Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2014 roku - raport 13

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2014 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W maju 2014 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w maju 2014 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, o 8,8%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2013 zmalała o 18,1%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2014 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2013, zmalała o 16,2%.

Reklama

Począwszy od miesiąca kwietnia 2014 roku (o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego EBI Nr 7/2014 z dnia 14 maja 2014 roku), także w maju 2014 roku, Spółka realizowała ogólnowizerunkową kampanię reklamową marki „Czarnocin” na terenie miasta Łodzi (tzw. „bus-backi”). Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki, a tym samym może mieć ewentualny, pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

W miesiącu maju 2014 roku Spółka opublikowała:

(-) w dniu 15 maja 2014 roku – raport okresowy EBI Nr 8/2014 – Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2014 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku (wraz z danymi porównywalnymi),

(-) w dniu 29 maja 2014 roku – raport okresowy EBI Nr 9/2014 – Raport roczny Milkpol SA za rok obrotowy 2013, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2014 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2014 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 7/2014 z dnia 14 maja 2014 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2014 roku,

(2) raport okresowy EBI Nr 8/2014 z dnia 15 maja 2014 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2014 roku,

(3) raport okresowy EBI Nr 9/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, Raport roczny Milkpol SA za 2013 rok.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2014 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2014 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 4 czerwca 2014 roku, a także w drodze raportów bieżących z dnia 4 czerwca 2014 roku: raportu EBI Nr 10/2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA” oraz raportu ESPI Nr 1/2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA”. Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku, a także decyzja w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, jak również decyzje w sprawach: (-) określenia liczby członków Zarządu Spółki, (-) powołania nowego członka Zarządu Spółki oraz (-) w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, a to w związku z upływem w dniu 10 czerwca 2014 roku kadencji i przypadającym w dniu 30 czerwca 2014 roku (planowany dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji w Zarządzie) wygaśnięciem mandatu Pana Wiesława Niedziałka, jako członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z treścią opublikowanego projektu uchwały przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok planowane jest przeznaczenie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, w łącznej kwocie 292.215,67 zł, w sposób następujący: (1) kwotę w łącznej wysokości 237.070,00 zł, tj. w wysokości 0,02 zł na jedną akcję – przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, zaś (2) pozostałą kwotę w łącznej wysokości 55.145,67 zł – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, zgodnie z treścią projektu powołanej uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok: (i) liczba akcji objętych dywidendą to 11.853.500 sztuk akcji, (ii) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), będzie dzień 11 lipca 2014 roku zaś (ii) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), będzie dzień 25 lipca 2014 roku.

Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2014 roku. W Spółce nie występują akcje imienne ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 16 czerwca 20143 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2014 roku miały mieć miejsce, poza w/w, inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Wiceprezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »