Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za czerwiec 2014 roku

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W czerwcu 2014 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w czerwcu 2014 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, o 7,3%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2013 zmalała o 14,6%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w czerwcu 2014 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, zmalała o 5,1%.

Począwszy od miesiąca kwietnia 2014 roku (o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego EBI Nr 7/2014 z dnia 14 maja 2014 roku), także w czerwcu 2014 roku, Spółka realizowała ogólnowizerunkową kampanię reklamową marki „Czarnocin” na terenie miasta Łodzi (tzw. „bus-backi”). Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki, a tym samym może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Treść wszystkich uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z informacją o wynikach głosowania została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 14/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku.

Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku, a także podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013, jak również decyzje w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

W związku z:

(i) upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji, a w dniu 30 czerwca 2014 roku mandatu pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu Spółki pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

(ii) określeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki – mocą postanowień uchwały Nr 12/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki na 2 (dwie) osoby;

(iii) powierzeniem przez Walne Zgromadzenie Spółki – mocą postanowień uchwały Nr 13/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku – pani Aleksandrze Świerczyńskiej, pełniącej dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki – pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki:

(1) pan Wiesław Niedziałek – nie jest już członkiem Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej,

(2) aktualny skład Zarządu „Milkpol” Spółki Akcyjnej jest następujący:

(-) pani Aleksandra Świerczyńska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

(-) pani Magdalena Gałwa – pełniąca funkcję Członka Zarządu Spółki.


Ponadto, podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności:

(-) nie zostały podjęte – gdyż w głosowaniach tajnych nie uzyskały wymaganej bezwzględnej większości głosów oddanych – uchwały: (i) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkom Zarządu, Magdalenie Gałwie, Wiesławowi Niedziałkowi, Aleksandrze Świerczyńskiej oraz (ii) w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkom Rady Nadzorczej, Konradowi Niedziałkowi i Piotrowi Włodarczykowi;

(-) na mocy postanowień Uchwały Nr 6/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku – Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, w łącznej kwocie 292.215,67 zł, w sposób następujący: (1) w części, tj. w kwocie 237.070,00 zł – na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 0,02 zł na jedną akcję, (2) w pozostałej części, tj. w kwocie 55.145,67 zł – na kapitał zapasowy Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 10/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA,

(2) raport okresowy EBI Nr 11/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku, Korekta raportu okresowego Nr 9/2014 z dnia 29.05.2014 r. – raportu rocznego Milkpol SA za 2013 rok,

(3) raport bieżący EBI Nr 12/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku, Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku informacyjnego w związku z korektą raportu okresowego – raportu rocznego za 2013 rok,

(4) raport bieżący EBI Nr 14/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2014 roku.

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport ESPI:

(1) raport bieżący ESPI Nr 1/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W czerwcu 2014 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 roku o przeznaczeniu zysku netto Spółki (w łącznej kwocie 292.215,67 zł) wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w części, tj. w kwocie 237.070,00 zł – na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki (tj. w wysokości 0,02 zł na jedną akcję), w miesiącu lipcu 2014 roku przypadają: dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy:

(-) dzień dywidendy (dzień „D”), tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy), przypadał w dniu 11 lipca 2014 roku;

(-) dzień wypłaty dywidendy (dzień „W”) przypada w dniu 25 lipca 2014 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą, to 11.853.500 sztuk akcji.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2014 roku, poza w/w, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »