Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za kwiecień 2014 - raport 16

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2014.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Zgodnie z opublikowanym w grudniu 2013 raportem globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), wartość polskiego rynku reklamowego zmalała w 2013 o 5,6%., wynosząc 6,367 mld zł netto. Według przedstawicieli ZO, w ostatnich miesiącach ubiegłego roku rynek wyraźnie się ożywił i wiele wskazuje na to, że zaczyna powoli rosnąć. Optymistyczne sygnały płyną zarówno ze stopniowo przyspieszającej gospodarki, jak i ze strony reklamodawców. ZO prognozuje, że w 2014 rynek reklamowy zyska 1,4%. i jego wartość wyniesie 6,456 mld zł netto. W tym czasie wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną o 1,1% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 12,2 proc. Według ZO wzrosty już teraz widać przede wszystkim w reklamie w wyszukiwarkach, formatach wideo oraz reklamie mobilnej (notującej rok do roku wzrosty po kilkaset procent). W bieżącym roku na znaczeniu zyska jeszcze model zakupowy RTB (Real Time Bidding). Wzrośnie też wartość reklamy kinowej o 1,8%, a inwestycje w reklamę radiową zwiększą się o 1,3%. Największe spadki nastąpią w reklamie prasowej. Nakłady ma promocję w dziennikach zmaleją o 16,1% (po spadku o ok 25% w 2013), a w przypadku magazynów o 14,9% (po spadku o blisko 20% w 2013). Zdecydowanie wyhamuje za to spadek reklamy outdoorowej. O ile w br. wydatki na nią zmniejszyły się o 11,2 % w 2013 (głównie wskutek cięć budżetów przez marketerów z branży telekomunikacyjnej), o tyle w bieżącym roku zmaleją tylko o 0,9%.

Reklama


W tym kontekście warto zauważyć, iż po transakcjach z Q4 2013 znacząco zwiększyło się zaangażowanie MEDIACAP SA na rynku reklamy internetowej, zmalała zaś nasza ekspozycja na segment reklamy prasowej.


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujące publikacje w systemie EBI w kwietniu 2014:


02.04.2014 - RB 12/2014 - Korekta raportu nr 2/2014 z dnia 28.01.2014 r. oraz raportu nr 9/2014 z dnia 20.02.2014 r.

Zarząd spółki MEDIACAP SA (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że otrzymał informację od Notariusza, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nieprawidłowo podana została wysokość kapitału zakładowego w §5 tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.01.2014 r.


W tekście jednolitym Statutu Spółki, popełniona została oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu, iż kapitał zakładowy po podwyższeniu wynosi 556.744,00 zł podczas gdy w rzeczywistości wynosi on 806.377,10 zł.


W załączeniu Spółka przekazuje akt notarialny z dnia 31.03.2014 r. stanowiący protokół sprostowania oczywistej omyłki w akcie notarialnym z dnia 27.01.2014 r., a także treść wszystkich uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.01.2014 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki z prawidłowym określeniem wysokości kapitału zakładowego w §5 Statutu.


Pozostałe informacje w zakresie treści uchwał przekazanych raportem nr 2/2014 z dnia 28.01.2014 r. oraz w zakresie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazanego raportem nr 9/2014 z dnia 20.02.2014 r. nie uległy zmianie.


10.04.2014 - RB 13/2014 - Raport miesięczny za marzec 2014

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2014.


15.04.2014 - RB 14/2014 - Raport Roczny jednostkowy za rok 2013

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny jednostkowy za rok 2013.


15.04.2014 - RB 15/2014 - Raport Roczny skonsolidowany za rok 2013

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje w załączeniu Raport Roczny skonsolidowany za rok 2013.Spółka dokonała następujące publikacje w systemie ESPI w kwietniu 2014:


18.04.2014 - 8/2014 - Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych 18 kwietnia 2014 r. od pana Filipa Friedmanna, w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach na akcjach Spółki. W dniu 17 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa zbycia przez Frinanti Limited, będącej osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 369 606 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć) akcji Spółki, za cenę 735 515,94 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. Zbycie nastąpiło na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.


Transakcje spowodowały pośrednie zbycie akcji w Spółce przez pana Filipa Friedmanna. Przed dokonaniem wyżej wymienionych transakcji Filip Friedmann posiadał bezpośrednio i pośrednio 5 645 310 akcji, stanowiących 35 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 645 310 głosów, co stanowiło 35 % ogólnej liczby głosów. Na skutek zbycia przez Frinanti Limited przedmiotowych akcji pan Filip Friedman posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 5 275 704 akcji, stanowiących 32,71 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 5 275 704 głosów, co stanowi 32,71 % ogólnej liczby głosów.


Zawiadomienia zawierały także następujące informacje: (i) Frinanti Limited jest podmiotem zależnym i posiada obecnie 4 916 054 akcji, stanowiących 30,48 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 4 916 054 głosów, co stanowi 30,48 % ogólnej liczby głosów, (ii) w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia bądź zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów, (iii) Zawiadamiający nie zawarł umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.


18.04.2014 - 9/2014 - Zbycie akcji Emitenta przez podmiot blisko powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Zarząd MEDIACAP S.A. (dalej Spółka) informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego 18 kwietnia 2014 r. od pana Marka Żołędziowskiego, członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o podpisaniu umowy zbycia przez Versalin Limited, będący podmiotem blisko związanym z członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 30 394 (trzydziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech) akcji Spółki, za cenę 60 484,06 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy), czyli po cenie 1,99 PLN (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję. Zbycie nastąpiło na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect w dniu 17 kwietnia 2014 roku.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Kluczowym celem wejścia MEDIACAP SA na giełdę było zwiększenie udziału w rynku oraz dywersyfikacja usług. W efekcie trzech przejęć - pakietu 75% w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w Q1 2010, pakietu 53% w Grupa IQS Sp. z o.o. w Q4 2013 oraz pakietu 51% w The Digitals Sp. z o.o w 2014 roku przychody Spółki wyniosą ok. 70 milionów złotych tj. blisko cztery razy więcej niż w roku debiutu, a jej portfel usług obejmie obok eventów również reklamę, badania rynku i opinii publicznej oraz usługi z zakresu reklamy w internecie i programowania. Warto nadmienić, iż w bieżącym roku ponad 50% przychodów spółki pochodzić będzie z najbardziej nowoczesnego i rosnącego segmentu rynku marketingowego - IT/Data.


Tym samym w roku 2014 MEDIACAP SA będzie miała szansę stać się największą publicznie notowaną spółką z zakresu marketingu (większa niż Codemedia SA, K2 Internet SA czy CAM Media SA) i rozpocząć kolejny cykl wzrostu, który pozwoli jej skutecznie przejść na rynek regulowany GPW na przełomie 2014/2015.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


15.05.2014 - Publikacja raportu kwartalnego za Q1 2014


Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »