Reklama

TAXUSFUND (TXF): Raport miesięczny Taxus Fund SA za wrzesień 2013 roku

Spółka Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2013 roku.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Taxus Fund SA:


(1) W dniu 19 września 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1-4 Statutu Spółki, poczynionej mocą postanowień uchwały Nr 23/07/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2013 roku, podjętej w związku z podjęciem przez ww. Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opublikowane w dniu 24 września 2013 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 47/2013.


(2) w dniu 26 września 2013 roku Spółka otrzymała nakaz sądowy wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy, zgodnie z którym sąd, po rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez podmiot prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Łodzi ("Powód"), nakazał Spółce zapłatę na rzecz Powoda kwoty 10.000 zł wraz z ustawowym odsetkami oraz kosztami procesu i zastępstwa procesowego. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opublikowane w dniu 27 września 2013 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 48/2013.

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa wniesienia sprzeciwu do ww. nakazu sądowego.(3) w dniu 27 września 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o zakwalifikowaniu Spółki do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk, tj. segmentu wyodrębnionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("Giełda"), jako Organizatora Alternatywnego Systemu, w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów (z późn. zm., w tym zmianą dokonaną na podstawie Uchwały Nr 498/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2010 roku).

Zgodnie z treścią w/w Komunikatu Giełdy z dnia 26 września 2013 roku Taxus Fund SA został zakwalifikowany do segmentu Super High Liquidity Risk ze względu na poziom/zmienność kursu oraz ze względu na średnią wartość akcji w wolnym obrocie nieprzekraczającą 1.000.000 zł - średnia wartość akcji Taxus Fund SA w wolnym obrocie (obliczona - zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 - jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych, z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni obrotu tego miesiąca) wyniosła 403.272,60 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 w/w Uchwały Zarządu Giełdy Nr 233/2010 (z późn. zm.), w przypadku zakwalifikowania akcji do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do publicznej wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji (tj. począwszy od sesji notowań w dniu 1 października 2013 roku):

(a) nazwa akcji emitenta jest oznaczona w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl

(b) akcje emitenta przeniesione zostaną do systemu notowań jednolitych.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opublikowane w dniu 27 września 2013 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 49/2013.


II. Zestawienie wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego i okresowego w okresie objętym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 46/2013 z dnia 13 września 2013 roku, Raport miesięczny Taxus Fund SA za sierpień 2013 roku;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 47/2013 z dnia 24 września 2013 roku, Rejestracja zmian w Statucie;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 48/2013 z dnia 27 września 2013 roku, Informacja o otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 49/2013 z dnia 27 września 2013 roku, Zakwalifikowanie Spółki do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk.

W okresie sprawozdawczym (tj. we wrześniu 2013 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych:

http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.


IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:


W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:


W wyniku dokonania, w dniu 19 września 2013 roku, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1-4 Statutu Spółki, poczynionej mocą postanowień uchwały Nr 23/07/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2013 roku, w związku z podjęciem przez ww. Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, Zarząd Spółki planuje w miesiącu październiku 2013 roku złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie notowań akcji, znajdujących się w obrocie na NewConnect, a także wniosek do KDPW o wymianę akcji zarejestrowanych w KDPW, w związku z ich scaleniem.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2013 roku miały miejsce inne, poza w/w, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Plaskota - Prokurent Spółki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »