PHARMENA (PHR): Raport miesięczny za lipiec 2018 - raport 18

Zarząd Pharmena S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2018 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

Według Zarządu, w lipcu 2018 r. w otoczeniu Emitenta nie wystąpiły zjawiska czy tendencje, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.


W omawianym okresie Pharmena S.A. poszerzała dostępność produktów oraz podejmowała działania marketingowe w celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.


Zarząd spółki PHARMENA S.A. (Spółka) poinformował, że w dniu 6 lipca 2018 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu:

Reklama

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 263.851,60 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

2) przeniesienie akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Zarząd rekomenduje cenę emisyjną akcji serii E z co najmniej 20% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski suplementów diety zawierających 1-MNA, rejestrację 1-MNA jako składnika nowej żywności (suplementy diety) na rynkach poza europejskich oraz rozwój nowych produktów opartych o 1-MNA.

Przeniesienie akcji Spółki oraz podwyższenie kapitałów w drodze nowej emisji akcji serii E wymaga podjęcia odpowiednich uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uwzględniając powyższą decyzję Zarząd w najbliższych dniach przedstawi Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą przeniesienia akcji Spółki na rynek regulowany oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii E oraz planuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przedmiocie podjęcia m.in. uchwał o:

• podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E,

• ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,

• ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji serii E oraz praw poboru Akcji serii E oraz Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

• sporządzaniu przez Spółkę i Grupę Kapitałową PHARMENA S.A. sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Zarząd Emitenta poinformuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez opublikowanie odrębnego raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zarząd spółki PHARMENA S.A. (Spółka) poinformował, że w dniu 10 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1 o przyjęciu i akceptacji rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej przeniesienia akcji spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA a następnie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 263.851,60 zł w drodze emisji w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, nie więcej niż 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby cena emisyjna akcji serii E była ustalana przez Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie finansowania na wprowadzenie na rynek europejski suplementów diety zawierających 1-MNA, rejestrację 1-MNA jako składnika nowej żywności (suplementy diety) na rynkach poza europejskich oraz rozwój nowych produktów opartych o 1-MNA. Przeniesienie akcji Spółki oraz podwyższenie kapitałów w drodze nowej emisji akcji serii E będzie podjęte w drodze uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższą informację podano ze względu na podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, której wykonanie może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.W obszarze prac nad suplementem diety 1-MNA w raportowanym okresie miały miejsce następujące zdarzenia:

1) Zarząd spółki PHARMENA S.A. poinformował, że w dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki PHARMENA S.A.. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż innowacyjnych suplementów diety zawierających 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w oparciu o przyjętą przez Komisję Europejską autoryzację 1-MNA jako składnika nowej żywności (komunikat dotyczącego przyjęcia projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, opublikowany w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.).

Powyższą informację podano ze względu na podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą, której wykonanie może mieć istotny wpływ na przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

2) Zarząd PHARMENA S.A. w nawiązaniu do komunikatu dotyczącego przyjęcia projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, opublikowanego w systemie ESPI w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., poinformował, że w dniu 20 lipca 2018 r. Spółka zleciła produkcję pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA.

Od momentu publikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności PHARMENA S.A. będzie mieć prawo prowadzić w całej Unii Europejskiej sprzedaż suplementów diety zawierających innowacyjny składnik żywności 1-MNA. Spółka zamierza sprzedawać suplementy diety zarówno w Polsce, jak i na rynkach krajów Unii Europejskiej. Wpływy ze sprzedaży suplementów diety będą stanowić nowe źródło przychodów dla Spółki obok dotychczasowej sprzedaży dermokosmetyków opartych na substancji czynnej 1-MNA. Szacuje się, iż europejski rynek wszystkich suplementów diety jest wart ok. 10 mld USD rocznie i co roku zwiększa wartość o co najmniej kilka procent.

Informację podano ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.

3) Zarząd spółki PHARMENA S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 opublikowanego w dniu 10 lipca 2018 r. w systemie ESPI, poinformował, że w dniu 25 lipca 2018r. została zawiązania spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech. Spółka celowa ma prowadzić sprzedaż suplementów diety zawierających 1-MNA na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

PHARMENA S.A. posiada 92,5% udziałów w spółce celowej, natomiast 7,5% udziałów należy do Pana dr Fritz Oesterle. Pan dr Oesterle posiada ponad 20-letnie doświadczenie menadżerskie w branży farmaceutycznej, m.in. był przez ponad 12-lat prezesem spółki Celesio AG - wiodącego w Europie dystrybutora farmaceutyków. Pan dr Fritz Oesterle będzie także pełnił funkcję członka Rady Doradczej w spółce Menavitin GmbH.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 opublikowanego w dniu 12 czerwca 2018 r. w systemie ESPI informującego o przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej w sprawie autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności (suplementy diety) na terenie Unii Europejskiej, Spółka zamierza bezpośrednio sprzedawać suplementy diety w Polsce, a na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem spółki celowej Menavitin GmbH. Wpływy ze sprzedaży suplementów diety będą stanowić nowe źródło przychodów dla Grupy Kapitałowej Emitenta obok dotychczasowej sprzedaży dermokosmetyków opartych na substancji czynnej 1-MNA. Szacuje się, iż europejski rynek wszystkich suplementów diety jest wart ok. 10 mld USD rocznie i co roku zwiększa wartość o co najmniej kilka procent.

Informację podano ze względu na fakt, iż wprowadzenie do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej suplementu diety opartego na 1-MNA może mieć istotny wpływ na przychody Emitenta w ciągu kilku najbliższych lat.


Ponadto, w lipcu 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz poszukiwania nowych zastosowań substancji czynnych chronionych patentami i zgłoszeniami patentowymi należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta.2. Realizacja celów emisji

W związku z zakończeniem II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem 1-MNA i rozliczeniem wydatków z tego tytułu, zarówno Pharmena S.A., jak i spółka zależna Cortria Corporation nie wydatkowały w lipcu 2018 r. środków pieniężnych na cele emisyjne.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 13-07-2018 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2018


W okresie objętym niniejszym raportem Pharmena S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 06-07-2018 r. - Podwyższenie kapitału zakładowego i przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany

• Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 10-07-2018 r. – Przyjęcie przez Radę Nadzorczą rekomendacji przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany a następnie podwyższenia kapitału zakładowego

• Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 10-07-2018 r. – Wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej w Niemczech

• Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 10-07-2018 r. – Korekta raportu - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą rekomendacji przeniesienia akcji PHARMENA S.A. na rynek regulowany a następnie podwyższenia kapitału zakładowego

• Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 20-07-2018 r. - Zlecenie produkcji pierwszej partii suplementu diety opartego o innowacyjny składnik żywności 1-MNA

• Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 26-07-2018 r. - Zawiązanie spółki celowej w Niemczech4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2018 r.

• 13.08.2018 r. – publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.

• Do 14.09.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2018 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Konrad Palka - Prezes Zarządu
Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »