Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport miesięczny za lipiec 2016 - raport 25

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.


Jak wynika z raportu globalnej firmy mediowej ZenithOptimedia (dalej "ZO"), 2016 rok będzie kolejnym rokiem stabilnego wzrostu rynku reklamy. Zdaniem analityków ZO wartość wydatków na reklamę w Polsce wzrośnie w tym roku o 3,5% r/r, osiągając wartość 6,963 mld PLN netto. Dla porównania, dynamika wzrostu globalnego rynku reklamy w 2016 roku wyniesie o 4,6% r/r, osiągając wartość 579 mln USD. Według prognozy ZO wydatki na reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 2,9% natomiast wydatki reklamowe w internecie zwiększą się o 11,5% Dynamiczny wzrost zainteresowania reklamą w segmencie online sprawi, że już w przyszłym roku internet ma szanse wyprzedzić telewizję, a tym samym stać się największym medium reklamowym na świecie. Dużym zainteresowaniem cieszy się nadal reklama radiowa, która ma szansę urosnąć w tym roku o 4,8%. Największe spadki ponownie nastąpią w reklamie prasowej – analitycy ZO przewidują, że wydatki na reklamę w dziennikach spadną w tym roku o 16,3%, natomiast w przypadku magazynów – o 13,8%. Nadal utrzyma się bardzo łagodny trend spadkowy w przypadku reklamy outdoorowej, który wyniesie 0,7%.

Reklama


II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie EBI w lipcu 2016:


11.07.2016 – RB 21/2016 - Raport miesięczny za czerwiec 2016

Zarząd MEDIACAP SA przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016.


12.07.2016 – RB 22/2016 - Korekta raportu bieżącego 21/2016

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2016 opublikowanego w dniu 11 lipca 2016 r. Przedmiotem korekty raportu jest zmiana podstawy prawnej, na podstawie której raport został opublikowany, w związku z wejściem w dniu 3 lipca 2016 r. nowego brzmienia Regulaminu ASO, a w szczególności Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

W związku z powyższym błędną podstawę prawną: §3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", zastępuje się nową prawidłową podstawą prawną, tj.: pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.


13.07.2016 – RB 23/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016

Zarząd Spółki MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 29.01.2016 roku niniejszym informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego MEDIACAP SA za II kwartał 2016 z dnia 12.08.2016 roku na dzień 14.08.2016 roku.


25.07.2016 – RB 24/2016 - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2016 r.

Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 25 lipca 2016 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2016 rok.

Umowa, która ma zostać zawarta z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przewiduje przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za I półrocze 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za I półrocze 2016 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2016.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6/1B jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477.

Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu m.in. w związku z badaniem sprawozdań za rok 2014 i 2015.


Spółka dokonała następujących publikacji w systemie ESPI w czerwcu 2016


14.07.2016 – 9/2016 - Transakcje dotyczące przeniesienia akcji pomiędzy osobami blisko związanymi z Prezesem Zarządu.

Zarząd Mediacap S.A. "Emitent" informuje o otrzymaniu w dniu 14 lipca 2016 r. zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR – Market Abuse Regulation od spółki Posella Limited z siedzibą w Larnace, będącej podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, oraz spółki Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel, będącej podmiotem pośrednio kontrolowanym przez Pana Jacka Olechowskiego, dotyczących transakcji dokonanych w dniach 11 i 13 lipca 2016 r. w odniesieniu do akcji Emitenta.

Treść przedmiotowych powiadomień została zamieszczona w załączniku.


14.07.2016 – 10/2016 - Zmiany stanów posiadania akcji Emitenta przez podmioty zależne od Prezesa Zarządu.

Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie dalej "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego podmioty zależne Posella Limited i Posella IF1 Limited, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Ww. podmioty poinformowały, że wskutek przeniesienia przez Posella Limited z siedzibą w Larnace na rzecz spółki Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel - 9.361.820 akcji zwykłych na okaziciela Mediacap S.A., tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego za udziały obejmowane przez Posella Limited w Posella IF1 Limited, spółka Posella IF1 Limited przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

Przeniesienie akcji nastąpiło w drodze transakcji przeprowadzonej poza rynkiem New Connect wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy ww. spółkami w dniu 11 lipca 2016 r.

Spółka Posella IF1 Limited jest spółką pośrednio zależną od p. Jacka Olechowskiego i bezpośrednio zależną od spółki Posella Limited.

Wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Jacka Olechowskiego i Posella Limited z 13 czerwca 2016 r. raport bieżący Mediacap S.A. nr 6/2016, p. Jacek Olechowski posiadał za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9.361.820 akcji Mediacap S.A., stanowiących łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 9.361.820 głosów, co stanowiło 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA. Dotychczas, spółka Posella IF1 Limited nie posiadała udziału w akcjach i głosach Mediacap S.A.

W wyniku zdarzenia opisanego w niniejszym zawiadomieniu, łączny udział p. Jacka Olechowskiego w akcjach i głosach Mediacap S.A. nie uległ zmianie, przy czym obecnie jest to udział za pośrednictwem Posella Limited i Posella IF1 Limited. Łączny udział spółki Posella Limited w akcjach i głosach Mediacap S.A. nie uległ zmianie, przy czym Posella Limited nie posiada obecnie bezpośrednio akcji ani głosów, natomiast posiada je za pośrednictwem Posella IF1 Limited. Stan posiadania przez spółkę Posella IF1 Limited akcji Mediacap S.A. uległ zwiększeniu i obecnie Posella IF1 Limited posiada bezpośrednio 9.361.820 akcji, stanowiących łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 9.361.820 głosów, co stanowi 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

P. Jacek Olechowski, Posella Limited i Posella IF1 nie wykluczają zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Mediacap S.A. w okresie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego, Posella Limited ani Posella IF1 LImited nie posiada akcji Mediacap S.A.

Posella IF1 Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Mediacap S.A.


21.07.2016 – 11/2016 Korekta przekazanych treści zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13.06.2016 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że otrzymał w dniu 21 lipca 2016 r. od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, oraz jego spółki zależnej Posella Limited, a także od Frinanti Limited, spółki zależnej od Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, korekty zawiadomień w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2016 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przyczyną sporządzenia korekt wszystkich trzech zawiadomień było omyłkowe wskazanie błędnej daty objęcia akcji przez Posella Limited oraz Frinanti Limited. W pierwotnym zawiadomieniu wskazano omyłkowo jako datę objęcia akcji 16 maja 2016 r., podczas gdy prawidłowa data to 13 czerwca 2016 r.


22.07.2016 – 12/2016 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego MEDIACAP SA

Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent" niniejszym pragnie poinformować, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2016 roku DPI/WE/410/19/17/16 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie.

Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie i terminie zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 1382.


26.07.2016 – 13/2016 - Publikacja prospektu emisyjnego MEDIACAP S.A.

Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka opublikowała prospekt emisyjny, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.mediacap.pl oraz na stronie internetowej Millennium Dom Maklerski S.A. www.millenniumdm.pl.

Prospekt emisyjny MEDIACAP S.A. został sporządzony przez Emitenta w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny w dniu 22 lipca 2016 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2016.


III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.


Głównymi celami MEDIACAP SA są:

1. Zwiększanie udziału rynkowego w obu segmentach: Marketing i Data. Cel ten wynika z korzyści skali, jakie występują w obu tych segmentach i jest możliwy dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez spółkę strategii rozwoju zakładającej stały wzrost organiczny oraz kolejne przejęcia. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia z kilkoma podmiotami. Celem strategicznym spółki jest osiągnięcie dzięki przejęciom przychodów na poziomie 100 mln PLN w 2016 roku.

2. Zwiększanie rentowności spółek działających w ramach MEDIACAP SA dzięki synergiom (kosztowym i przychodowym), poszerzaniu portfela usług i innowacji w zakresie oferowanych usług. W tej dziedzinie w ramach Grupy powstaje obecnie zespól ds. Innowacji, którego celem będzie inicjowanie innowacji oraz wspieranie ich wdrożeń.

3. Wprowadzenie w oparciu o zaplecze technologiczne MEDIACAP SA i planowane przejęcia usług i produktów w obszarze BIG DATA oraz wdrożeń oprogramowania w modelu CLOUD. Coraz większy nacisk na technologie to naturalny kierunek rozwoju Grupy posiadający duży potencjał rozwoju skali działalności poprzez oferowanie powtarzalnych produktów.


IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.


Podstawa Prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »