Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za grudzień 2015 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2015 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta


W grudniu 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zwiększającej się liczby uwalnianych i sprzedawanych nieruchomości.

W grudniu 2015 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała

jedną uwolnioną nieruchomość. Obecnie prowadzony jest proces sprzedaży 10 nieruchomości o szacowanej wartości rynkowej ok. 2,8 mln zł, co powinno mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.


W dniu 2 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 6.400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji 64.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. W związku z powyższych, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 366.400,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych).


Ponadto Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. otrzymał informację o dokonaniu w dniu 30 grudnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. W związku z powyższych, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 666.400,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 6.664.000 (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji.


W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 1250/2015 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 3.566 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii B spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (spółka zależna Emitenta) o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Natomiast w dniu 16 grudnia 2015 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie uchwałą nr 1283/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (spółka zależna) postanowił:

1) określić dzień 16 grudnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 3.566 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii B spółki FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLDOMFH00010”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FHS1217".


W dniu 17 grudnia 2015 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.

Za czwarty okres odsetkowy od 17 września 2015 r. do 17 grudnia 2015 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 75.563,54 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 grudnia 2015 r.

Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.


W dniu 17 grudnia 2015 r. spółka zależna: Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna podpisała aneks do umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na podstawie aneksu kredyt został przedłużony na okres do dnia 18 grudnia 2018 r. na zasadach określonych w umowie oraz przedmiotowym aneksie. Saldo zobowiązań z tytułu kredytu na dzień zawarcia aneksu wynosi 1.980.065,73 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt pięć 73/100). Spłata kapitału kredytu przez spółkę zależną następować będzie w 11 równych ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) każda – od dnia 31.03.2016 r. i jednej ostatniej 12 racie w wysokości do 1.424.850,00 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt 00/100), płatnej w dniu 18.12.2018 r.

Przedłużenie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego dla spółki zależnej nastąpiło na warunkach rynkowych.

W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami przy zachowaniu równowagi finansowej i finansowaniu dalszego wzrostu jedynie ze środków pozyskiwanych ze sprzedaży uwalnianych nieruchomości. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


2. Realizacja celów emisji


W grudniu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 5,4 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 5,7 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 56/2015 z dnia 03-12-2015 r. - Wpis podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D oraz wpis prokurenta

• Raport bieżący nr 57/2015 z dnia 03-12-2015 r. – Wprowadzenie obligacji serii B spółki zależnej do ASO na Catalyst

• Raport bieżący nr 58/2015 z dnia 09-12-2015 r. – Raport miesięczny za listopad 2015 roku

• Raport bieżący nr 59/2015 z dnia 14-12-2015 r. – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B spółki zależnej

• Raport bieżący nr 60/2015 z dnia 15-12-2015 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 61/2015 z dnia 17-12-2015 r. – Przedłużenie umowy kredytu obrotowego przez spółkę zależną


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 15-12-2015 r. – Ujawnienie stanu posiadania


4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2016 r.


Do 31.01.2016 r. – terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Do 14.02.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2016 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »