Reklama

TONSILAC (TAC): Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za grudzień 2011 roku. - raport 4

Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2011 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Tonsil Acoustic Company SA:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki jednakże w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, do momentu publikacji niniejszego raportu miesięcznego, miały miejsca następujące zdarzenia mogące mieć w przyszłości wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki:

Reklama

Począwszy od dnia 2 stycznia 2012 roku Spółka - działająca dotychczas jako podmiot zajmujący się tworzeniem sieci dystrybucji i prowadzący sprzedaż głośników i zestawów głośnikowych wyprodukowanych przez spółkę zależną (spółkę operacyjną), tj. Tonsil Technologie Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrześni - dokonała zmiany i rozszerzenia profilu prowadzonej działalności, co nastąpiło poprzez rozpoczęcie bezpośredniej działalności w zakresie produkcji głośników i zestawów głośnikowych stanowiących przedmiot działalności handlowej Spółki. Rozszerzenie profilu prowadzonej działalności zostało dokonane m.in. poprzez zatrudnienie grupy wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych oraz najem środków produkcji i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kontroli nad prowadzoną działalnością produkcyjną i ograniczenie kosztów działalności produkcyjnej prowadzonej dotychczas przez spółkę zależną, tj. Tonsil Technologie Sp. z o.o., co miało związek m.in. z pogorszeniem wyników finansowych Tonsil Technologie Sp. z o.o. (vide Raport Bieżący EBI Spółki Nr 39/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku, gdzie Spółka informowała m.in. o zmianach w sytuacji gospodarczej i finansowej Tonsil Technologie Sp. z o.o. i możliwości potencjalnego pogorszenia wyników finansowych tego podmiotu). Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:

(1) Raport Bieżący EBI Nr 48/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku, Informacja podsumowująca zakończoną subskrypcję Akcji serii F Spółki;

(2) Raport Bieżący EBI Nr 49/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku, Raport miesięczny Tonsil Acoustic Company SA za listopad 2011 roku;

(3) Raport Bieżący EBI Nr 50/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku, Złożenie wniosku o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w następstwie wydania Akcji serii D w ramach podwyższenia warunkowego;

(4) Raport Bieżący EBI Nr 51/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA;

W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport bieżący:

(1) Raport Bieżący ESPI Nr 24/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2011 roku) nie realizowano żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

(1) W związku z wydaniem akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (tj. akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D przez obligatariuszy obligacji zamiennych) - o czym m.in. Spółka informowała w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 50/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku - nastąpiło, zgodnie z postanowieniami art. 452 § 1 KSH, nabycie przez osoby uprawnione praw z Akcji serii D i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych i wydanych akcji, tj. o kwotę wynoszącą 530.000 zł, tj. do kwoty 2.735.509,70 zł; stosowny wniosek o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki został złożony przez Spółkę w dniu 16 grudnia 2011 roku.

(2) W dniu 5 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że liczba osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 5 stycznia 2012 roku wynosić będzie dwie osoby i powołała do Zarządu Spółki (obok Pana Marka Szkudlarka - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki), na stanowisko Członka Zarządu Spółki, Pana Marka Piechotę. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie Spółka przekazała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012 roku.

(3) W dniu 12 stycznia 2011 roku Spółka opublikowała - w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 3/2012 - daty przekazywania raportów okresowych Tonsil Acoustic Company SA w 2012 roku.

(4) Na dzień 25 stycznia 2012 roku, Zarząd Spółki zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company SA. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze szczegółowym porządkiem obrad oraz projektami uchwał tego Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 51/2011 oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 24/2011, obu z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2012 roku, poza w/w miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.


Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »