sprawozdawczym do dnia publikacji niniejszego raportu miesięcznego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 17/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku.

Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, a także podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, jak również decyzje w sprawach: (-) zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, (-) zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz (-) zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności:

(-) Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmian treści Statutu Spółki, a także w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki (szczegółowa informacja w tym zakresie została przedstawiona w treści raportu i załączników do raportu bieżącego EBI Nr 18/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku), przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają stosownej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; niezwłocznie po rejestracji zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców i otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego w tym przedmiocie - Spółka przekaże taką informację w drodze stosownego raportu bieżącego;

(-) nie zostały podjęte - gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych - uchwały: (i) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom Zarządu, Magdalenie Gałwie, Wiesławowi Niedziałkowi, Aleksandrze Świerczyńskiej oraz (ii) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku członkom Rady Nadzorczej, Konradowi Niedziałkowi, Piotrowi Włodarczykowi.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty EBI:

(1) Raport Okresowy EBI Nr 14/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku, Raport roczny Milkpol SA za 2012 rok,

(2) Raport Bieżący EBI Nr 15/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(3) Raport Bieżący EBI Nr 16/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2013 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 4/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W czerwcu 2013 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".





Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Niedziałek - Prezes Zarządu
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »