Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za listopad 2012 roku

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2012 roku.

Reklama

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

W listopadzie 2012 roku wystąpiły następujące zdarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę i jej kondycję finansową:

(1) W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka zawarła z podmiotem prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego w Łodzi ("Radca Prawny") umowę zlecenia przedmiotem której jest świadczenie przez Radcę Prawnego na rzecz Spółki usług doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia przez Spółkę możliwych roszczeń wobec osób prawnych i osób fizycznych oraz realizacji możliwych zarzutów przysługujących Spółce względem tych podmiotów.

O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego Nr 30/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, podpisanego przez Pana Jarosława Turka (odwołanego z funkcji Prezesa Zarządu w dniu 13 listopada 2012 roku) oraz przez Pana Jacka Kralę (odwołanego z funkcji Członka Zarządu Spółki w dniu 20 listopada 2012 roku).

W drodze Raportu Bieżącego Nr 47/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki w osobach Pana Piotra Jędrzejczaka i Pana Andrzeja Kochańskiego informowała o skierowaniu do Radcy Prawnego oświadczenia o nieważności ww. umowy. Zgodnie z Raportem Bieżącym Nr 47/2012 w ocenie Zarządu Taxus Fund SA, po dokonaniu analizy umowy zlecenia oraz po zasięgnięciu dodatkowych konsultacji prawnych, doszło do naruszenia zasady swobody umów, w tym m.in. słuszności kontraktowej oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego (art. 746 Kodeksu Cywilnego). Ponadto zdaniem Zarządu Spółki zaproponowane przez Radcę Prawnego działania zmierzające do dochodzenia roszczeń w przeważającej lub pełnej wysokości (wbrew wcześniejszym swoim zaleceniom), narażą Spółkę na wysokie koszty sądowe oraz na ryzyko utraty poniesionych wydatków i poniesienie wysokich kosztów zastępstwa drugiej strony w przypadku oddalenia przez właściwy sąd tych powództw.

W ocenie zarządu kontynuowanie umowy naraziłoby Spółkę na koszty rzędu 500 tys. Odstąpienie od umowy rodzi ryzyko poniesienia przez Spółkę wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy rzędu 250 tys. zł , w przypadku uznania umowy za ważną, o ile Zleceniodawcą będzie dochodził tego wynagrodzenia skutecznie przed sądem. Obecny zarząd Spółki podjął stosowne działania w celu ochrony Spółki przed potencjalnymi roszczeniami Zleceniobiorcy.

(2) W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka zawarła umowę na podstawie której Spółka zleciła firmie doradczej, spółce NOMAD Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("Wykonawca"), wskazanie nie później jak do 31 grudnia 2013 r. spółki prawa handlowego o wartości min. 7.000.000 PLN, której udziałowcy lub akcjonariusze gotowi będą objąć akcje w ewentualnie podwyższonym kapitale zakładowym spółki portfelowej o firmie M Development S.A. z siedzibą w Łodzi, za podwyższeniem którego, Taxus Fund S.A. zobowiązał się głosować w przyszłości. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego Nr 34/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, podpisanego przez Pana Jarosława Turka oraz przez Pana Jacka Kralę.

Strony umowy ustaliły karę umowną w wysokości 500.000 zł, zabezpieczoną wekslem, płatną przez Taxus Fund SA na rzecz NOMAD Partners Sp. z o.o. w przypadku: (i) wypowiedzenia Umowy przed dniem 31 grudnia 2013 roku przez Spółkę, (ii) niedochowania postanowieniom Umowy przewidującym zobowiązanie Spółki do udzielenia NOMAD Partners Sp. z o.o. lub podmiotowi przez ten podmiot wskazanemu, pełnomocnictwa do głosowania z wszystkich akcji M Development SA, będących w posiadaniu Spółki, na zwołanych Walnych Zgromadzeniach M Development SA, (iii) nieterminowej lub niepełnej wpłaty zaliczki przewidzianej przez postanowienia Umowy, w kwocie 50.000 zł lub zaleganie z płatnościami na rzecz NOMAD Partners Sp. z o.o., (iv) brak akceptacji przez Spółkę spółki kapitałowej wskazanej przez NOMAD Partners Sp. z o.o. jako inwestora dla M Development SA (o ile będzie ona zgodna z przedmiotem Umowy), (v) brak działania lub zaniechanie przez Spółkę, uniemożliwiające skuteczne podwyższenie kapitału zakładowego w M Development SA, (vi) podejmowanie przez Spółkę działań lub zaniechań o jakimkolwiek charakterze prawno-finansowym, mogących mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

W ocenie obecnego Zarządu Spółki w osobach Pana Piotra Jędrzejczak i Pana Andrzeja Kochańskiego, ustalenie kary umownej w wysokości 500.000 zł, płatnej w sytuacjach wskazanych powyżej i zabezpieczenie jej wekslem stanowi informację mogąca mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Taxus Fund SA i tym samym może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych, w przypadku dochodzenia kary umownej przez Zleceniobiorcę.

(3) W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) Spółka zawarła ze spółką Or Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi umowę sprzedaży 7.295.031 sztuk akcji M Development SA z siedzibą w Łodzi.

Cena sprzedaży akcji M Development SA została ustalona w kwocie 729.503,10 zł i zgodnie z warunkami umowy miałaby być zapłacona w następujący sposób:

a) kwota 73.000,00 zł płatna nie później jak do dnia 30 września 2013 r.,

b) kwota 146.000,00 zł płatna nie później jak do dnia 31 grudnia 2013 r.,

c) kwota 255.500,00 zł płatna nie później jak do dnia 31 grudnia 2014 r.,

d) kwota 255.003,10 zł płatna nie później jak do dnia 31 grudnia 2015 r.

O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego Nr 40/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, podpisanego przez Pana Jacka Kralę.

W drodze Raportu Bieżącego Nr 44/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku Zarząd Spółki w osobach Pana Piotra Jędrzejczaka i Pana Andrzeja Kochańskiego informowała o skierowaniu do spółki Or Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczenie o nieważności ww. umowy sprzedaży. W ocenie Zarządu Taxus Fund SA, w oparciu o postanowienia art. 7 ust. 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie doszło do skutecznego zbycia praw z akcji spółki M Development SA na rzecz spółki Or Dom Sp. z o.o. wskutek nieważności przedmiotowej umowy.

(4) W dniu 14 listopada 2012 roku Zarząd Spółki opublikował ponadto raport kwartalny za III kwartał 2012 roku, którego publikacja może mieć wpływ na wycenę rynkową akcji Spółki


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, piętnaście raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 30/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, Zawarcie istotnej umowy;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 31/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorcze;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 32/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej);

(4) Raport Bieżący EBI Nr 33/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 34/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku, Zawarcie znaczącej umowy;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 35/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Zmiany w składzie Zarządu Taxus Fund SA;

(7) Raport Okresowy EBI Nr 36/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Raport kwartalny Taxus Fund SA za III kwartał 2012 roku;

(8) Raport Bieżący EBI Nr 37/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za październik 2012 roku;

(9) Raport Bieżący EBI Nr 38/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Powołanie prokurenta Spółki;

(10) Raport Bieżący EBI Nr 39/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, Odwołanie prokury;

(11) Raport Bieżący EBI Nr 40/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów o istotnej wartości;

(12) Raport Bieżący EBI Nr 41/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA;

(13) Raport Bieżący EBI Nr 42/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, Zmiany w składzie Zarządu Taxus Fund SA;

(14) Raport Bieżący EBI Nr 43/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, Złożenie zawiadomienia do prokuratury;

(15) Raport Bieżący EBI Nr 44/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku, Złożenie oświadczenia o nieważności umowy zbycia aktywów o istotnej wartości.

W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, cztery raporty bieżące ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 13/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 14/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Na dzień 17 grudnia 2012 roku, w oparciu o pismo (informację), działających łącznie, akcjonariuszy Spółki, tj.: Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 20 listopada 2012 roku, a także w drodze raportu bieżącego EBI z dnia 20 listopada 2012 roku: Nr 41/2012 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA" oraz raportu bieżącego ESPI z dnia 20 listopada 2012 roku: Nr 14/2012 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA", którego przedmiotem będzie w szczególności zatwierdzenie powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki, podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Spółki. Ponadto, przedmiotem obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki (w tym wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego), uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2012 roku, poza w/w miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu
Andrzej Kochański - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »