FHDOM (FHD): Raport miesięczny za czerwiec 2014 - raport 34

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


Według opinii Zarządu, w czerwcu 2014 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.

Reklama


Zarząd Spółki w czerwcu 2014 r. kontynuował działania wynikające z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu, których celem jest obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej Emitenta przy zachowaniu dynamiki wzrostu portfela umów.


W czerwcu 2014 roku doszło do istotnych zdarzeń w zakresie procesu legislacyjnego ustaw mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Obecnie trwają bowiem prace nad dwoma ustawami, które zdaniem Zarządu Spółki mogą istotnie wpłynąć na polski rynek hipoteki odwróconej.

Projekt Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, dzięki której hipoteka odwróconej w modelu kredytowym będzie mogła pojawić się w ofercie banków i instytucji kredytowych, został skierowany do prac Komisji Sejmowej. Przedstawiciele Emitenta biorą udział w pracach Komisji. W opinii Zarządu Spółki ustawa ta może pozytywnie wpłynąć na wzrost całego rynku hipoteki odwróconej. Odwrócony kredyt hipoteczny jest bowiem produktem komplementarnym do oferty Grupy Kapitałowej Emitenta.

Drugi z projektów, Ustawa o świadczeniach dożywotnich, która bezpośrednio dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Emitenta (czyli hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym), został skierowany przez Ministerstwo Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Przedstawiciele Emitenta aktywnie uczestniczą w pracach nad ustawą, która wprowadzi nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem, określi minimalne wymagania kapitałowe dla wszystkich usługodawców i definiuje zasady bezpiecznego świadczenia usługi hipoteki odwróconej. W opinii Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ustawa powinna bardzo pozytywnie wpłynąć na percepcję usługi oferowanej przez Grupę Kapitałową Emitenta, co w średnim okresie powinno zwiększyć poczucie bezpieczeństwa Klientów, a w konsekwencji zwiększyć popyt na usługę hipoteki odwróconej.

Planowany termin wejścia w życie obu ustaw to początek roku 2015.


W dniu 4 czerwca 2014 r. Emitent opublikował raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2013 r .

Zarząd Emitenta wskazał, iż rynek hipoteki odwróconej w Polsce ciągle się rozwija i powiększa, jednak pozostaje rynkiem niszowym. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM S.A. od początku swojej działalności zajmuje pozycje lidera i sukcesywnie ją umacnia posiadając 70% udział w rynku. Niestety usługa hipoteki odwróconej, pomimo ogromnego potencjału nie rozwija się w tempie, które Emitent zakładał.

Rok 2013 pokazał, że proces akceptacji przez społeczeństwo i potencjalnych klientów nowej usługi jaką jest hipoteka odwrócona będzie bardzo powolny, acz systematyczny. Emitent obsługuje coraz więcej klientów, łącznie wypłacił Seniorom blisko 3 miliony złotych w świadczeniach. Niemniej jednak w opinii Zarządu wielkość rynku jest nadal bardzo mała w stosunku do potencjału ponad 2 milionów Seniorów zamieszkałych w dużych miastach, którzy są podstawową grupą odbiorców oferty Grupy Kapitałowej Emitenta.

Przedłużające się prace nad ustawą dot. renty dożywotniej oraz ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym wpłynęły na spowolnienie tempa przyrostu liczby umów zawieranych z Seniorami.

Przewidując, że prace legislacyjne mogą zakończyć się dopiero pod koniec 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta podjęła decyzję o dostosowaniu struktury organizacyjnej i kosztów do obecnego potencjału rynku. Dzięki temu udało się znacząco obniżyć koszty i zachować przyrost zarządzanego portfela nieruchomości.

Działalność Grupy Kapitałowej Funduszu Hipotecznego DOM na obecnym etapie rozwoju związana jest z ciągłym pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego na budowanie portfela nieruchomości. W związku z tym, w roku 2013 Spółka przeprowadziła nową emisję akcji i otrzymała finansowanie dłużne od inwestora większościowego.

Nadchodzące lata, ze względu na zakończenie prac legislacyjnych związanych z rynkiem, będą niewątpliwe okresem dalszego rozwoju Funduszu Hipotecznego DOM. Najbliższy rok może być okresem przełomowym dla całej branży.

Plany Grupy Kapitałowej Emitenta zakładają zwiększanie portfela nieruchomości oraz poprawianie wyniku finansowego Grupy Kapitałowej, a w odczuciu Zarządu zachodzące zmiany w otoczeniu prawnym ułatwią ich realizację.

Szczegółowe jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za rok 2013 zostały zawarte w/w raportach rocznych.


W dniu 4 czerwca 2014 r. Emitent poinformował o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. W 30 czerwca 2014r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały w powyższym zakresie.


W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta), które podjęło m.in. uchwałę nr 1 o emisji obligacji serii A.

Przedmiotem emisji będzie nie mniej niż 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie mających formy dokumentu, o stałym oprocentowaniu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) („Obligacje”). Próg dojścia emisji do skutku wynosi 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Obligacji. Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji, nie zawartych w niniejszej Uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji. Upoważniono także Zarząd Spółki do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.

Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie kapitału obrotowego Grupy, co umożliwi realizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji


W czerwcu 2014 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 4,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie tys. 0,00 zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 46,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2014 r. do 30.06.2014 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 04-06-2014 r. – Jednostkowy Raport Roczny za rok 2013

• Raport bieżący nr 28/2014 z dnia 04-06-2014 r. – Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2013

• Raport bieżący nr 29/2014 z dnia 04-06-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

• Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 04-06-2014 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

• Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 13-06-2014 r. – Raport miesięczny za maj 2014

• Raport bieżący nr 32/2014 z dnia 27-06-2014 r. – Emisja obligacji serii A przez spółkę zależną


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 04-06-2014 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.

• Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 18-06-2014 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 18-06-2014 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 18-06-2014 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 18-06-2014 r. – Ujawnienie stanu posiadania

• Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 30-06-2014 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.06.2014 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2014 r.


Do 14.08.2014 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2014 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »