TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za marzec 2013 roku - raport 14

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2013 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2013 roku) wystąpiły następujące wydarzenia, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:

Reklama

(1) w miesiącu marcu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki dokonano rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki w zakresie zmian odnoszących się do § 10 (dodano ust. 5-8), § 16 ust. 1, § 21 pkt 5) oraz § 29 ust. 2 pkt 16), wprowadzonych mocą postanowień uchwały Nr 30/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2012 roku. O otrzymaniu ww. postanowienia Sądu Spółka informowała w dniu 14 marca 2013 roku, w drodze Raportu Bieżącego Nr 8/2013.

(2) W dniu 21 marca 2013 roku, działając na podstawie postanowień § 10 Statutu Spółki, zawierających upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjął uchwałę (decyzję jednoosobowego Zarządu), na mocy której postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 608.921,20 zł, w drodze emisji w granicach kapitału docelowego nie więcej niż 6.089.212 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanych dalej: "Akcjami serii B").

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, celem emisji Akcji serii B jest szybkie pozyskanie środków finansowych w celu umożliwienia realizacji statutowej, inwestycyjnej działalności Spółki.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki, umowy objęcia Akcji serii B zostaną zawarte w okresie od dnia 22 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku (Jednakże zgodnie z postanowieniami § 6 uchwały Zarząd Spółki upoważniony jest do zmiany terminu zawierania umów objęcia Akcji serii B), zaś cena emisyjna Akcji serii B została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną, zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 KSH, w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,10 zł za jedną Akcję serii B.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opublikowane w drodze Raportu Bieżącego Nr 12/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

(3) W dniu 14 marca 2013 roku, w drodze Raportu Bieżącego Nr 9/2013, Spółka poinformowała o wystąpieniu do Nomad Partners sp. z o.o. z żądaniem zwrotu weksla wystawionego w oparciu o postanowienia umowy doradczej (datowanej na dzień 9 listopada 2012 roku) pod rygorem dochodzenia jego zwrotu na drodze postępowania sądowego. Spółka informowała o zabezpieczeniu wekslowym w drodze Raportu Bieżącego Nr 46/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku.

W ocenie Zarządu Spółki, zgodnie z ww. raportem, realizacja ww. weksla może mieć wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Taxus Fund SA i tym samym może mieć wpływ na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

W ocenie Spółki, w marcu 2013 roku nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2013 roku) wystąpiły następujące wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów:

(1) W dniu 13 marca 2013 roku, w drodze Raportu Bieżącego Nr 7/2013, Spółka poinformowała o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012. Zgodnie z ww. raportem Spółka przekaże do publicznej informacji raport roczny za rok obrotowy 2012 w dniu 5 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały przekazane w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 7/2013 z dnia 13 marca 2013 roku.

(2) W dniu 19 marca Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku i postanowiła powierzyć zbadanie ww. sprawozdania: Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi, podmiotowi wpisanemu na "Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych" pod numerem 10917. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie zostały przekazane w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2013 z dnia 19 marca 2013 roku.

(3) Począwszy od dnia 28 marca 2013 roku zmianie ulegają dane teleadresowe Spółki, w związku ze zmianą adresu lokalu siedziby Spółki. Aktualne dane teleadresowe Taxus Fund SA są następujące:

adres siedziby Spółki: 93-521 Łódź, ul. Strycharska 24 lok. 112

tel./faks: (42) 207-26-56

Zmiana adresu siedziby Spółki wymaga stosownej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niezwłocznie po rejestracji zmiany adresu siedziby Spółki w rejestrze przedsiębiorców i otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego w tym przedmiocie - Spółka przekaże taką informację w drodze odrębnego raportu bieżącego.


III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, siedem raportów bieżących:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 7/2013 z dnia 13 marca 2013 roku, Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 8/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Rejestracja zmian w Statucie Spółki;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 9/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Żądanie zwrotu weksla do umowy doradczej;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 10/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za luty 2013 roku;

(5) Raport Bieżący EBI Nr 11/2013 z dnia 19 marca 2013 roku, Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

(6) Raport Bieżący EBI Nr 12/2013 z dnia 22 marca 2013 roku, Uchwała Zarządu o emisji Akcji serii B Spółki w ramach kapitału docelowego;

(7) Raport Bieżący EBI Nr 13/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Zmiana danych teleadresowych w związku ze zmianą adresu siedziby Spółki.

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, czternaście raportów bieżących ESPI:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 25/2013 z dnia 5 marca 2013 roku, Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(2) Raport Bieżący ESPI Nr 26/2013 z dnia 7 marca 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(3) Raport Bieżący ESPI Nr 27/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki;

(4) Raport Bieżący ESPI Nr 28/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(5) Raport Bieżący ESPI Nr 29/2013 z dnia 12 marca 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(6) Raport Bieżący ESPI Nr 30/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(7) Raport Bieżący ESPI Nr 31/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(8) Raport Bieżący ESPI Nr 32/2013 z dnia 15 marca 2013 roku, Korekta do Raportu ESPI Nr 28/2013 dotyczącego transakcji nabycia i zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organu zarządzającego Spółki;

(9) Raport Bieżący ESPI Nr 33/2013 z dnia 15 marca 2013 roku, Informacja o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki;

(10) Raport Bieżący ESPI Nr 34/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(11) Raport Bieżący ESPI Nr 35/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki;

(12) Raport Bieżący ESPI Nr 36/2013 z dnia 21 marca 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(13) Raport Bieżący ESPI Nr 37/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki;

(14) Raport Bieżący ESPI Nr 38/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2012 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W miesiącu kwietniu przypada termin zamknięcia subskrypcji (zawierania umów objęcia) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, emitowanych na podstawie postanowień uchwały Zarządu Spółki (decyzja jednoosobowego Zarządu) z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 608.921,20 zł, w drodze emisji w granicach kapitału docelowego nie więcej niż 6.089.212 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanych dalej: "Akcjami serii B"), której treść została przekazana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego Nr 12/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Zgodnie z Raportem Bieżącym Nr 13/2013 termin zamknięcia subskrypcji Akcji serii B przypada na 30 kwietnia 2013 roku. Jednakże zgodnie z postanowieniami uchwały (§ 6) Zarząd Spółki upoważniony jest do zmiany terminu zawierania umów objęcia Akcji serii B.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca kwietnia 2013 roku miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »