Reklama

FHDOM (FHD): Raport miesięczny za listopad 2017 roku - korekta - raport 6

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. ze względu na otrzymanie faktury korygującej w wysokości 12,5 tys. zł dotyczącej wydatków na działania reklamowe za miesiąc listopad 2017 r., dokonuje korekty raportu miesięcznego za listopad 2017 r. (raport bieżący nr 39/2017, opublikowany w systemie EBI w dniu 14 grudnia 2017 r.) w zakresie wydatków na działania reklamowe.


Było:

„2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

Reklama

1) na działania reklamowe w kwocie 86,66 tys. zł,

(…)”.Jest:

„2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 74,16 tys. zł,

(…)”.Skorygowany raport miesięczny za listopad 2017 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W listopadzie 2017 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.

Na koniec listopada 2017 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 10 (dziesięć), o łącznej szacowanej wartości rynkowej

ok. 3.746.700,00 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednocześnie w listopadzie 2017 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zbyła za kwotę 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) 1 uwolnioną nieruchomość.


W dniu 13 listopada 2017 r. Emitent opublikował raport za III kwartał 2017 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 158,6% do poziomu 869 tys. zł, na co głównie złożył się wzrost zysków z wyceny nieruchomości inwestycyjnych wynikający z większej niż w III kwartale 2016 r. liczby nowych umów renty odpłatnej i dożywocia. Warto dodać, że w stosunku do lat ubiegłych w ostatnim kwartale spadł przeciętny wiek Klientów zawierających umowy (z 74 do 71 lat) oraz wzrósł udział kosztu alternatywnego (wzrosły koszty najmu nieruchomości mieszkalnych, co zwiększa tzw. obciążenie prawem dożywocia) pomniejszający pozyskiwane aktywa, co wpływa na mniejszy niż dotychczas jednostkowy przychód wynikający z zawarcia umowy renty/dożywocia z Klientem. W latach ubiegłych obciążenie nieruchomości prawem dożywocia wynosiło ok. 41%, a w bieżącym kwartale przekroczyło 60%. Zmiana ta oznacza, że w bieżącym okresie zanotowano, pomimo zawarcia 12 nowych umów, niższe niż oczekiwano przychody, jednak w następnym okresach te umowy będę generować wyższe od przeciętnych przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (aktualizacji umów renty/dożywocia).

W III kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa pozyskała 12 nieruchomości, o 8 więcej niż w III kw. 2016 r. Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 101 tys. zł wynikały z uwolnienia się 3 nieruchomości w okresie i wygaśnięcia umów renty i dożywocia (rozwiązania zobowiązań) i były wyższe o 72,5% w stosunku do poziomu zanotowanego w III kwartale 2016 r. W III kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa sprzedała 7 uwolnionych nieruchomości za łączną kwotę 1,61 mln zł i zanotowała zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 20 tys. zł, jednocześnie ewidencjonując 400 tys. zł straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (sprzedaż po cenie poniżej wyceny wynikającej z operatu szacunkowego).

Na koniec III kw. 2017 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 287 w stosunku do 264 umów na koniec III kw. 2016 roku. Od początku działalności do końca III kw. 2017 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 67,2 mln zł w stosunku do 59,5 mln zł na koniec III kw. 2016 r. Od początku działalności Grupy Kapitałowej Emitenta do końca III kw. 2017 roku wygasło 89 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 22,24 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem).

Pomimo zawierania nowych umów hipoteki odwróconej tempo uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Grupę Kapitałową nieruchomości wpłynęło na utrzymanie kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w III kw. 2017 r. na zbliżonym poziomie do poziomu zanotowanego w III kw. 2016 r. Wartość odsetek z tego tytułu spadła nieznacznie z poziomu 158 tys. zł w III kw. 2016 r. do 148 tys. zł w III kw. 2017 r. W III kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa zanotowała stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 35 tys. zł. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w III kwartale 2017 r. wyniosły 66 tys. zł, natomiast straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych były wyższe o 366 tys. zł niż w III kw. 2016 r. i wyniosły 400 tys. zł – co miało istotny wpływ na pogorszenie bieżącej rentowności Grupy Kapitałowej.

Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży jednoczesny wzrost kosztów działalności operacyjnej wpłynął na pogorszenie wyniku operacyjnego w III kw. 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (odpowiednio -728 tys. zł i -524 tys. zł). W III kw. 2017 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i dożywocia) wzrosła o 324 tys. zł do poziomu 901 tys. zł w III kw. 2017 r. Wzrost tych pozycji kosztów operacyjnych związany był z wdrożeniem nowej strategii marketingowej – zatwierdzonej w styczniu br. polegającej na zwiększeniu wydatków reklamowych oraz odbudowanie własnej sieci sprzedawców mobilnych. Dodatkowo saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w III kw. 2017 r. było ujemne i wyniosło -47 tys. zł., na co przede wszystkim wpłynęły koszty obsługi prawnej, postępowań sądowych oraz zapłacenia po uprawomocnieniu się kar zgodnie z decyzjami UOKiK z roku 2013 w łącznej kwocie 29,6 tys zł.

Grupa Kapitałowa zanotowała w III kw. 2017 roku poziom kosztów finansowych (194 tys. zł) o 34 tys. zł w porównaniu do poziomu tych kosztów w III kw. 2016 r. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Grupa Kapitałowa wykazała w III kw. 2017 r. wynik netto na poziomie -921 tys. zł, zbliżony do wyniku netto roku poprzedniego (-743 tys. zł).

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za III kwartał 2017 r.


Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, iż otrzymał informację o dokonaniu w dniu 10 listopada 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 201.000,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych) w drodze emisji 2.010.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

W związku z powyższym, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 867.400,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) i składa się z 8.674.000 akcji (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące).2. Realizacja celów emisji

W listopadzie 2017 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

2) na działania reklamowe w kwocie 74,16 tys. zł,

3) na działalność Klubów Seniora w kwocie 4,06 tys. zł,

4) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł,

5) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 39,20 tys. zł.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 13-11-2017 r. – Raport za III kwartał 2017 r.

• Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 14-11-2017 r. – Raport miesięczny za październik 2017 roku

• Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 22-11-2017 r. – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F


W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 16-11-2017 r. – Ujawnienie stanu posiadania4. Kalendarz inwestora dotyczący grudnia 2017 r.

18.12.2017 r. – wykup obligacji serii B (notowanych na Catalyst) spółki zależnej Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna S.K.A.

Do 14.01.2018 r. - publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2017 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »