Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za czerwiec 2016 - raport 21

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016.

Reklama


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Jak wynika z najnowszego raportu globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), 2016 rok będzie kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamy. Zdaniem analityków ZO wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie w tym roku o 3,5% r/r, osiągając wartość 6,963 mld PLN netto. Dla porównania, dynamika wzrostu globalnego rynku reklamy w 2016 roku wyniesie o 4,6% r/r, osiągając wartość 579 mln USD. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 2,9% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,5% Dynamiczny wzrost zainteresowania reklamą w segmencie online sprawi, że już w przyszłym roku internet ma szanse wyprzedzić telewizję, a tym samym stać się największym medium reklamowym na świecie. Dużym zainteresowaniem cieszy się nadal reklama radiowa, która ma szansę urosnąć w tym roku o 4,8%. Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej – analitycy ZO przewidują, że wydatki na reklamę w dziennikach spadną w tym roku o 16,3%, natomiast w przypadku magazynów – o 13,8%. Nadal utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy w przypadku reklamy outdoorowej, który wyniesie 0,7%.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w czerwcu 2016:


10.06.2016 – RB 15/2016 - Raport miesięczny za maj 2016

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2016.


13.06.2016 – RB 16/2016 - Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w ramach kapitału warunkowego, podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii D

Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w związku z oświadczeniami osób uprawnionych złożonymi na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przesłanek do korekty ceny za udziały spółki The Digitals Sp. z o.o. nabyte na podstawie umowy inwestycyjnej z 14 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy spółką Mediacap S.A. oraz spółkami Frinanti Limited i Posella Limited oraz do wykonania warrantów subskrypcyjnych serii A, w dniu 13 czerwca 2016 roku w wyniku zamiany 2 291 826 warrantów subskrypcyjnych serii A Spółka wydała łącznie 2 291 826 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta uprawnionych z tych warrantów. Emisja akcji nastąpiła na podstawie Uchwały nr 7 z dnia 27 stycznia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Akcje zostały objęte w następujący sposób:

1. Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) objęła 224 689 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i nabywanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,72 złotych za jedną akcję, to jest łącznej cenie emisyjnej w wysokości 386.465,08 złotych.

2. Frinanti Limited objęła 2 067 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i nabywanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,72 złotych za jedną akcję , to jest łącznej cenie emisyjnej w wysokości 3.555.475,64 złotych.

Opłacenie ceny emisyjnej nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych.

Emisja dokonana została w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Akcje przyjęły formę dokumentów. Akcje na chwilę obecną nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Na mocy art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z chwilą wydania akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji, tj. o kwotę 114.591,30 zł. W wyniku powyższego wydania nowych akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 920 968,40 złotych i dzieli się na 18 419 368 akcji zwykłych na:

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

- 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

- 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

- 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Zarząd Emitenta złoży do właściwego rejestru sądowego wykaz objętych akcji celem uaktualnienia wpisu o kapitale zakładowym w terminie zgodnym z dyspozycją art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych.

13.06.2016 – RB 17/2016 - Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii D

Działając w imieniu spółki Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) pragniemy poinformować o zakończeniu subskrypcji akcji serii D, podając jednocześnie następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej następującej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym następowała zgodnie z treścią art. 451 §1 kodeksu spółek handlowych tzn. osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, objęły akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Emitenta.

Data rozpoczęcia subskrypcji:

13 czerwca 2016 r.

Data zakończenia subskrypcji:

13 czerwca 2016 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Akcje serii D zostały wydane w dniu 13 czerwca 2016 r. W związku z powyższym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 2 291 826 akcji na okaziciela serii D

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 291 826 akcji, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D, których dotyczy niniejszy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 1,72 zł (jeden złoty siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oświadczenia o objęciu akcji serii D złożyły 2 podmioty.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii D objęły 2 podmioty.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta jakakolwiek umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 0,00 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł,

- pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych): 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.


13.06.2016 – RB 18/2016 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13.06.2016 r

Zarząd MEDIACAP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Dodatkowo w załączeniu Spółka przekazuje projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza, Posella Limited, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ramach punktu 7 porządku obrad ZWZA.

13.06.2016 – RB 19/2016 - Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

Zarząd Mediacap SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.:

- wartość dywidendy: 1.918.008,48 PLN

- wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 0,12 PLN

- liczba akcji objętych dywidendą: 15 983 404 sztuk

- dzień dywidendy: 23 czerwca 2016 r.

- termin wypłaty dywidendy: 8 lipca 2016 r.


22.06.2016 – RB 20/2016 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Emitenta, na kolejną, trzyletnią kadencję następujących osób:

- Pana Jacka Olechowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

- Panią Edytę Gurazdowską, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,

Życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu znajdują się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www.mediacap.pl/o-grupie/zarzad/

Życiorysy powołanych członków Zarządu zamieszczone zostały w załączniku.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie ESPI w czerwcu 2016.


13.06.2016 – 6/2016 - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Mediacap SA dalej "Emitent" informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, oraz ich spółek zależnych o:

- objęciu w dniu 13.06.2016 r. przez Posella Limited, spółkę zależną od Prezesa Zarządu Emitenta - Jacka Olechowskiego, 224.689 akcji Mediacap SA serii D utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 5a Statutu Mediacap, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r. za cenę 1,72 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 386.465,08 zł;

- objęciu w dniu 13.06.2016 r. przez Frinanti Limited, spółkę zależną od członka Rady Nadzorczej Emitenta - Filipa Friedmanna, 2.067.137 akcji Mediacap SA serii D utworzonych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 5a Statutu Mediacap, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2014 r. za cenę 1,72 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 3.555.475,64 zł.

Dotychczas p. Jacek Olechowski nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Posella Limited posiadał 9 137 131 akcji, które stanowiły łącznie 56,66% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniały łącznie do 9 137 131 głosów, co stanowi 56,66% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

W wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Jacek Olechowski posiada za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9 361 820 akcji Mediacap S.A., które stanowią łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniają łącznie do 9 361 820 głosów, co stanowi 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego nie posiada akcji Emitenta. Posella Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Jacek Olechowski nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Dotychczas p. Filip Friedmann nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem spółki Frinanti Limited posiadał 2 352 196 akcji, które stanowiły łącznie 14,58% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały łącznie do 2 352 196 głosów, co stanowi 14,58% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Obecnie, w wyniku zdarzeń opisanych w otrzymanych zawiadomieniach, p. Filip Friedmann nadal nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast za pośrednictwem Frinanti Limited posiada 4 419 333 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 23,99% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają łącznie do 4 419 333 głosów, co stanowi 23,99% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Żaden podmiot zależny od Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomień p. Filip Friedmann nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.


13.06.2016 – 7/2016 - Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

Zarząd Mediacap SA przekazuje niniejszym listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

1)Posella Limited.:

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 9 137 131,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 9 137 131,

Udział w ogólnej liczbie głosów (%) -56,66 %,

Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%) -79,52%.

2)Frinanti Limited.:

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA - 2 352 196,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 2 352 196,

Udział w ogólnej liczbie głosów (%) -14,58 %,

Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA (%)- 20,48%.


17.06.2016 – 8/2016 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank SA z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki mBank SA.

Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku opublikowania w dniu 13 czerwca 2016 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w wyniku zamiany 2.291.826 warrantów subskrypcyjnych na 2.291.826 akcji zwykłych na okaziciela.

W dniu 10.06.2016 r. na rachunkach zarządzanych przez mBank SA (prowadzonych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których mBank SA mógł w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu) zapisanych było 1.769.635 akcji Spółki, które stanowiły 10,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1.769.635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku opublikowania w dniu 13.06.2016 r. informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na rachunkach mBank SA, prowadzonych w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, z których mBank SA może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu, zapisanych było 1.769.635 akcji Spółki, które stanowiły 9,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1.769.635 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,60% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Głównymi celami MEDIACAP SA są:

1. Zwiększanie udziału rynkowego w obu segmentach: Marketing i Data. Cel ten wynika z korzyści skali, jakie występują w obu tych segmentach i jest możliwy dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez spółkę strategii rozwoju zakładającej stały wzrost organiczny oraz kolejne przejęcia. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia z kilkoma podmiotami. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie dzięki przejęciom przychodów na poziomie 100 mln PLN w 2016 roku.

2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.


3. Wprowadzenie w oparciu o zaplecze technologiczne MEDIACAP SA i planowane przejęcia usług i produktów w obszarze BIG DATA oraz wdrożeń oprogramowania w modelu CLOUD. Coraz większy nacisk na technologie to naturalny kierunek rozwoju Grupy posiadający duży potencjał rozwoju skali działalności poprzez oferowanie powtarzalnych produktów.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


10.08.2016 - Publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2016.

12.08.2016 - Publikacja raportu za II kwartał 2016 r.


Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »