Reklama

PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za grudzień 2018 r. - raport 1

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w grudniu 2018 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, że w dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się zebranie Rady Nadzorczej, podczas którego wybrano na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana prof. Jerzego Gębickiego.

Reklama


W dniu 6 grudnia 2018 r. Zarząd spółki Pharmena S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 26/2018 (pt. "Oświadczenie wiodącego akcjonariusza dot. emisji akcji serii E") opublikowanego w dniu 16 listopada 2018 r. w systemie ESPI oraz raportu nr 23/2018 (pt. "Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 26.09.2018 r.) opublikowanego w dniu 27 września 2018 r. w systemie EBI poinformował, iż Zarząd Emitenta na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej (wyrażonej w uchwale nr 2/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.) podjął w dniu 5 grudnia 2018 r. uchwałę nr 1/2018 o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E na kwotę 6 złotych (sześć złotych) zł za jedną Akcję. Powyższa cena emisyjna dotyczy oferty publicznej do 2.638.516 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emitent wskazał, iż warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E jest uprzednie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji Akcji Serii E ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 pt. "Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie" opublikowanym w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI oraz w raporcie bieżącym nr 21/2018 pt. "Informacja o postępie projektu leku 1-MNA" opublikowanym w dniu 4 września 2018 r. w systemie ESPI).

Z powyższych względów ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E ma istotny wpływ na możliwość pozyskania środków z planowanej emisji Akcji Serii E w celu realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zastrzeżenie prawne:

Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega PHARMENA S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy komunikat jest publikowany w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub zachęcania do ich nabycia lub objęcia, także w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.

Niniejszy materiał nie podlega i nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ("USA"), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako "U.S. Person" oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako "U.S. Person" zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ("Ustawa Amerykańska"), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do niniejszego materiału stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.


W dniu 6 grudnia 2018 r. Zarząd spółki Pharmena S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu nr 23/2018 pt. "Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie" opublikowanego w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI oraz do raportu bieżącego nr 19/2018 pt. "Publikacja rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności" opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI, poinformował, iż podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenie emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki oraz otrzymał (na podstawie uchwały nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2018 r.) od Rady Nadzorczej upoważnienie do przeprowadzenia emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki do kwoty łącznej nie większej, niż 12 milionów (słownie: dwanaście milionów) złotych.

Celem ewentualnej emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki jest finansowanie "pomostowe" wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA do czasu pozyskania środków z emisji Akcji Serii E z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Emitent wskazał, iż warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E jest uprzednie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.

Emitent jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa Emitenta planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki MENAVITIN jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. W najbliższych 12 miesiącach planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów MENAVITIN w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN.

Emitent planuje także wprowadzać do sprzedaży w Europie suplementy diety oparte o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA pod własną marką MENAVITIN oraz w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego). Sprzedaż produktów odbywać się będzie za pośrednictwem spółek zależnych zakładanych w danej części Europy.

W latach 2019-2021 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów). Oczekuje się, że dystrybucja prowadzona w tym modelu będzie bardziej efektywna niż bezpośrednio prowadzona przez Emitenta. W lipcu 2018 r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Szacuje się, że w roku 2020 rynek suplementów diety w Europie będzie wart ok. 7,9 mld EUR. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Emitenta kategorii suplementów diety w Europie w roku 2020 to ok. 1,35 mld EUR.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na fakt, iż podjęcie decyzji o emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki może mieć istotne znaczenie dla możliwości pozyskania kapitału w celu finansowania wprowadzenia do sprzedaży w Polsce i Europie suplementów diety Menavitin opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 pt. "Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie" opublikowanym w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI), co może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd PHARMENA S.A. (Emitent) w nawiązaniu: do raportu bieżącego nr 23/2018 pt. "Strategia wprowadzenia do sprzedaży suplementów diety 1-MNA w Polsce i Europie" opublikowanego w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI, do raportu bieżącego nr 19/2018 pt. "Publikacja rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności" opublikowanego w dniu 13 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI oraz do raportu bieżącego nr 17/2018 pt. "Zlecenie produkcji pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA" opublikowanego w dniu 26 września 2018 r. w systemie ESPI, poinformował, iż Emitent rozpoczął wprowadzanie w Polsce do sprzedaży suplementu diety MENAVITIN CARDIO opartego o innowacyjny, chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA.

MENAVITIN CARDIO to pierwszy z suplementów diety w ramach marki parasolowej MENAVITIN. Produkt polecany jest osobom dorosłym, chcącym wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie serca. Jego dystrybucja odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz jest on także dostępny w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.menavitin.pl (który należy do Emitenta).

Emitent jest pierwszą polską spółką, która przeprowadziła proces rejestracji innowacyjnej cząsteczki jako nowej żywności na terenie całej Unii Europejskiej. Grupa Kapitałowa Emitenta planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Zakłada się zbudowanie marki MENAVITIN jako marki parasolowej i wprowadzanie produktów combo tj. połączenia cząsteczki 1-MNA z wiodącą molekułą na rynku w danym wskazaniu. W najbliższych 12 miesiącach planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów MENAVITIN w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN.

Grupa Kapitałowa Emitenta planuje w najbliższych miesiącach wprowadzenie suplementu MENAVITIN CARDIO pod własną marką MENAVITIN lub w ramach współpracy tzw. white label (sprzedaż suplementów pod marką partnera handlowego) do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem spółki zależnej Menavitin GmbH, zarejestrowanej w lipcu 2018 r. w Niemczech. W latach 2019-2021 planuje się uruchomienie przynajmniej trzech kolejnych spółek zależnych odpowiedzialnych za sprzedaż w danym kraju lub części Europy (Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia) ze względu na specyfikę poszczególnych rynków zbytu (różne preferencje konsumentów).

Informację podano ze względu na fakt, iż rozpoczęcie sprzedaży w Polsce suplementu diety MENAVITIN CARDIO jest jednym z elementów realizacji strategii wprowadzenia do sprzedaży w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA, co może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd spółki PHARMENA S.A. (zwana dalej: „Spółką”) poinformował, iż zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki, Dniem Prawa Poboru Akcji serii E jest dzień 20 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące (Akcji serii A, B, C, D) nabyte na sesji na rynku NewConnect po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. W związku z powyższym dzień 18 grudnia 2018 r. jest ostatnim dniem, w którym można nabyć Akcje Istniejące aby nabyć Prawo Poboru akcji nowej emisji (akcji serii E).

Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje Istniejące na rynku NewConnect, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 19 grudnia 2018 roku.


W dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd PHARMENA S.A. przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PHARMENA S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Wólczańskiej 178, 90-530 Łódź oraz uchwaloną „Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „PHARMENA” S.A.”.


Zarząd PHARMENA S.A. poinformował, że w dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym powzięto m.in. uchwałę nr 1 o odwołaniu z dniem 19 grudnia 2018 r. Pani Magdaleny Tomaszewskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi oraz uchwałę nr 2 o powołaniu z dniem 20 grudnia 2018 r. Pana Jacka Dauenhauer na Członka Rady Nadzorczej „PHARMENA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.

Informację podano ze względu na fakt odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej.


Ponadto, w grudniu 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.


2. Realizacja celów emisji

Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii C i D. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkowała środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 06-12-2018 r. – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

• Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 13-12-2018 r. – Raport miesięczny za listopad 2018 r.

• Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 18-12-2018 r. – Dzień Prawa Poboru Akcji serii E

• Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 20-12-2018 r. – Treść uchwał podjętych przez NWZ PHARMENA S.A. w dniu 19.12.2018 r.

• Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 20-12-2018 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

• Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 21-12-2018 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję – uzupełnienie


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 06-12-2018 r. – Cena emisyjna Akcji Serii E

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 06-12-2018 r. – Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji i/lub zaciągnięcia pożyczki

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 11-12-2018 r. – Wprowadzenie do sprzedaży w Polsce suplementu diety MENAVITIN CARDIO

• Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 20-12-2018 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19.12.2018 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2019 r.

• Do 31.01.2019 r. – publikacja terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku

• Do 14.02.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2019 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »