Reklama

MILKPOL (MLP): Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2015 roku - raport 12

Zarząd „Milkpol” SA z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2015 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA:

W maju 2015 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych „Milkpol” SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez „Milkpol” SA, w maju 2015 roku zmalała, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, o 20,6%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2014 wzrosła o 2,9%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w maju 2015 roku, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2014, zmalała o 10,3%.

W maju 2015 roku Spółka przeprowadziła jubileuszową (jubileusz 25-lecia powstania Spółki) kampanię reklamową w Radio Złote Przeboje. Przedmiotowe działania (marketingowa kampania reklamowa) związane są z realizacją strategii rozwoju Spółki mającej na celu zwiększenie wielkości oraz zasięgu sprzedaży wyrobów Spółki i mogą mieć wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę.

W miesiącu maju 2015 roku Spółka opublikowała:

(-) w dniu 15 maja 2015 roku – raport okresowy EBI Nr 9/2015 – Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2015 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi),

(-) w dniu 29 maja 2015 roku – raport okresowy EBI Nr 10/2015 – Raport roczny Milkpol SA za rok obrotowy 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Powyższe może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki.

Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W maju 2015 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2015 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty EBI:

(1) raport bieżący EBI Nr 8/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za kwiecień 2015 roku,

(2) raport okresowy EBI Nr 9/2015 z dnia 15 maja 2015 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za I kwartał 2015 roku,

(3) raport okresowy EBI Nr 10/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, Raport roczny Milkpol SA za 2014 rok,

(4) raport bieżący EBI Nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

W okresie sprawozdawczym (tj. w maju 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport ESPI:

(1) raport bieżący ESPI Nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W maju 2015 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpiło w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2015 roku, a także w drodze raportów bieżących z dnia 29 maja 2015 roku: raportu EBI Nr 11/2015 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA” oraz raportu ESPI Nr 1/2015 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA”. Przedmiotem obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie w szczególności rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, a także decyzja w sprawie sposobu pokrycia straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, jak również decyzje w sprawach: (-) określenia liczby członków Zarządu Spółki, (-) powołanie członków Zarządu Spółki, a to w związku z upływem w dniu 30 listopada 2014 roku kadencji i przypadającym w dniu 26 czerwca 2015 roku (planowany dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok pełnienia funkcji w Zarządzie) wygaśnięciem mandatów członków dwuosobowego Zarządu Spółki: Pani Aleksandry Świerczyńskiej i Pani Magdaleny Gałwy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2015 roku. W Spółce nie występują akcje imienne ani akcje na okaziciela mające postać dokumentu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 11 czerwca 2015 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca czerwca 2015 roku miały mieć miejsce, poza w/w, inne wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »