Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku - raport 24

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W czerwcu 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zmian legislacyjnych.

Ustawa o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest aktualnie na etapie konsultacji i uzgodnień. W Ministerstwie Gospodarki po konferencjach uzgodnieniowych przygotowywana jest ostateczna wersja ustawy do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów. Zarząd Emitenta aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (Związku Pracodawców). W trakcie konsultacji wypracowany został konsensus w sprawie nadzoru, który stanowił dotychczas kwestią sporną między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi uczestnikami procesu legislacyjnego.

Ze względu na zbliżające się zakończenie kadencji obecnego parlamentu i Rządu oraz z powodu przedłużającego się opiniowania projektu ustawy maleje szansa na przyjęcie przygotowanego projektu Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym przed upływem obecnej kadencji parlamentu.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


W dniu 3 czerwca 2015 r. Emitent opublikował skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2014.

Zarząd Emitenta wskazał, iż rynek hipoteki odwróconej w Polsce ciągle się rozwija i powiększa, jednak pozostaje rynkiem niszowym. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM S.A. jest liderem i pionierem rynku i stale umacnia swoją pozycję. Niestety usługa hipoteki odwróconej, pomimo ogromnego potencjału, nadal nie rozwija się w tempie, jakie zakładano. Jednym z zasadniczych czynników powolnego tempa rozwoju było zapowiadane wprowadzenie regulacji prawnych i nadzoru nad rynkiem, co w konsekwencji przerodziło się na wyczekiwanie potencjalnych klientów na zmiany zwiększające poczucie bezpieczeństwa.

Rok 2014 pokazał, że proces akceptacji przez społeczeństwo i potencjalnych klientów nowej usługi jaką jest hipoteka odwrócona systematycznie następuje. Niemniej jednak w opinii Zarządu Emitenta wielkość rynku jest nadal bardzo mała w stosunku do potencjału ponad 2 milionów Seniorów zamieszkałych w dużych miastach, którzy są podstawową grupą odbiorców naszej oferty. W najbliższych 5 latach populacja osób w wieku powyżej 65 lat zwiększy się o ponad 1 milion osób, co dodatkowo poszerzy grono potencjalnego rynku.

Przedłużające się prace nad ustawą dot. renty dożywotniej oraz ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym wpłynęły na spowolnienie tempa przyrostu liczby umów zawieranych z Seniorami. Przewidując okresową stagnację rynku w oczekiwaniu na zapowiadane zmiany podjęliśmy decyzję o dostosowaniu struktury organizacyjnej i kosztów do obecnego potencjału rynku. Dzięki temu udało się znacząco obniżyć koszty i zachować przyrost zarządzanego portfela nieruchomości.

W wyniku zachodzących zmian społecznych i demograficznych, pomimo ograniczenia naszych działań reklamowych, zaczynamy dostrzegać wzrost zainteresowania usługami oferowanymi przez Grupę Kapitałową. Wyraźnie zaczyna wzrastać skłonność potencjalnych klientów do zawierania umów, co w ostatnich miesiącach przekłada się na poprawę osiąganych wyników, które powinny być widoczne na koniec 2015 roku.

Plany Grupy Kapitałowej zakładają zwiększanie portfela nieruchomości oraz stałe poprawianie wyniku finansowego Spółki i jestem przekonany, że rynek usług dla Seniorów musi się rozwinąć, a rynek hipoteki odwróconej będzie funkcjonował również w Polsce. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM będzie aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowej, „srebrnej gospodarki” i zamierza pozostawać jej liderem.

Szczegółowe jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za rok 2014 zostały zawarte w/w raportach rocznych.


W dniu 3 czerwca 2015 r. Emitent poinformował o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki. W 29 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały w powyższym zakresie. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również m.in. uchwałę nr 18 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie uchwały nr 18 na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. powołano następujące osoby:

1) Pan Tomasz Matczuk,

2) Pan Robert Bogusław Przytuła,

3) Pan Konrad Marek Łapiński,

4) Pan Piotr Mirosław Wieczorek,

5) Pan Marek Dybalski.


W dniu 15 czerwca 2015 r. spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna podpisała umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) z klauzulą „bez protestu”. Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 31 grudnia 2015 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.


W dniu 17 czerwca 2015 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała wypłaty odsetek od obligacji serii B.

Za drugi okres odsetkowy (od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 17 czerwca 2015 r.) z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 76.400,33 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 czerwca 2015 r.

Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.


W dniu 25 czerwca 2015 r. spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna otrzymała Uchwałę nr 409/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z 25 czerwca 2015 roku, zgodnie z treścią której Zarząd Krajowego Depozytu postanowił:

1) przyznać spółce Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT,

2) zarejestrować w dniu 29 czerwca 2015 r. w depozycie papierów wartościowych 3.566 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii B spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. oraz nadać im kod PLDOMFH00010.

W związku z ww. uchwałą, spółka zależna przygotuje dokumentację w celu wprowadzenia obligacji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.


2. Realizacja celów emisji

W czerwcu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 44,00 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 03-06-2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 29 czerwca 2015 r.

• Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 03-06-2015 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2015 r.

• Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 03-06-2015 r. – Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014

• Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 03-06-2015 r. – Jednostkowy Raport Roczny za rok 2014

• Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 12-06-2015 r. – Raport miesięczny za maj 2015 roku

• Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 16-06-2015 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 18-06-2015 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 26-06-2015 r. – Rejestracja obligacji serii B spółki zależnej w KDPW

• Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 30-06-2015 r. – Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

• Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 30-06-2015 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 08-06-2015 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

• Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 23-06-2015 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 23-06-2015 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 23-06-2015 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 30-06-2015 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu


4. Kalendarz inwestora dotyczący lipca 2015 r.


Do 14.08.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2015 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »