Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za grudzień 2017 roku - raport 1

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2017 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W grudniu 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec grudnia 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 11 (jedenaście), o łącznej szacowanej wartości rynkowej

ok. 4.171.400,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w grudniu 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 389.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 2 uwolnione nieruchomości.

Reklama


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż w dniu 30 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny wydał wyrok oddalający powództwo o ustalenie, iż czynność prawna (umowa renty odpłatnej zawarta pomiędzy Seniorem a Funduszem Hipotecznym DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna - spółka zależna Emitenta - na podstawie której Senior przeniósł na spółkę zależną Emitenta spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie w zamian za dożywotne świadczenie renty) jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził od Powoda na rzecz spółki zależnej Emitenta kwotę 7.217 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Powyższy wyrok nie jest prawomocny.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego w związku z zawarciem umowy ze spółką zależną Emitenta. Ze względu na wygaśnięcie umowy renty odpłatnej spółka zależna Emitenta w trakcie postępowania sądowego zbyła ww. prawo za kwotę 300.000 zł. W związku z powyższym oddalenie powództwa w przedmiotowej sprawie powoduje, iż brak jest podstaw do wystąpienia z roszczeniem wobec spółki zależnej Emitenta o odszkodowanie z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 300.000 zł), za którą zostało zbyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będącego przedmiotem sporu. W przypadku uprawomocnienia się powyższego wyroku, kurator spadku nie będzie mógł wystąpić z roszczeniem wobec spółki zależnej Emitenta o odszkodowanie z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. Emitent podpisał dwie umowy wekslowe z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem pierwszej umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych zero groszy). Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 15 grudnia 2018 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Przedmiotem drugiej umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy). Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 15 grudnia 2018 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na istotność w/w umów w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz z uwagi na fakt, iż w/w umowy zostały zawarte z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ).


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. Emitent podpisał umowę wekslową ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez spółkę zależną weksla własnego zupełnego na zlecenie Emitenta na kwotę 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych). Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Emitenta w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 15 grudnia 2018 r. Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta - środki przekazane spółce zależnej zostaną przeznaczone na wykup w dniu 18 grudnia 2017 roku obligacji serii B i wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta ze spółką zależną Emitenta oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta (planowany w dniu 18 grudnia 2017 r. wykup obligacji serii B przez spółkę zależną).


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała wykupu obligacji serii B oraz zapłaty odsetek od obligacji serii B.

Spółka zależna Emitenta dokonała w dniu 18 grudnia 2017 r. wykupu wszystkich obligacji serii B za kwotę 3.566.000,00 zł. Wykup został dokonany terminowo zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B.

Za dwunasty okres odsetkowy od 17 września 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B spółka zależna Emitenta dokonała wypłaty kwoty 75.563,54 zł. Wypłata została dokonana w dniu 18 grudnia 2017 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 17 grudnia 2017 r.

Łącznie spółka zależna Emitenta dokonała w dniu 18 grudnia 2017 r. wypłaty kwoty 3.641.563,54 zł z tytułu obligacji serii B.

Obligacje serii B były oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż wykup przez spółkę zależną Emitenta obligacji serii B ma istotne znaczenie w zakresie finansowania bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż wskutek wykupu obligacji serii B dzień 18 grudnia 2017 r. jest ostatnim dniem notowania obligacji serii B na rynku Catalyst.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w związku z wykupem w dniu 18 grudnia 2017 r. obligacji serii B przez spółkę zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. wygasła umowa zawarta w dniu 21 listopada 2014 r. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej pomiędzy spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. a Emitentem jako Poręczycielem, na podstawie której Poręczyciel (Emitent) przyjmuje na siebie obowiązek spełnienia na rzecz Obligatariuszy świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji serii B stanowiących zobowiązanie Spółki zależnej w przypadku gdyby Spółka zależna nie wykonała ich w całości lub części.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na istotność powyższej umowy poręczenia (i jej wygaśnięcia) na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej Emitenta.


Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, oddalił apelację Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółki zależnej Emitenta) od wyroku stwierdzającego nieważność czynności prawnej tj. umowy renty odpłatnej zawartej pomiędzy Powodem a spółką zależną Emitenta - na podstawie której Powód przeniósł na spółkę zależną Emitenta spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu w zamian za dożywotnie świadczenie renty. Ponadto Sąd zasądził od spółki zależnej Emitenta na rzecz Powoda kwotę 10.800 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Powyższy wyrok nie jest prawomocny.

W przypadku uprawomocnienia się wyroku oddalającego apelację, spółka zależna Emitenta przeniesie na Powoda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i zwróci mu koszty postępowania w kwocie 10.800 zł. Spółce zależnej Emitenta będzie natomiast przysługiwać roszczenie o zwrot kwot stanowiących miesięczną rentę dożywotnią przekazaną na rzecz Powoda oraz wszelkich nakładów/kosztów poniesionych na ten lokal.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na wartość przedmiotu sporu (umowy renty odpłatnej), która została określona na kwotę 209.000 zł.2. Realizacja celów emisji

W grudniu 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 45,10 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 5,66 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 1,98 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 49,74 tys. zł.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 14-12-2017 r. – Raport miesięczny za listopad 2017 roku

• Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 21-12-2017 r. – Korekta raportu o podsumowaniu subskrypcji akcji serii F - pomyłka redakcyjna


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 01-12-2017 r. – Wyrok Sądu Okręgowego oddalający powództwo o ustalenie, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna

• Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 15-12-2017 r. – Podpisanie dwóch istotnych umów wekslowych

• Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 15-12-2017 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej ze spółką zależną

• Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 18-12-2017 r. – Terminowy wykup obligacji serii B przez spółkę zależną

• Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 19-12-2017 r. – Wygaśnięcie umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (umowy poręczenia)

• Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 30-12-2017 r. – Oddalenie apelacji spółki zależnej od wyroku stwierdzającego nieważność umowy renty odpłatnej4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2018 r.

Do 14.02.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2018 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »