FHDOM (FHD): Raport miesięczny za listopad 2015 roku - raport 58

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2015 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W listopadzie 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta, z wyjątkiem zwiększającej się liczby uwalnianych i sprzedawanych nieruchomości.

W listopadzie Grupa Kapitałowa Emitenta sprzedała 1 uwolnioną nieruchomość. Obecnie prowadzony jest proces sprzedaży 8 nieruchomości o szacowanej wartości rynkowej ok. 2,5 mln zł, co powinno mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Reklama


W dniu 2 listopada 2015 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii A.

Za piąty okres odsetkowy od 1 sierpnia 2015 r. do 31 października 2015 r. z tytułu odsetek od obligacji serii A dokonano wypłaty kwoty 113.424,72 zł. Wypłata została dokonana w dniu 2 listopada 2015 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 31 października 2015 r.

Obligacje serii A są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A wynosi 5.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 31 lipca 2017 roku.


W dniu 12 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Podjęto m.in. uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwałę nr 4 o zmianie Statutu w powyższym zakresie.


W dniu 16 listopada 2015 r. Zarząd Emitenta na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjął uchwałę nr 1 w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E. Zarząd Spółki postanowił określić jednostkową cenę emisyjną za akcję Spółki serii E w wysokości 2 zł (słownie: dwóch) złotych.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 4 uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji Serii E wymagała zatwierdzenia jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła jednomyślnie uchwałę nr 1/2015 w sprawie wyrażania zgody na cenę emisyjną akcji Spółki serii E i tym samym wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji Spółki serii E zaproponowaną przez Zarząd Spółki, tj. 2,00 zł (dwa złote) za każdą akcję serii E.


W dniu 19 listopada 2015 r. Emitent zawarł z Total FIZ umowę objęcia Akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana przez Zarząd Spółki do Total FIZ w trybie subskrypcji prywatnej w liczbie 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) po cenie emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję serii E.

Total FIZ przyjął ofertę i objął 3.000.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję serii E, tj. za łączną cenę w wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych).

Objęcie akcje serii E nastąpi w zamian za wkład pieniężny. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii E, przelewem na rachunek bankowy Emitenta.


Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami:

(i) Akcje Serii E akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za bieżący rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku 2015;

(ii) Akcje Serii E akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 2016.


Zarząd Emitenta w dniu 20 listopada 2015 r. zawarł z Total FIZ umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Zważywszy, że:

1) Zarząd Emitenta w dniu 19 listopada 2015 toku zaoferował Total FIZ 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii E, zaś Total FIZ postanowił tę ofertę przyjąć i zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy subskrypcyjnej ceny 2 zł (słownie: dwa złote) za każdą akcję serii E, tj. łącznej ceny emisyjnej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych),

2) Total FIZ jest posiadaczem następujących weksli wystawionych przez Emitenta:

a) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 16 października 2012 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) (Weksel 1), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 1 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.617.222,22 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 22/100) („Wierzytelność Weksel 1”);

b) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 26 maja 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) (Weksel 2), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 2 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 314.630,14 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 14/100) („Wierzytelność Weksel 2”);

c) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 21 października 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 1.000.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), (Weksel 3), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 3 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.008.219,18 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 18/100) („Wierzytelność Weksel 3”);

3) Total FIZ jest posiadaczem następujących weksli wystawionych przez spółkę Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna (spółka zależna Emitenta) („Wystawca”):

a) Weksla własnego wystawionego przez Wystawcę dnia 15 czerwca 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) (Weksel 4), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 4 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.043.888,89 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 89/100) („Wierzytelność Weksel 4”);

b) Weksla własnego wystawionego przez Wystawcę dnia 14 września 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (Weksel 5), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 5 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 509.305,56 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych i 56/100) („Wierzytelność Weksel 5”);

Strony umowy z dnia 18 listopada 2015 r. dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności Emitenta wobec Total FIZ (kwota 6.000.000 zł) z wierzytelnościami Total FIZ (Wierzytelność Weksel 1, Wierzytelność Weksel 2, Wierzytelność Weksel 3 – łączna wartość 3.940.071,54 zł) do wysokości niższej z nich, tj. kwoty 3.940.071,54 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 54/100). Wskutek umownego potrącenia pozostała do zapłaty przez Total FIZ na rzecz Emitenta kwota 2.059.928,46 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 46/100) („Pozostała Cena Emisyjna”).

Potrącenie wyczerpuje roszczenia Total FIZ względem Emitenta, powstałe z obowiązków Emitenta wobec Total FIZ do zapłaty kwot wynikających z Wierzytelności Weksel 1, Wierzytelności Weksel 2 oraz Wierzytelności Weksel 3.

W celu zwolnienia się przez Total FIZ z zobowiązania do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej, Total FIZ przeniósł na rzecz Emitenta Wierzytelność Weksel 4 oraz Wierzytelność Weksel 5 w łącznej wysokości 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100), w miejsce częściowego wykonania zobowiązania do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej (datio in solutum), tj. w miejsce wykonania zobowiązania do zapłaty kwoty 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100), przy czym Strony zgodnie potwierdziły, iż wydanie dokumentów weksli, z których wynikają Wierzytelność Weksel 4 oraz Wierzytelność Weksel 5 nastąpiło przy zawarciu niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 453 polskiego Kodeksu cywilnego, wobec przeniesienia Wierzytelności Weksel 4 oraz Wierzytelności Weksel 5 w miejsce wykonania, dokonanego stosownie do postanowień umowy potrącenia, zobowiązanie Total FIZ wobec Emitenta do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej zostało spełnione do kwoty 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100).

Wskutek powyższych działań, Total FIZ zobowiązany jest nadal do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 506.734,01 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i 01/100).


W dniu 13 listopada 2015 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2015 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 22,2% do poziomu 1 092 tys. zł. Główną pozycję przychodów w III kw. 2015 r. stanowiły zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikające z zawarcia nowych umów renty odpłatnej i dożywocia w kwocie 758 tys. zł natomiast zyski z wyceny zobowiązań z tytułu umów z Seniorami wyniosły 335 tys. zł.

W tym okresie Grupa Kapitałowa pozyskała 2 nieruchomości, o 7 mniej niż w III kw. 2014 r. Ponadto Grupa Kapitałowa zanotowała zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 335 tys. zł, które wynikały z uwolnienia się 3 nieruchomości w okresie III kw. 2015 r. i rozwiązania zobowiązań z tytułu tych umów.

Na koniec III kw. 2015 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększyła portfel nieruchomości z 230 na koniec III kw. 2014 r. do 252 na koniec września 2015 r. Od początku działalności do końca III kw. 2015 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 54,4 mln zł w stosunku do 51,7 mln zł na koniec III kw. 2014 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca III kw. 2015 roku wygasło 36 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 8,5 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem). 11 umów o wartości nieruchomości 2,8 mln zł zostało rozwiązanych przez Seniorów przed terminem.

Rosnąca liczba umów hipoteki odwróconej przy jednoczesnym niższym poziomie rynkowych stóp procentowych (bazowych stóp procentowych) wpływających na poziom wypłat świadczeń dla Seniorów spowodowała utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu tych płatności w III kw. 2015 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w III kw. 2014 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 191 tys. zł w III kw. 2014 r. do 179 tys. zł w III kw. 2015 r. W trzecim kwartale 2015 r. niższy był poziom straty ze sprzedaży nieruchomości (na poziomie 82 tys. zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (na poziomie 130 tys. zł).

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, ograniczenie poziomu kosztów operacyjnych oraz ogólne poprawienie wykorzystania zasobów organizacji spowodowało poprawienie się wyniku na poziomie operacyjnym o 295 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W III kw. 2015 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) zmniejszyła się aż o 43,9% do wartości tych kosztów w III kwartale 2014 r., na co w głównej mierze przyczyniło się ograniczenie kosztów reklamy i promocji (o ok. 260 tys. zł). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w III kw. 2015 r. było dodatnie i wyniosło 17 tys. zł, ale o 78 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W III kw. 2015 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 251 tys. zł natomiast w III kw. 2014 r. poziom straty operacyjnej kształtował się na poziomie 44 tys. zł.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za III kwartał 2015 r.


W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej posiadanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej.


2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 5,80 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 2,80 tys. zł.


3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2015 r. do 30.11.2015 r.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 47/2015 z dnia 03-11-2015 r. – Wypłata odsetek od obligacji serii A 

• Raport bieżący nr 48/2015 z dnia 04-11-2015 r. - Wypłata odsetek od obligacji serii A przez spółkę zależną - korekta

• Raport bieżący nr 49/2015 z dnia 12-11-2015 r. - Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 12 listopada 2015 r.

• Raport bieżący nr 50/2015 z dnia 12-11-2015 r. - Uchwalone zmiany Statutu podczas NWZ w dniu 12 listopada 2015 r.

• Raport bieżący nr 51/2015 z dnia 13-11-2015 r. - Raport miesięczny za październik 2015 roku

• Raport bieżący nr 52/2015 z dnia 13-11-2015 r. - Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za III kwartał 2015 r.

• Raport bieżący nr 53/2015 z dnia 19-11-2015 r. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

• Raport bieżący nr 54/2015 z dnia 20-11-2015 r. - Zawarcie umowy objęcia akcji serii E

• Raport bieżący nr 55/2015 z dnia 20-11-2015 r. - Zawarcie istotnej umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności.


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 18-11-2015 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 12.11.2015 r.

• Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 24-11-2015 r. – Ujawnienie stanu posiadania

• Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 27-11-2015 r. – Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta

• Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 27-11-2015 r. – Ujawnienie stanu posiadania


4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2015 r.

Do 14.01.2016 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.


Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: Listopad 2015

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »