Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za lipiec 2020 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2020 r.

Reklama


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W lipcu 2020 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.


Na koniec lipca 2020 r. liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 1 o szacowanej wartości rynkowej ok. 438.890,00 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

W lipcu 2020 roku Emitent sprzedał 2 uwolnione nieruchomości za łączną cenę 460.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).


W dniu 17 lipca 2020 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 878.550,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.278.550,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 1 do 4.000.000 (dalej: "Akcje Serii H") z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii H.

Planuje się skierowanie oferty objęcia akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) imiennie oznaczonych adresatów, z uwzględnieniem emisji akcji serii G1 dokonanej kolejnymi uchwałami Zarządu z dnia 3 kwietnia 2020 r. i 9 kwietnia 2020 r. W wyniku powyższej oferty wpływy brutto Spółki liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia nie przekroczą 2 500 000 euro (z uwzględnieniem ww. emisji akcji serii G1). Akcje Serii H Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.

W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

W celu realizacji zamiaru przeprowadzenia emisji akcji serii H Zarząd Emitenta planuje zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki podczas, którego pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Powyższa informacja została opublikowana ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii H ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki).


W dniu 17 lipca 2020 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.

Zarząd Emitenta w załączeniu przekazał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Przedmiotem obrad ma być m.in. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, sposób pokrycia straty za 2019, udzielenie absolutorium członkom organów Emitenta oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


W związku z powyższym Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informował, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 planuje się dokonać zmiany Statutu polegającej na zmianie treści § 3 ust. 1 Statutu Spółki oraz na usunięciu § 3a. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 878.550,00 zł (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu:

2. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.278.550,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset)akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

h) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Dotychczasowe brzmienie § 3a. Statutu:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 333.600,00 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 3.336.000 (trzy miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

1) upoważnienie wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;

2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej;

3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny;

4) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;

6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;

7) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:

1) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;

2) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z zm.).

3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Proponowana zmiana - usunięcie § 3a. Statutu Spółki.


2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku

• Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 18 sierpnia 2020 r.

• Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – Projekty uchwał na ZWZ w dniu 18 sierpnia 2020 r.

• Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – Planowane zmiany Statutu podczas ZWZ w dniu 18 sierpnia 2020 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii H

• Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.


4. Kalendarz inwestora dotyczący sierpnia 2020 r.

• 14 sierpnia 2020 r. – publikacja raportu za II kwartał 2020

• Do 14 września 2020 r. - publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2020 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały N 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »